中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Quy định quản lý điều phối hoạt động kêu gọi đầu tư vào thành phố Nam Ninh
2006-10-08
 
Quy định quản lý điều phối hoạt động kêu gọi đầu tư vào thành phố Nam Ninh
2008-10-21
 
Chương 1. Tổng quan
Điều 1: Để tăng cường hơn nữa hoạt động quản lý, điều phối và tổ chức công tác kêu gọi đầu tư của thành phố ta, giúp những hoạt động đó đi vào quỹ đạo chuẩn mực hóa, chế độ hóa, khoa học hóa, thúc đẩy sự triển khai theo chiều sâu của công tác kêu gọi đầu tư, trên tinh thần “Ý kiến thực thi đẩy nhanh hơn nữa hoạt động mở cửa đối ngoại” của thành ủy và chính quyền thành phố, nay ban hành quy định này.
Điều 2: Các ban ngành, đơn vị có liên quan đến hoạt động kêu gọi đầu tư phải tuân theo quy định này thực hiện trách nhiệm của mình, làm tốt công tác phục vụ quản lý điều phối kêu gọi đầu tư, tạo ra môi trường chính sách ưu đãi minh bạch, mô trường hành chính hiệu quả cao, môi trường pháp chế công bằng hợp lý, môi trường tín dụng coi trọng chữ tín, môi trường thị trường mở cửa có trình tự, nâng cao hiệu quả của công tác kêu gọi đầu tư trên thành phố ta, đẩy nhanh bước đi mở cửa đối ngoại của thành phố, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của kinh tế xã hội.
Chương 2. Cơ cấu quản lý điều phối
Điều 3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức công tác kêu gọi đầu tư. Thành lập UB công tác kêu gọi đầu tư thành phố, thống nhất lãnh đạo công tác kêu gọi đầu tư toàn thành, chịu trách nhiệm nghiên cứu, chỉ đào và điều phối công tác kêu gọi đầu tư toàn thành; nghiên cứu chế định các văn kiện và chính sách kêu gọi đầu tư trên phạm vi toàn thành phố; giải quyết các vấn đề trọng điểm và khó khăn trong công tác kêu gọi đầu tư của toàn thành phố. Chủ tịch UB kêu gọi đầu tư do bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố đảm nhiệm , phó chủ tịch do phó bí thư phân quản thành ủy, phó chủ tịch phân quản thành phố đảm nhiệm, lãnh đạo chủ chốt của các ban ngành như Cục xúc tiến đầu tư thành phố, Sở thương vụ thành phố, Sở tài nguyên đất nhà nước của thành phố, UB xây dựng thành phố, UB quản lý giám sát tài sản quốc hữu, UB kinh tế thành phố, Sở tài chính thành phố, Sở tài nguyên môi trường thành phố, Chi cục thuế quốc gia thành phố, Chi cục thuế địa phương thành phố… đảm nhận các chức vụ ủy viên (có văn bản thông báo riêng). UB công tác kêu gọi đầu tư có văn phòng làm việc đặt tại Cục xúc tiến đầu tư thành phố, phụ trách các công việc thường nhật của UB công tác kêu gọi đầu tư. Các quận huyện cũng phải thành lập các UB công tác kêu gọi đầu tư tương ứng để phố hợp với Cục xúc tiến đầu tư phụ trách công tác quản lý điều phối kêu gọi đầu tư toàn thành phố.
Điều 4. Cục xúc tiến đầu tư phụ trách công việc quản lý kêu gọi đầu tư. Trách nhiệm chủ yếu là: quán triệt thực hiện chính sách, phương trâm về công tác kêu gọi đầu tư của thành ủy, chính quyền thành phố, thực thi các quyết định làm việc của UB công tác kêu gọi đầu tư; nghiên cứu đưa ra kế hoạch cho hoạt động kêu gọi đầu tư và thực hiện các phương án cũng như giám sát việc thực hiện; tổ chức điều phối  việc thành lập kho dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tinh dự án, tổ chức điều phối hoạt động kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước, tổ chức điều phối việc tư vấn, đón tiếp, đàm phán, duyệt sơ bộ và duyệt liên ngành… các dự án kêu gọi đầu tư của toàn thành phố; phân tích và truyền đạt các chỉ thị nhiệm vụ kêu gọi đầu tư, tổng kết thống kê số liệu kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên phạm vi toàn thành phố, kiểm tra, sát hạch tình hình hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị có trách nhiệm; phụ trách kiểm tra, chỉ đạo công tác kêu gọi đầu tư tại các đơn vị có trách nhiệm; phụ trách kiểm duyệt và quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư bên ngoài; phụ trách thụ lý các khiếu nại của doanh nghiệp có vốn đầu tư bên ngoài; chịu trách nhiệm giám sát dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư bên ngoài và việc xây dựng môi trường đầu tư mềm trên toàn thành.
