中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Mặt đối mặt xin ý kiến và kiến nghị đối với việc làm ưu hóa môi trường kinh doanh thương mại
2018-02-22
 

Gần đây, Cục xét duyệt hành chính thành phố Nam Ninh đã mời 11 vị đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị thuốc giới doanh nghiệp đến Trung tâm nhân dân thành phố Nam Ninh, mặt đối mặt xin ý kiến và kiến nghị đối với việc ưu hóa môi trường kinh doanh thương mại của thành phố Nam Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và ủy viên Hội nghị thiệp thương chính trị thuộc giới doanh nghiệp đã khẳng định thành quả cải cách của chế độ xét duyệt hành chính thành phố Nam Ninh; các đại biểu và ủy viên còn đưa ra những kiến nghị tương ứng đới với các vấn đề gặp phải trong hoạt động kinh doanh thương mại và việc ưu hóa môi trường kinh doanh thương mại.

Các lãnh đạo có liên quan của Cục phê duyệt hành chính thành phố bày tỏ sẽ phản hồi kịp thời các vấn đề và ý kiến mà các đại biểu và ủy viên nêu ra lên các ban ngành có liên quan, liên hệ thực tế công tác, tìm ra vấn đề, phân tích nguyên nhân, đề ra biện pháp cải cách, không ngừng nỗ lực tạo bầu không khí làm việc tốt cho việc ưu hóa môi trường kinh doanh của thành phố Nam Ninh.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.