中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Trương Văn Quân
2016-08-03
 

  Phân công:

  Phụ trách công tác thường vụ của ủy ban nhân dân thành phố, hỗ trợ phụ trách công tác tài chính, kiểm toán, phụ trách các công tác như cải cách phát triển, an sinh xã hội nguồn nhân lực, tài nguyên đất, pháp chế chính quyền, quy hoạch xây dựng vành đai kinh tết Châu Giang- Tây Giang và khu kinh tế vịnh Bắc Bộ.

  Quản lý Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban cải cách phát triển (Cục vật giá, Ban vịnh Bắc Bộ, Ban số hóa, Cục lương thực), Cục tài chính, Cục nguồn nhân lực và an sinh xã hội, Cục tài nguyên đất (Cục đo vẽ địa lý), Cục thống kê, Ban pháp chế (Cục giám sát chấp pháp hành chính), Ban lễ tân, Cục lưu trữ, Cục bảo mật, Cục quản lý sự vụ cơ quan (Trung tâm dịch vụ hậu cần cơ quan trực thuộc thành phố), Sở liên lạc tại Bắc Kinh, Phòng tham tán chính phủ.

  Hỗ trợ quản lý Ủy ban quản lý hoạt động trù bị đất đai.

  Liên hệ và phối hợp làm việc với Cục thuế quốc gia, Cục thuế đất, Đội điều tra Nam Ninh Cục thống kê quốc gia.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.