Chương 3. Tổ chức và quản lý dự án
Điều 5. Các ban ngành chức năng, các quận huyện, khu công nghiệp phải nghiêm túc làm tốt công việc nghiên cứu luận chứng và thẩm duyệt các dự án kêu gọi đầu tư, tuân theo nguyên tắc phân thành phố , quận huyện, phân ngành nghề, theo yêu cầu thống nhất, xây dựng kho dự án kêu gọi đầu tư theo 2 cấp thành phố và quận huyện.
Điều 6. Phải hoàn thành các công việc chuẩn bị cần thiết như được sự phê chuẩn của các cơ quan quy hoạch, đất đai, môi trường..., đồng thời phải hoàn thành thẩm định báo cáo khả thi trước khi dự án được đưa vào kho dự án.
Điều 7. Các đơn vị cấp thành và các quận huyện tổ chức, hướng dẫn doanh nghiệp, nghiêm túc triển khai công việc lên kế hoạch và nghiên cứu dự án kêu gọi đầu tư, đưa ra các phương án nghiên cứu luận chứng dự án; tùy theo đặc điểm của từng dự án, ứng dụng nhiều hình thức để tạo ấn tượng cho dự án, làm nổi bật ưu thế và đặc điểm của nó, chú trọng làm tốt luận chứng dự án từ các phương diện như cơ sở, môi trường đồng bộ, chính sách tạo điều kiện, tiềm lực thị trường, khả năng thu hồi vốn…
Điều 8. Trước khi xây dựng dự án, đơn vị thực hiện phải xin ý kiến xây dựng của các ban ngành có liên quan như quy hoạch, đất đai, môi trường, di tích văn hóa…Đơn vị thực hiện dự án phải viết thư kiến nghị, báo cáo khả thi theo quy định có liên quan, rồi ủy thác cơ quan có tư cách chuyên môn thẩm định, sau đó trình lên cơ quan phát triển và cải cách duyệt (vào sổ). Nếu dự án trình lên thuộc quyền hạn thẩm định của mình thì phải cam kết trả lời đúng hẹn, nếu thuộc cơ quan phát triển và cải cách cấp trên thì phải kịp thời đưa lên, tích cực phối hợp làm việc. Dự án được cơ quan phát triển và cải cách duyệt thông thường sẽ do đơn vị thực hiện dự án ủy thác cho đơn vị trung gian chuyên môn biên tập giải trình việc kêu gọi đầu tư hoặc kế hoạch thương mại phù hợp với điều lệ quốc tế. 
Điều 9. Đối với dự án kêu gọi đầu tư có tổng vốn đầu tư trên 20.000.000 NDT trở lên (tương đương
50 tỷ VNĐ) sẽ do cơ quan chức năng cấp thành phố, các quận huyện, khu công nghiệp hoặc bản thân doanh nghiệp nộp thư kiến nghị, báo cáo khả thi, ý kiến nhận xét luận chứng của chuyên gia, công văn trả lời của cơ quan phát triển và cải cách cùng với giải trình đầu tư lên Cục xúc tiến đầu tư duyệt sơ bộ, rồi chuyển lên Cục xúc tiến đầu tư thành phố và UB phát triển và cải cách thành phố duyệt liên ngành, nếu phù hợp với yêu cầu thì sẽ được đưa vào kho dự án kêu gọi đầu tư.
Điều 10. Cục xúc tiến đầu tư thành phố phụ trách công tác quản lý kho dự án kêu gọi đầu tư, phải đáp ứng yêu cầu về dung lượng lớn, chất lượng cao, động thái hóa, mạng lưới hóa, tăng cường công tác thu thập và quản lý các dự án kêu gọi đầu tư, đảm bảo cung cấp dự án kêu gọi đầu tư cho toàn thành.
