中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Phó thị trưởng - Huy Quốc Hoa
2017-08-18
 

Phó thị trưởng thành phố Nam Ninh - Huy Quốc Hoa

Phân công:

Phụ trách công tác trên các phương diện như: khoa học kỹ thuật, thương mại, quản lý giám sát thực phẩm và dược phẩm, công thương, thống kê, và việc xây dựng quy hoạch vành đai kinh tế Châu Giang - Giang Tây và Khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ.

Phân quản Sở khoa học kỹ thuật (Sở quyền sở hữu trí tuệ), Sở thương mại (Ban cửa khẩu), Sở quản lý giám sát thực phẩm và dược phẩm (Ban an toàn thực phẩm), Sở công thương, Sở thống kê.

Hỗ trợ phân quản Ủy ban an toàn thực phẩm thành phố.

Liên hệ và điều phối các công tác có liên quan đến hải quan, kiểm soát biên giới, kiểm nghiệm kiểm dịch, Đội điều tra Nam Ninh thuộc Cục thống kê quốc gia, chính quyền nhân dân khu đô thị.

Lý lịch:

Nữ, sinh tháng 01 năm 1971, dân tộc Hán, người Đan Dương Giang Tô, tham gia công tác vào tháng 07 năm 1992, chuyên ngành Quản lý học hành chính công cộng thuộc Đại học New Haven Mỹ, nghiên cứu sinh tại chức tại Đại học New Haven Mỹ, thạc sĩ Quản lý công cộng, kiểm toán. Hiện đảm nhiệm làm Phó thị trưởng thành phố Nam Ninh.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.