中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thông tin về lãnh đạo
2006-10-08
 
Thông tin về lãnh đạo
2012-09-20
 
Thị trưởng: Chu Hồng Ba
Phó thị trưởng:  
Ngô Vỹ
Lữ Khiết
Dương Dân
Thạch Văn Hoài
 Tuy Quốc Hoa
Tiêu Chí Cương
Liêu Hồng Đào
Ngụy Phượng Quân
Trưởng ban thư ký:Lưu Chí Liệt
Phó ban thư ký: 
 Hoàng Cúc Như
Châu Mạt
Hoàng Định Kiên
Hoàng Diên
Hoàng Triển Bang
  Đường Hàm Hưng
Văn Vân Sinh
Điền Gia Toàn
Trần Sáng Nguyên
 
 

Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.