Chương 4. Đàm phán, điều phối và phục vụ dự án
Điều 11. Đối với các dự án đã được đưa vào kho dự án kêu gọi đầu tư toàn thành, cần in ấn các tài liệu tuyên truyền làm trọng tâm giới thiệu và công bố tại các hoạt động thương mại như những cuộc đảm phán, giới thiệu do chính quyền thành phố tổ chức, qua mạng internet và các phương tiện thông tin đại chúng. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều có thể tham gia đàm phán đầu tư những dự án đã được công bố. Các cơ quan chức năng trực thuộc thành phố, các quận huyện, khu công nghiệp đều có nghĩa vụ và trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư từ bên ngoài, chủ động liên hệ và phối hợp với cơ quan kêu gọi đầu tư.
Điều 12. Các cơ quan chức năng trực thuộc thành phố, các quận huyện, khu công nghiệp phải tích cực tổ chức cho doanh nghiệp tham gia các hoạt động giao lưu, đàm phán thương mại. Các cuộc đàm phán về dự án kêu gọi đầu tư do các quận huyện, khu công nghiệp, các ban ngành, đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp giao lưu đàm phán trực tiếp với chủ đầu tư; những dự án đầu tư bên ngoài chưa xác định đối tượng đàm phán hoặc những dự án lớn mang tính chất toàn thành phố sẽ do Cục xúc tiến đầu tư thành phố cùng với các ban ngành có liên quan đàm phán sơ bộ, đồng thời làm tốt công tác khớp nối, nghĩa là căn cứ vào quyền hạn quản lý đối với dự án kêu gọi đầu tư chuyển giao đến các cơ quan chức năng làm việc cụ thể. Đối với các dự án không thích hợp thực hiện tại địa bàn mình, các quận huyện, khu công nghiệp phải kip thời báo cao lên Cục xúc tiến đầu tư thành phố, để Cục xúc tiến đầu tư thành phố điều phối, xác định địa điểm đầu tư phù hợp, đảm bảo thông tin thông suốt, cùng chia sẻ nguồn lực, phải truy cứu trách nhiệm những cán bộ thiếu trách nhiệm dẫn đến làm mất dự án.
Điều 13. Tăng cường quản lý quy đúng mối các dự án kêu gọi đầu tư. Đối với những dự án mà chủ đầu tư đề nghị đầu tư tại thành phố ta mà cần UBND thành phố nghiên cứu, điều phố thống nhất, thì sau khi quy về cho Cục xúc tiến đầu tư thành phố chịu trách nhiệm tổng kết và duyệt sơ bộ, sẽ trình lên UB công tác kêu gọi đầu tư thành phố tổ chức nhà chức trách các đơn vị thành viên có liên quan tiến hành duyệt liên ngành, để kịp thời làm tốt công tác phục vụ điều phối cho dự án.
Điều 14. Đối với các dự án được 2 chủ đầu tư trở lên chọn thì cần phải đưa ra phương pháp so sánh cụ thể, áp dụng phương thức cạnh tranh công khai, công bằng để chọn chủ đầu tư tốt hơn. Các cơ quan chức năng phải phụ trách theo dõi tốt những dự án đã xác định là thực thi, ngược lại phải làm tốt việc giải trình kỹ đối với những dự án không thực thi.
Điều 15. Tăng cường theo dõi, điều phối và cung cấp dịch vụ. Các cơ quan chức năng trực thuộc thành phố, các quận huyện và khu công nghiệp phải coi trọng công tác xúc tiến và thực thi các dự án đã ký kết, tăng cường giúp đỡ, khuyến khích và chỉ đạo đối với dự án, theo sát tiến trình thực hiện dự án, phối hợp giải quyết các vấn đề và khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình làm thủ tục, xây dựng và kinh doanh sản xuất, nâng cao tỷ lệ thực hiện dự án, tỷ lệ tiền đầu tư vào tài khoản và tỷ lệ dự án thành công. Đối với các dự án đã ký có tổng mức đầu tư 20.000.000NDT trở lên sẽ do các lãnh đạo cấp phó của các đơn vị chức năng được phân quản công tác kêu gọi đầu tư phụ trách theo sát hỗ trợ; đối với những dự án đã ký có tổng mức đầu tư 50.000.000NDT trở lên sẽ do các lãnh đạo cấp trưởng của các đơn vị chức năng trực tiếp phụ trách và chỉ định chuyên viên theo sát hỗ trợ; đối với những dự án đã ký có tổng mức đầu tư 100.000.000NDT trở lên sẽ do Ban lãnh đạo cấp cao của thành phố chia nhau liên hệ, các đơn vị có trách nhiệm phụ trách làm tốt công tác theo dõi hỗ trợ; đối với các dự án đã ký có tổng mức đầu tư 20.000.000NDT trở xuống sẽ do các cơ quan chức năng cử người chuyên trách theo sát giúp đỡ.
