中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Trợ Lý Thị Trưởng
2006-10-08
 
Trợ Lý Thị Trưởng
2010-11-25
 
TRỢ LÝ THỊ TRƯỞNG TÀO NHỮ HOA
Phân công:
      Trợ giúp phó thị trưởng Ôn Thủ Vinh phân quản công tác về nông nghiệp và các công việc do thị trưởng và phó thị trưởng giao cho.
Sơ yếu lý lịch:
      Tào Nhữ Hoa, nam, dân tộc Hán đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn nghiên cứu sinh, tiến sỹ quản lý học. Đã từng nhậmchức giảng viên Trường cao đẳng tài chính Cáp Nhĩ Tân, giám đốc kiêm bí thư đoàn ủy Công ty tập đoàn đầu tư đối ngoại tình Hắc Long Giang - Chi nhánh Bắc Kinh, phó tổng giám đốc thường vụ Công ty tập đoàn thực nghiệp Diên Thân tỉnh Hắc Long Giang, chủ nhiệm Trung tâm đầu tư ngoại thương thành phố Cáp Nhĩ Tân, giáo sư Học viện quản lý kinh tế Đại học nông nghiệp Đông Bắc (trong thời gian này theo học lấy học vị tiến kỹ quản lý học), giáo sư Trạm công tác sau tiến sỹ Viện nghiên cứu tiền tệ Học viện khoa học xã hội Trung Quốc, cán bộ Viện nghiên cứu phát triển và kinh tế nông nghiệp Viện khoa học nông nghiệp Trung Quốc. Hiện đang nhậm chức trợ lý thị trưởng chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
TRỢ LÝ THỊ TRƯỞNG ĐƯỜNG DẬT NGANG
Phân công:
      Trợ giúp phó thị trưởng các công việc về lĩnh vực tiền tệ, doanh nghiệp lên sàn, thương mại, xúc tiến đầu tư… và xử lý các công việc do thị trưởng và phó thị trưởng giao cho.
Sơ yếu lý lịch:
      Đường Dật Ngang, nữ, dân tộc Hán, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trình độ học vấn, nghiên cứu sinh, tiến sỹ kinh tế học. Đã từng nhậmchức trợ lý nhân viên điều tra nghiên cứu Ban mặt trận thống nhất Phòng điều tra nghiên cứu Ty văn phòng trung ương, trợ lý nhân viên điều tra, phó phòng tổng hợp bộ phận pháp quy chính sách Ủy ban quản lý giám sát ngành ngân hàng Trung Quốc, nhân viên điều tra nghiên cứu phòng tổng hợp bộ phận pháp quy chính sách Ủy ban quản lý giám sát ngành ngân hàng Trung Quốc (trong thời gian này còn kiêm trợ lý Tồng giám đốc Bộ phận quản lý rủi ro Trụ sở chính Ngân hàng công thương Trung Quốc), nhân viên điều tra thuộc bộ phận pháp quy chính sách Ủy ban quản lý giám sát ngành ngân hàng Trung Quốc. Hiện nhậm chức trợ lý thị trưởng chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.