中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Dự án đầu tư nước ngoài là gì?
2006-10-08
 
Dự án đầu tư nước ngoài là gì?
2011-11-28
 
Sắc lệnh số 21 năm 2004 “Quy định tạm thời duyệt dự án đầu tư tại nước ngoài” của Ủy ban cải cách phát triển nhà nước quy định, “dự án đầu tư tại nước ngoài chỉ những hoạt động mà chủ thể đầu tư thông qua các loại hình tài sản và quyền lợi hoặc bảo lãnh như đầu tư tiền tệ, chứng khoán có giá, tài sản hữu hình, sở hữu trí tuệ hoặc kỹ thuật, quyền sở hữu cố phiếu, quyền sở hữu trái phiếu, nhờ đó có được quyền sở hữu, quyền quản lý kinh doanh và các quyền lợi liên quan khác”. Củ thể có thể hiểu từ 5 phương diện dưới đây:
(1)Chủ thể đầu tư. Chủ thể đầu tư tiến hành đầu tư tại nước ngoài gồm 2 dạng chính:
Một là các dạng pháp nhân trong Trung Quốc, bao gồm doanh nghiệp đăng ký công thương, tổ chức và cơ quan, đơn vị sự nghiệp đầu tư được Nhà nước ủy quyền, các cơ quan này là những tổ chức pháp nhân trong nước Trung Quốc, chịu sự ràng buộc của pháp luật nội địa Trung Quốc. Một dạng khác là các doanh nghiệp hoặc tổ chức tại nước ngoài có cổ phần của chủ thể đầu tư trong nước, tổ chức trong nước thông qua các doanh nghiệp hoặc tổ chức nước ngoài này tiến hành đầu tư. Các doanh nghiệp hoặc tổ chức nước ngoài này không thuộc vào tổ chức pháp nhân trong nội địa Trung Quốc, không chịu ràng buộc của pháp luật liên quan trong nước, nhưng khi những tổ chức trong nước thông qua các tổ chức tại nước ngoài tiến hành đầu tư, vẫn phải tuân theo quy định chính sách phê duyệt dự án đầu tư doanh nghiệp có liên quan trong nước, thực hiện các thủ tục phê duyệt tương ứng. Theo như tiền lệ quốc tế, tư nhiên nhân có tư cách đầu tư trong nước cũng có thể đầu tư tại nước ngoài.
(2) Khu vực đầu tư. Thích hợp với các khu vực đầu tư được phê duyệt cho các dự án đầu tư tại nước ngoài, không chỉ bao gồm nước ngoài mà còn bao gồm cả Đặc khu hành chính Hong Kong, Macau và khu vực Đài Loan thuộc Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Mọi sự đầu tư được tiến hành ngoài khu vực đại lục Trung Quốc đều gọi là đầu tư tại nước ngoài.
(3) Hình thức đầu tư. Hình thức đầu tư tài sản trong đầu tư tại nước ngoài rất phong phú, bao gồm các hình thức đầu tư tiền tệ, tài sản như đầu tư tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu, chứng từ tín thác…, đầu tư các tài sản hữu hình, đầu tư các tài sản vô hình như sở hữu trí tuệ, kỹ thuật độc quyền…Từ đó có thể thấy rằng, chỉ cần là hành động đưa tài sản ra nước ngoài bất kể xuất hiện dưới hình thức gì đều có thể thực hiện các thủ tục cấp phép hành chính tương ứng theo quy định có liên quan về phê duyệt dự án đầu tư tại nước ngoài.
(4)Phương thức đầu tư. Bao gồm các hoạt động đầu tư quyển lợi như đầu tư ban đầu, tái đầu tư, cũng bao gồm mua lại, sáp nhập, góp cổ phần, tăng vốn đầu tư mở rộng cổ phần…cho các loại hình dự án mới xây, mở rộng, cải tạo, đồng thời cũng bao gồm các hành vi bảo lãnh đầu tư tại nước ngoài.
(5)Mục đích đầu tư. Biểu hiện trực tiếp của đầu tư tại nước ngoài, là có được quyền sở hữu, quyền quản lý kinh doanh và quyền lợi có liên quan đối với các tài sản hoặc hoạt động kinh doanh tại nước ngoài, ví dụ quyền phân phối lợi nhuận, quyền chi phối tài sản, quyền khai thác hoặc thăm dò tài nguyên…Mục đích đầu tư tại nước ngoài, có thể là để tiến hành sản xuất, tiêu thụ, kinh doanh hoặc khai thác tại nước ngoài, cũng có thể là để tiến hành kêu gọi đầu tư tại nước ngoài.
(6)Lĩnh vực đầu tư. Lĩnh vực ngành nghề đầu tư tại nước ngoài, có thể liên quan đến các lĩnh vực kinh tế quốc dân mà pháp luật trong nước Trung Quốc cho phép đầu tư.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.