Điều 16. Nghiêm túc thực hiện chế độ đại lý cho cả quá trình làm thủ tục hành chính cho các dự án có vốn đầu tư từ bên ngoài, công tác này sẽ do các ban ngành có trách nhiệm chỉ định người phụ trách riêng hoặc chuyển cho Trung tâm dịch vụ đại lý dự án của Cục xúc tiến đầu tư thành phố, quận huyện, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ đại lý miễn phí trong cả quá trình làm dự án từ lúc bắt đầu lập dự án cho đến khi đi vào sản xuất.
Điều 17. Các cơ quan chịu trách nhiệm phê duyệt các dự án đầu tư phải thụ lý dự án với phương thức nhanh nhất, tiện lợi nhất, dốc sức làm tốt công tác phục vụ người đăng ký dự án, đơn giản hóa tối đa trình tự thủ tục hành chính, cố gắng nâng cao hiệu quả phê duyệt hành chính, mọi thủ tục phê duyệt phải hoàn thành trong thời hạn pháp luật quy định.
Điều 18. Kiện toàn và hoàn thiện chế độ xử lý giải quyết các sự vụ khiếu nại đầu tư. (Trung tâm khiếu nại đầu tư UBND) Cục xúc tiến đầu tư thành phố, quận huyện, khu cộng nghiệp phải đặt Trung tâm thụ lý khiếu nại cho chủ đầu tư. Trung tâm thụ lý khiếu nại các cấp phải xây dựng cơ chế phản ứng nhanh đối với việc thụ lý báo cáo, khiếu nại, giám sát, xử lý, phản hồi, đối với những khiếu nại của chủ đầu tư thông thường phải có phúc đáp rõ ràng sau 3 ngày làm việc. (Trung tâm khiếu nại đầu tư UBND) Cục xúc tiến đầu tư thành phố thống nhất phụ trách thụ lý, sắp xếp, thúc giục và giám sát các sự vụ khiếu nại của chủ đầu tư, bảo vệ một cách thiết thực lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư bên ngoài. Thực thi chế độ trách nhiệm xây dựng môi trường mềm cho đầu tư và chế độ truy cứu trách nhiệm đối với những kẻ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của chủ đầu tư, nghiêm túc xử lý các sự vụ khiếu nại đầu tư, bảo vệ một cách thiết thực lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư bên ngoài.
Điều 19. Tăng cường công tác phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn đầu tư bên ngoài. Các quận
huyện phải thiết lập chế độ đăng ký, thống kê các doanh nghiệp có vốn đầu tư bên ngoài tại địa bàn mình, cơ quan quản lý hành chính công thương phải tích cực phối hợp. Các quận huyện, khu công nghiệp mỗi tháng phải báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư bên ngoài lên Cục xúc tiến đầu tư thành phố, và Cục xúc tiến đầu tư thành phố sẽ lập kho dự liệu về doanh nghiệp có vốn đầu tư bên ngoài.
Chương 5. Môi trường mềm cho đầu tư
Điều 20. Tạo lập một môi trường chính sách ưu đãi minh bạch. Các cơ quan chức năng phải quán triệt thực hiện chính sách ưu đãi phát triển phía Tây của nhà nước, chính sách ưu đãi mở cửa các thành phố vùng duyên hải, chính sách cải thiện môi trường mềm cho đầu tư của Khu tự trị và những chính sách ưu đãi do thành ủy, UBND thành phố đưa ra. Các cơ quan, đơn vị có liên quan phải làm tốt công tác minh bạch hóa quy định về chính sách, chuẩn mực hóa các thao tác, nghiêm túc nghiên cứu và nắm bắt các chính sách ngành của nhà nước, quán triệt thực hiện các chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư của thành phố ta, nỗ lực tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn các chủ đầu tư trong và ngoài nước từ mọi phương diện như lĩnh vực đầu tư, chính sách đất đai, miễn giảm thuế, dịch vụ tài chính tiền tệ…Đối với những hạng mục đầu tư từ bên ngoài có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, phải áp dụng phương pháp giải quyết từng việc một, và do UB công tác kêu gọi đầu tư thành phố quyết định biện pháp ưu đãi tổng hợp.  Cục xúc tiến đầu tư thành phố phụ trách kiểm gia, giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc thực thi chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư bên ngoài.
