中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Hoàng Tôn Thành
2016-08-03
 

  Hoàng Tôn Thành đảm nhiệm chức Tổng thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm văn phòng quản lý dịch vụ chính vụ thành phố, (kiêm) Chủ nhiệm văn phòng Ủy bản quan lỷ giám sát giao dịch tài nguyên công cộng thành phố.

  Tổng thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Nam Ninh, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ nhân dân thành phố Nam Ninh, (kiêm) Chủ nhiệm văn phòng quản lý dịch vụ thị chính thành phố Nam Ninh (Văn phòng tổ lãnh đạo công khai chính vụ thành phố, Văn phòng tổ lãnh đạo công khai thông tin chính phủ thành phố, Văn phòng ủy ban quản lý giảm sát giao dịch tài nguyên công cộng thành phố)

  Phân công:

  Hỗ trợ Thị trưởng, Phó thị trưởng thường vụ xử lý công việc hang ngày của ủy ban nhân dân thành phố. Hỗ trợ Thị trưởng quản lý và phối hợp công tác với Ủy ban huy động quốc phòng thành phố, Ủy ban biên chế cơ cấu, Cục giám sát thành phố, Cục tài chính, Cục kiểm toán.

  Chủ trì công tác toàn diện của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.