中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Ý kiến của Văn phòng Quốc vụ viện về đẩy mạnh công tác thống kê tổng hợp ngành tiền tệ một cách toàn diện (tuyển chọn)
2018-04-11
 

Mục tiêu công việc

Mục tiêu tổng thể: xây dựng cơ chế vận hành và quả lý thống kê tổng hợp ngành tiền tệ một cách thống nhất, khoa học, tiến hành hoàn thiện tiêu chuẩn và hệ thống chế độ , xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu cơ bản tiền tệ quốc gia, xây dựng thống kê tổng hợp ngành tiền tệ phổ biến rộng rãi trên tất cả các cơ cấu tiền tệ, cơ sở hạ tầng tiền tệ và hoạt động tiền tệ, hoàn thiện quản trị dữ liệu tiền tệ quốc gia, hỗ trợ có hiệu quả các chính sách quyết sách liên quan đến tiền tệ, quản lý vĩ mô thận trọng và điều chỉnh giám sát tiền tệ, ngăn chặn không để xảy ra các nguy cơ khủng hoảng tiền tệ mang tính hệ thống, không ngừng nâng cao năng lực và trình độ tiền tệ phục vụ kinh tế thực thể.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.