Điều 21. Xây dựng môi trường hành chính hiệu quả cao. Các cơ quan, đơn vị có liên quan phải nghiêm túc quán triệt thực hiện “Luật cấp phép hành chính”, đi sâu vào cải cách chế độ phê duyệt hành chính, thanh lý các chủ thể cấp phép, giảm thiểu các công việc phê duyệt hành chính, quy phạm các hành vi phê duyệt hành chính; cần tăng cường ý thức phục vụ, nâng cao hiệu quả hành chính, đối với những dự án trọng điểm có thể áp dụng chế độ làm việc liên ngành giữa các cơ quan chức năng, xử lý từng việc một, xây dựng đồng thời hoàn thiện “con đường màu xanh” từ phê duyệt đến xây dựng, vận hành phục vụ cho dự án.
Điều 22. Xây dựng môi trường pháp chế công bằng hợp lý.  Các cơ quan, đơn vị có liên quan phải nghiêm túc tuân theo “Luật cấp phép hành chính” và quy định pháp luật có liên quan của nhà nước, chuẩn mực hóa hành vi chấp pháp, đảm bảo tuân theo pháp luật, thi hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật, truy cứu trách nhiệm đối với những hành vi phạm pháp, tạo ra một môi trường phát triển và cạnh tranh công bằng cho các loại doanh nghiệp và đa số các nhà đầu tư; phải kiên quyết xử lý nghiêm các vấn đề như bất công trong tư pháp, làm theo ý mình, hiểu luật mà vẫn phạm luật…, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và chủ đầu tư.
Điều 23. Tạo ra môi trường tín nhiệm. Những dự án đã ký kết giữa các cấp chính quyền hoặc các ban ngành với chủ đầu tư, cũng như những cam kết của họ phải được thực hiện theo quy định pháp luật. Trong trường hợp đặc biệt phải sửa đổi thì cần phải giải thích hoặc bổi thường cho hợp lý. Xây dựng một cơ chế phạt hoàn thiện đối với hành vi thất tín, điều tra xử lý nghiêm và công khai đối với những hành vi lừa đảo thương mại.
Điều 24. Xây dựng một thị trường mở cửa có trình tự. Các ban ngành chức năng phải chỉnh đốn và quy phạm hơn nữa trình tự của thị trường kinh tế, tăng cường đả kích các hành vị phạm pháp như sản xuất tiêu thụ hàng giả, trốn nợ, lừa đảo…, nỗ lực bảo vệ bản quyền tri thức của các doanh nghiệp có vốn đầu tư bên ngoài, phòng chống và công kích các hành vi xâm phạm bản quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp của họ; phải dẫn đạo và quy phạm thị trường dịch vụ môi giới, đưa hoạt động của các cơ quan môi giới vào chuẩn mực, tăng cường mức độ giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động bao che làm hàng giả, vi phạm quy định trong GPKD, nỗ lực tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, mở cửa, có trình tự.
Chương 6. Tuyên truyền và đào tạo
Điều 25: Tăng cường công tác tuyên truyền kêu gọi đầu tư. Cần phải tăng cường mức độ tuyên truyền kêu gọi đầu tư, cơ quan tuyên truyền ngôn luận phải áp dụng nhiều hình thức tích cực tuyên truyền ưu thế, chính sách và biện pháp đầu tư cùa thành phố ta, tuyên truyền Triển lãm Expo Trung Quốc – Asean, nỗ lực tạo dựng ấn tượng mới tốt đẹp về đầu tư khởi nghiệp của thành phố ta. Các cơ quan, các đơn vị nếu muốn tổ chức các hoạt động như họp báo, giao lưu với danh nghĩa UBND thành phố Nam Ninh tổ chức hoặc đồng tổ chức thì phải báo cáo và được sự phê duyệt của UB, đồng thời nội dung tuyên truyền phải thống nhất. Các cơ quan, đơn vị nếu muốn tự biên tập các tài liệu, hình ảnh, video clip, ngôn từ tuyên truyền kêu gọi đầu tư thì phải được sự cùng phê duyệt của Hội tuyên truyền và Cục xúc tiến đầu tư trước khi thực hiện.
