中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Khu phát triển kinh tế ASEAN tập trung ký kết 19 dự án
2018-02-02
 

Ngày 30 tháng 1, các dự án với tổng đầu tư 1,255 tỷ NDT đã tập trung ký kết đi vào Khu phát triển kinh tế ASEAN. Trong đó có 5 dự án loại mua đất, tổng đầu tư đạt 875 triệu NDT; 14 dự án thuê đất lập nhà xưởng tiêu chuẩn như dự án sản xuất máy móc và nước khử độc y tế, dự án gia công sâu xoài sấy khô 1500 tấn, dự án sản xuất đồ nội thất kiểu tấm của Công ty TNHH nội thất Phẩm Nặc thành phố Nam Ninh, tổng đầu tư đạt 380 triệu NDT. 19 dự án được ký kết tập trung, có ý nghĩa quan trọng đối với việc đẩy nhanh chuyển đổi nâng cấp Khu phát triển kinh tế ASEAN.

Khu phát triển kinh tế ASEAN tiếp tục đi sâu quán triệt thực hiện tinh thần của Đại hội XIX của Đảng, tinh thần Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành thành phố Nam Ninh khóa 12, chủ động nắm bắt và tích cực thích nghi với trạng thái phát triển kinh tế mới, kiên trì đưa trọng điểm phát triển kinh tế vào kinh tế thực thể, tích cực tối ưu hóa môi trường kinh doanh thương mại, không ngừng đẩy nhanh tốc độ phát triển hài hòa giữa sản nghiệp và đô thị, thúc đẩy sản nghiệp nâng cấp chuyển đổi. Nuôi dưỡng lượng gia, thúc đẩy tập trung, phát triển thêm sản nghiệp đặc sắc, lấy một loạt các dự án lớn làm hàng đầu, tích cực xây dựng chuỗi sản nghiệp đặc sắc, mới nổi, thân thiện môi trường như chuỗi sản nghiệp nội thất không độc, tăng cường sức cạnh tranh của khu vực.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.