中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Điều lệ về trưng thu đất tập thể của TP Nam Ninh
2006-10-08
 
Điều lệ về trưng thu đất tập thể của TP Nam Ninh
2009-10-22
 
      Uỷ ban thường vụđại hội đại biểu nhân dân TP Nam NinhkhoáX lần thứ 2 ngày 15 tháng 12 năm 1995 thông qua, Hội nghị lần thứ 24 uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tâykhoá IIX ngày 25 tháng 9 năm 1996 phê chuẩn,uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Nam Ninh khoá X ngày 13 tháng 01 năm 1997 ban hành, căn cứ vào sửa đổi “điều lệ trưng thuđất tập thể TP Nam Ninh”Hội nghị lần thứ 33 uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tâykhoá IX ngày 03 tháng 12 năm 2002 phê chuẩn,uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Nam Ninh khoá XI ngày 1 tháng 11 năm 2003 công bố thi hành.
Điều 1: Để tăng cường việc quản lý trưng thuđất nông nghiệp tập thể, quy phạm việc trưng thu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chođương sự, thúcđẩy kinh tế xã hội phát triển, căn cứ vào “luật quản lýđất củanước cộng hoànhân dân Trung Hoa” và các luật, quyđịnh pháp quy cóliên quan, kết hợp với tình hình thực tếđể đưa ra điều lệ này.
Điều 2: Việc chưng dụng đất củađiều lệ này là chỉ Nhà nước phục vụ nhu cầu lợi ích công cộng xã hội với trình tựvà quyền hạntheo quyđịnh của pháp luật, sắp xếpđền bùcho các tổ chức kinh tế nông nghiệp tập thể vànông dân, chuyểnđổi từđất thuộc quyền sở hữu của tập thể sang đất thuộc quyền sở hữu của Nhànước.
Việc trưng thuđất phảituân thủ theo quy hoạch tổng thể của Thành phố vàquy hoạch tổng thể sử dụngđất.
Điều 3: Phạm vi khu vực thành thị của thành phố cũngđều phải tuân thủ theo điều lệ này.
Điều 4: Đối với việc quy hoạch thành phố, xây dựng, bất động sản, nông nghiệp, tài chính, công an, lao động và đảm bảo xã hội … cơ quan chức năng và Chính quyền TP tự theo chức trách đã phân công để làm tốt các công việc liên quan đến chưng thu đất.
Cơ quan quản lý hành chính về đất đai của TP có thể uỷ quyền cho đơn vị đền bù giải phóng mặt bằng hợp pháp thực hiện công việc đền bù giải phóng mặt bằng.
Điều 5: việc trưng thu đất phải dựa trên kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân và xã hội và yêu cầu thực tế, xử lý tốt các mối quan hệ giữa Nhà nước, tập thể và cá nhân và cơ sở quan hệ giữa phát triển kinh tế và ổn định nông nghiệp.
Điều 6: Việc trưng thu đất phải dựa trên nguyên tắc thống nhất quy hoạch và thống nhất trưng thu.
Điều 7: Việc trưng thu phải làm các thủ tục trưng thu theo pháp luật, vàph ải sắp xếp, đền bù cho những đơn vị bị trưng thu đất.
Điều 8: Việc trưng thu phải làm theo quy trình và yêu cầu sau:
Đơn vị được uỷ quyền đền bù giải phóng mặt bằng phải tiến hành điều tra và lên phương án đối với công trình xây dựng.
Phương án trưng thu sau khi được phê duyệt, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Chính quyền TP nhận được công văn phê duyệt của cơ quan cấp trên, phải gửi thông báo trưng thu đến các thị trấn, đường, thôn có đất bị trưng thu.
Người sở hữu đất bị tịch thu và người có quyền được sử dụng phải trong thời hạn quy định của thông báo giao nôp chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, và Chính quyền xã tập hợp đến các đơn vị, địa điểm trong thông báo để làm thủ tục đăng ký bồi thường, đối với các hộ không làm thủ tục đăng ký đền bù đất trong thời hạn quy định, cơ quan địa chính chủ quản của thành phố sẽ giải quyết theo pháp luật.
Cơ quan địa chính chủ quản của Chính quyền TP căn cứ vào phương án trưng thu đã phê duyệt và tình hình đăng ký bồi thương của đơn vị bị trưng thu đất hoặc tình hình điều tra đăng ký, cơ quan chức năng sẽ đưa ra phương án đền bù và bố trí thông báo cho thị trấn, đường phố, thôn có đất bị trưng thu.
Cơ quan địa chính chủ quản nếu có sửa đổi đối với việc đền bù trưng thu so với thông báo phải được Chính quyền TP phê duyệt mới được tổ chức thực thi.
Các khoản chi phí liên quan đến việc chưng thu đất phải được giải ngân trong vòng 3 tháng kể từ ngày duyệt phương án đền bù.
Điều 9: Nếu có tranh chấp liên quan đến việc đền bù đất, Chính quyền TP sẽ đứng ra điều tiết, nếu điều tiết không được , đương sự có thể trình lên chính quyền phê duyệt cấp trưng thu đất để giải quyết. Việc đền bù đất, dàn xếp tranh chấp không ảnh hưởng đến việc thi hành phương án trưng thu.
Điều 10: Nếu quá thời hạn di chuyển giải toả mặt bằng mà người bị giải toả không chuyển đi Chính quyền TP có thể chỉ định cơ quan chức năng cưỡng chế di dời hoặc cơ quan chủ quản địa chính đưa lên toà án cưỡng chế.
Người bị giải toả mà điều lệ này đề cập đến là chỉ người sở hữu hợp pháp nhà và đồ đạc.
Điều 11: Khi trưng thu, cơ quan chủ quản địa chính phải giải ngân chi phí đền bù cho đơn vị bị trưng thu đất (bao gồm phí đền bù đất, phí hỗ trợ tái định cư, chi phí giải phóng đất nông nghiệp và chi phí giải toả mặt bằng khác)
Ngoài khoản 1 của điều lệ này ra, cơ quan chủ quản địa chính có thể sử dụng hình thức đền bù bằng tiền, đền bù đất, đền bù đồ vật, bảo hiểm dưỡng lão và các hình thức đền bù khác.
Điều 12: Đối với các khoản chi phí cho việc trưng thu đất, cơ quan chủ quản địa chính sẽ thống nhất thu lại của đơn vị xây dựng hoăc đơn vị sử dụng đất. Chi phí cần giải ngân cho đơn vị bị trưng thu đất sẽ được chuyển vào tài khoản của người bị trưng thu đất mở tại ngân hàng chỉ định theo thời hạn quy định trong phương án đền bù trưng thu đất, không đựoc chi trả bằng tiền mặt.
Điều 13: Nhà tái định cư cho những người bị trưng thu đất, phải áp dụng hình thức thống nhất xây nhà, đền bù bằng tiền, đổi quyền sử dụng đất, bố trí nhà cho những người bị di dời. Trong phạm vi khu quy hoạch của thành phố không sắp xếp đất xây nhà nữa.
Điều 14: Trong vòng 3 tháng kể từ ngày đất bị trưng thu, chi cục thuế thành phố phải cắt khoản thuế nông nghiệp cho những đơn vị bị trưng thu đất.
Điều 15: Các huyện trực thuộc thành phố có thể thi hành theo điều lệ này.
Các hạng mục xây dựng sử dụng đất nhà nước như đất nông, lâm, ngư nghiệp theo quy định của pháp luật, có thể thi hành theo điều lệ này.
Điều 16: Điều lệ này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.