中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quảng Tây sẽ thực hiện kế hoạch hành động niêm yết doanh nghiệp tại vùng nghèo khó
2018-06-08
 

Gần đây theo thông tin từ Văn phòng công tác tài chính Khu tự trị, “Thông báo của Văn phòng công tác tài chính Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây về việc phát huy vai trò thị trường tư bản nhiều tầng nấc phục vụ chiến lược quyết tâm xóa đói giảm nghèo” (gọi tắt là “Thông báo”) gần đây đã được in ấn phát hành và thực hiện, Quảng Tây sẽ thực hiện kế hoạch hành động niêm yết doanh nghiệp tại vùng nghèo khó, cố gắng đến cuối kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 13, các quận có huyện nghèo khó đều có thêm ít nhất 1 công ty niêm yết ở trong và ngoài nước hoặc doanh nghiệp niêm yết trên thị trường OTC mới (New Over the Counter Market), các huyện nghèo khó đều có ít nhất 5 công ty cổ phần niêm yết thị trường quyền nắm cổ phần tính khu vực. Các huyện nghèo khó của thành phố Nam Ninh có thể hưởng chính sách ưu đãi từ “Thông báo” này gồm huyện Mã Sơn, huyện Thượng Lâm và huyện Long An.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.