Điều 26: tăng cường đạo tạo cho công tác kêu gọi đầu tư. Cục xúc tiến đầu tư thành phố phải tổ chức đào tạo nghiệp vụ định kỳ cho cán bộ kêu chiêu thương, không ngừng nâng cao tố chất của họ; định kỳ tiến hành chỉ đạo công tác kêu gọi đầu tư cho các quận huyện, khu công nghiệp và các cơ quan có liên quan,  chuẩn mực hóa trình tự công việc của các cơ quan chức năng tại quận huyện, khu công nghiệp; định kỳ tổ chức các buổi giao lưu kinh nghiệm về công tác kêu gọi đầu tư.
7. Chế độ quản lý
Điều 27: thiết lập chế độ trách nhiệm có mục tiêu trong công tác kêu gọi đầu tư. Thực hiện chế độ trách nhiệm có mục tiêu trong công tác kêu gọi đầu tư đối với các cơ quan trực thuộc quận huyện, khu công nghiệp và thành phố (gọi tắt là cơ quan có trách nhiệm).  Căn cứ vào thành tích thực tế các năm trước của các cơ quan có trách nhiệm và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của thành phố, UB kêu gọi đầu tư thành phố sẽ đưa ra nhiệm vụ theo năm, ký kết hợp đồng tận dụng nguồn vốn từ bên ngoài là nhiệm vụ mang tính chỉ đạo của các cơ quan có trách nhiệm, tổng giá trị đầu tư thực tế là chỉ tiêu sát hạch của các cơ quan có trách nhiệm. Cục xúc tiến đầu tư thành phố sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ tình hình hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan có trách nhiệm, và sẽ công bố kết quả định kỳ. Đồng thời Cục xúc tiến đầu tư  thành phố sẽ thiết lập chế độ khen thưởng, UB công tác kêu gọi đầu từ hàng năm sẽ căn cứ vào thực tế chế định ra “ Phương pháp khen thưởng sát hạch nhiệm vụ kêu gọi đầu tư thành phố Nam Ninh”, đưa ra chỉ tiêu thưởng phạt rõ ràng.
Điều 28: thiết lập chế độ báo cáo định kỳ. Các quận huyện, khu công nghiệp, các cơ quan, đơn vị chức năng phải báo cáo định kỳ hoặc bất định kỳ tình hình công tác kêu gọi đầu tư và những vấn đề cần giải quyết cho Văn phòng UB xúc tiến đầu tư. Văn phòng UB xúc tiến đầu tư thành phố phải làm tốc công tác báo cáo và phân tích hình công tác kêu gọi đầu tư của toàn thành phố, báo cáo tình hình hoàn thành công tác kêu gọi đầu tư cho UB xúc tiến đầu tư.
Điều 29: thiết lập chế độ nghị sự kêu gọi đầu tư và chết độ điều phối định kỳ. UB xúc tiến đầu tư thành phố phải mở Hội nghị nghiên cứu chuyên môn bất định kỳ để nghiên cứu tình hình hoàn thành nhiệm vụ, quyết định thực thi phương án công tác kêu gọi đầu tư toàn thành phố, giải quyết các khó khăn và vấn đề còn tồn tại trong công tác kêu gọi đầu tư.
Điều 30: thiết lập chế độ thông báo tình hình kêu gọi đầu tư. Văn phòng UB xúc tiến đầu tư thành phố dẫn đầu tổ chức các buổi báo cáo định kỳ tình hình kêu gọi đầu tư, tiến hành báo cáo tiến độ công tác kêu gọi đầu tư của các cơ quan có trách nhiệm trên phạm vi toàn thành phố, nhằm khuyến khích các đơn vị tiên tiến, phê bình các đơn vị tụt hậu. Tiến hành thông báo định kỳ những dự án đàm phán (bao gồm những dự án đã đàm phán thành công, đang đàm phán và dã hủy), giúp quận huyện, khu công nghiệp và các cơ quan chức năng kịp thời nắm được tình hình cụ thể của các dự án đầu tư, tránh tình trạng bất lợi như cùng một dự án lại kêu gọi đầu tư nhiều đầu, đàm phán ở nhiều nơi.
