中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Cục Tài chính thành phố Nam Ninh điều tra nghiên cứu Khu thí điểm nông nghiệp giải trí thung lũng Y Lĩnh thị trấn Song Kiều quận Vũ Minh
2018-04-11
 

Gần đây, nhằm đẩy mạnh nắm vững tình hình triển khai công trình dự án Khu thí điểm nông nghiệp giải trí thung lũng Y Lĩnh thị trấn Song Kiều quận Vũ Minh, tăng cường sự chỉ đạo đối với công việc của khu thí điểm, Cục Tài chính thành phố Nam Ninh đã tiến hành điều tra nghiên cứu đối với công tác dự án Khu thí điểm nông nghiệp giải trí thung lũng Y Lĩnh.

Thông qua công tác khảo sát thăm dò tỉ mỉ nhiều lần, Tổ điều tra nghiên cứu Cục Tài chính thành phố Nam Ninh đã phân tích hiệu quả vốn đầu tư xây dựng. Tổ điều tra đã đưa ra sự khẳng định toàn diện đối với dự án Khu thí điểm du lịch nông nghiệp giải trí thung lũng Y Lĩnh, đồng thời biểu thị sẽ đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề thiếu vốn vẫn cần được giải quyết, ngoài ra còn đưa ra những yêu cầu cao hơn: Một là, hoàn thiện xây dựng nông thôn sinh thái. Hai là, phải đảm bảo việc an toàn sử dụng vốn, điều chỉnh vốn, ưu hóa sự cấp phát tài nguyên. Ba là, tăng cường mức độ tuyên truyền, thông qua thu hút đầu tư, áp dụng các biện pháp phù hợp theo tình hình địa phương, tận dụng tài nguyên có sẵn, phát huy ưu thế địa lý của thị trấn Song Kiều để phát triển du lịch sinh thái bản địa, dựa vào du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế, mang lại lợi ích cho nông dân, giúp bà con vươn lên làm giàu một cách thiết thực.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.