中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Phục vụ đầu tư
2006-10-08
 
Phục vụ đầu tư
2008-10-21
 
Trình tự phê chuẩn dự án đầu tư ngoại thương
“Biện pháp quản lý tạm thi hành phêchuẩn dự án đầu tư ngoại thương thành phố Nam Ninh” (sau đây gọi tắt là “biện pháp”) là căn cứ phê chuẩn các dự án đầu tư ngoại thương, căn cứ vào trình tự quy định có liên quan của “biện pháp”.
1. Tất cả các dự án đầu tư ngoại thương phải chấp hành chế độ phê chuẩn
Xét duyệt dự án đầu tư ngoại thương chỉ có tính một lượt (không yêu cầu phải trải qua những quá trình như thiết lập dự án, duyệt báo khả thi, xét duyệt sơ bộ), phạm vi và quy định cụ thể chấp hành theo “biện pháp”
Phạm vi dự án: Các dự án đầu tư có vốn nước ngoài trong phạm vi ở Nam Ninh như như Liên doanh Trung Quốc nước ngoài, hợp tác Trung Quốc nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài thu mua trong nước, tăng vốn đầu tư ngoại thương v.v...các dự án xây dựng đầu tư mà người đầu tư là Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan đến Nam Ninh đầu tư và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong nước đến đầu tư tại Nam Ninh (tỷ lệ góp vốn điều lệ của doanh nghiệp được đầu tư không dưới 25%).
2. Quyền hạn và bộ phận xét duyệt
Cơ quan xét duyệt: Ban đầu tư ủy ban nhân dân thành phố Nam Ninh là ủy ban cải cách phát triển thành phố và ủy ban kinh tế thành phố; Ủy ban cải cách và phát triển thành phố là cơ quan xét duyệt và phê chuẩn dự án, ủy ban kinh tế thành phố là cơ quan xét duyệt phê chuẩn dự án cải tạo công nghiệp kỹ thuật.
    Quyền hạn xét duyệt: Ủng hộ những dự án có tổng đầu tư 1trăm triệu đô la Mỹ trở xuống, cho phép ban đầu tư ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn. Trong đó ủng hộ dự án có tổng vốn đầu tư 20triệu đô la Mỹ trở xuống, cho phép cơ quan đầu tư ủy ban nhân dân tỉnh cấp huyện phê chuẩn, do cơ quan chủ quản ủy ban nhân dân tỉnh cấp huyện phê chuẩn (các dự án liên quan đến miễn thuế nhập khẩu sẽ do ban chủ quản đầu tư ủy ban nhân dân tỉnh cấp thành phố phê chuẩn).
Các dự án khác do cơ quan cấp 1 xét duyệt cơ quan phụ trách xét duyệt thành phố Nam Ninh phụ trách phê chuẩn.

3. Trình tự xét duyệt
Thuyết minh trình tự xét duyệt: Các cơ quan như bộ quy hoạch, bộ quốc thổ, bộ tài nguyên môi trường khi xét duyệt dự án đầu tư có vốn nước ngoài, sẽ không phải thiết lập lại dự án của ủy ban cải cách phát triển hoặc xác nhận các dự án khác (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt), người đầu tư có thể làm “báo cáo xin phép dự án” và các tài liệu liên quan và phải làm theo yêu cầu của ngành. Do đó, trình tự là : Quy hoạch, quốc thổ, tài nguyên môi trường xét duyệt trước sau đó mới dựa trên ý kiến tổng hợp của các ban ngành từ đó phê chuẩn.
 4. Các tài liệu thuyết minh khác
1) Báo cáo xin phép xét duyệt là công văn mà người đầu tư đưa ra để xin phép xét duyệt, do đơn vị xin phép nộp cho cơ quan xét duyệt, nội dung bao gồm: Tên dự án, tình hình cơ bản bên đầu tư, quy mô xây dựng dự án, nội dung xây dựng và sản phẩm chủ yếu, công nghệ và kỹ thuật sử dụng, địa điểm xây dựng dự án, tổng đầu tư dự án, vốn mỗi bên đóng góp, phương án tiền tệ và phương thức góp vốn, thiết bị có phải nhập khẩu hay không và xin phép xét duyệt.
2)  Cung cấp những giây tờ phụ kiện liên quan của “Báo cáo xin phép xét duyệt” và nộp những tài liệu gốc và phô tô, những tài liệu liên quan có thể phô tô nhưng phải chuẩn bị cả bản gốc để phòng trường hợp kiểm tra.
3) Khi cung cấp những tài liệu có liên quan đến ngoại ngữ hoặc văn bằng thì phải cung cấp bản dịch sang tiếng Trung do công ty dịch thuật thẩm định.
4) Dự án huyện nhất thiết phải cung cấp những tài liệu đã được sơ thẩm của cục cải cách phát triển của huyện sở tại.
5. Chức trách của các cơ quan xét duyệt
1) Bộ quy hoạch : Căn cứ theo loại hình xây dựng và nội dung của “báo cáo xin phép dự án”, nghiên cứu xác nhận dự án này có phù hợp với yêu cầu của “quy hoạch tổng thể thành phố Nam Ninh” và quy hoạch thành phố có liên quan, có trách nhiệm thẩm định và phê duyệt sơ bộ ý kiến cho dự án.   
2) Bộ quốc thổ:  Căn cứ theo loại hình xây dựng và nội dung của “báo cáo xin phép dự án”, nghiên cứu xác nhận dự án này có phù hợp với yêu cầu của “quy hoạch tổng thể sử dụng đất thành phố Nam Ninh” và chính sách đất đai có liên quan, có trách nhiệm thẩm định phê ý kiến về sử dụng đất đai cho dự án.
3)Bộ tài nguyên môi trường: Căn cứ theo “báo cáo xin phép dự án” và “báo cáo dự án ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường (bảng biểu hoặc giấy đăng ký)” theo quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường, dự án thẩm định có phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường hay không, và phê duyệt ý kiến lên báo cáo.
4)Ủy ban cải cách phát triển: Quy định phù hợp với luật pháp nhà nước và “mục lục hướng dẫn đầu tư vốn nước ngoài”, “mục lục công nghiệp ưu tiên đầu tư ngoại thương khu vực phía Tây Trung Quốc” của nhà nước, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội lâu dài, quy hoạch ngành, bố cục thành phố, phù hợp với yêu cầu về chính sách bảo vệ môi trường và quy hoạch thành phố, dự án phù hợp với lợi ích công cộng, cuối cùng sẽ đưa ra nhận xét thẩm định dự án hoặc đưa ra ý kiến không đồng ý.
    Khi đến Ủy ban cải cách phát triển để xét duyệt phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đã được xét duyệt của bộ tài nguyên môi trường, bộ quốc thổ, bộ quy hoạch, người đầu tư sẽ làm “báo cáo xin phép dự án”(bao gồm những tài liệu quy định trong “biện pháp”), báo cáo xin phép dự án sẽ đưa lên Ủy ban cải cách phát triển thẩm định, bước này là bước cuối cùng của xét duyệt dự án.
5) Người đầu tư dự án: Chuẩn bị giấy tờ như sử dụng đất đai hợp pháp, quy hoạch thành phố, quản lý chất lượng, an toàn sản xuất, sử dụng tài nguyên, thành lập doanh nghiệp, quản lý vốn dự án, thiết bị nhập khẩu và chính sách thuế hợp lý.
6) Các ban ngành liên quan: Dựa vào kết quả của quá trình xét duyệt có được cho phép hay không để làm tiếp cac thủ tục liên quan.  
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.