Điều 31: thiết lập chế độ thống kê công tác kêu gọi đầu tư. Tăng cường và cải tiến phương pháp thống kê công tác kêu gọi đầu tư, Cục xúc tiến đầu tư thành phố và Cục thống kê phải hoàn thiện hơn nữa hệ thống chỉ tiêu thống kê kêu gọi đầu tư. Các ban ngành, đơn vị hàng tháng phải cung cấp các thông tin về kêu gọi đầu tư, số liệu tài liệu về các hạng mục đầu tư từ bên ngoài cho Cục xúc tiến đầu tư. Cục xúc tiến đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp thống nhất các số liệu trong và ngoài của các dự án có vốn đầu tư từ bên ngoài, phụ trách sắp xếp, phân tích, báo cáo, biên tập để cung cấp số liệu phân tích thống kê toàn diện, chính xác, thực tế cho thành ủy, chính quyền thành phố.
Chương 8. Kinh phí bảo hộ
Điều 32: Kinh phí cần cho công tác kêu gọi đầu tư của ban ngành các cấp thành phố Nam Ninh (trừ doanh nghiệp) đều được cấp chuyển khoản từ dự toán ngân sách thành phố hàng năm.
Điều 33: Kinh phí được cấp riêng cho hoạt động kêu gọi đầu tư, chuyên khoản dùng cho việc xây dựng kho dự án, đào tạo nghiệp vụ và lập luận chứng, thiết kế, giới thiệu, đàm phán những dự án lớn; dùng cho những hoạt động kêu gọi đầu tư lớn và các chi tiêu khác cho công tác kêu gọi đầu tư sau khi được chính quyền cho phép; khen thưởng sát hạch cho các nhiệm vụ mục tiêu kêu gọi đầu tư do cấp mình đảm nhiệm và làm quỹ tiền thưởng cho những ứng viên được giới thiệu trong các dự án có vốn đầu tư bên ngoài trong xã hội.
Điều 34: Các quận huyện, khu công nghiệp cũng có thể tự lập quỹ chuyên dùng cho hoạt động kêu gọi đầu tư cho quận huyện mình, khu mình, chuyên khoản dùng cho việc xây dựng kho dự án, đào tạo nghiệp vụ và lập luận chứng, thiết kế, giới thiệu, đàm phán những dự án lớn; dùng cho những hoạt động kêu gọi đầu tư lớn và các chi tiêu khác cho công tác kêu gọi đầu tư tại quận huyện mình, khu mình và khen thưởng sát hạch cho các nhiệm vụ mục tiêu kêu gọi đầu tư do cấp mình đảm nhiệm và làm tiền thưởng cho những ứng viên được giới thiệu trong các dự án có vốn đầu tư bên ngoài trong xã hội.
Điều 35: Làm tốt công tác thẩm định tiền thưởng cho hoạt động kêu gọi đầu tư. Theo nguyên tắc khen thưởng phân cấp và người được hưởng lợi phải cấp tiền thưởng, do chính phủ các cấp, khu công nghiệp cấp thưởng riêng. Cục xúc tiến đầu tư là cơ quan báo cáo quản lý khen thưởng cho các dự án cấp thành phố, đồng thời theo quy định của “ Phương pháp khen thưởng sát hạch nhiệm vụ kêu gọi đầu tư thành phố Nam Ninh” (thử áp dụng), trình lên Ban lãnh đạo công tác khen thưởng hoạt động kêu gọi đầu tư của chính quyền thành phố, tổ chức các cơ quan như đầu tư, ngân sách, nhân sự, kiểm tra, thống kế, UB phát triển và cải cách, UB kinh tế thương mại, phòng kế hoạch… xác nhận đầu tư, thẩm định vốn và tiến hành công tác khen thưởng, thực hiện chính sách khen thưởng cho hoạt động kêu gọi đầu tư. Các quận huyện, khu công nghiệp phải làm tốt công tác thẩm định, thực thi và khen thưởng kêu gọi đầu tư theo những quy định trên văn bản.
Điều 36: Trách nhiệm giải thích quy định này do Văn phòng UBND thành phố Nam Ninh thực hiện.
Điều 37: Quy định này có hiệu lực từ ngày công bố.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.