中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quận Thanh Tú ra sức tạo ra động lực phát triển kinh tế mới
2017-07-06
 

Quận Thanh Tú tận dụng đầy đủ các nền tảng sẵn có như cơ sở sáng nghiệp sáng tạo để triển khai các hoạt động sáng nghiệp sáng tạo, thông qua nhiều hạng mục phục vụ và chính sách ưu đãi, ra sức tạo ra môi trường tốt đẹp "Đại chúng sáng nghiệp, Muôn người sáng tạo", xây dựng nó thành động lực mới của việc nâng cấp chuyển đổi kinh doanh quận Thanh Tú.

Hiện nay, các mô hình kinh doanh mới nổi như ngành thương mại thương mại xuyên biên giới, "Internet +" đang được phát triển mạnh mẽ tại quận Thanh Tú. Quận Thanh Tú đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Phát triển Khoa học kỹ thuật Yuntop Bắc Kinh và Công ty SAP của Đức, cùng xây dựng sàn giao dịch chuỗi cung ứng toàn cầu Yuntop Quảng Tây tại quận Thanh Tú, Mở "Con đường Thanh tú" về xuất khẩu thương mại của quận Thanh tú, thậm chí Quảng Tây.

Bước tiếp theo, quận Thanh Tú sẽ tiếp tục tích cực xây dựng vành đai sinh thái với sáng nghiệp sáng tạo, mở rộng nâng cao ưu thế nền kinh tế tòa nhà, kinh tế tổng bộ. Đồng thời, tăng tốc xây dựng các nền tảng dịch vụ như cơ sở sản nghiệp tài chính Internet, số liệu lớn tài chính Internet, thông tin tài chính xuyên biên giới, thúc đẩy phát triển tập hợp sản nghiệp tài chính của khu trực thuộc; tăng tốc thúc đẩy xây dựng các dự án sản nghiệp sức khỏe toàn diện lấy thị trấn nhỏ đặc sắc sức khỏe toàn diện Khang Hoa Quảng Đại làm đại diện, bồi dưỡng phát triển động năng mới, tích cực xây dựng thí điểm cải cách tổng hợp ngành dịch vụ khu tự trị và quốc gia "5 năm lần thứ 13", thúc đẩy nền kinh tế nâng cấp chuyển đổi.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.