中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ
2006-10-08
 
LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ
2010-11-25
 
Thị trưởng:         Hoàng Phương Phương
Phó thị trưởng:     Châu Gia Bân              Lữ Khiết              Doãn Thuần                 Phạm Lực
                           Ôn Thủ Vinh                Lý Trí Dũng         Thạch Văn Hoài           Tiêu Trí Cương
                           Lý Quốc Trung
Trưởng ban thư ký:      Nguyễn Triệu Phong
Trợ lý thị trưởng:  Tào Nhữ Hoa               Đường Dật Ngang
Phó ban thư ký:    Hoàng Thiện Vũ           Hứa Quảng Anh    Tần Thiện Khai            Đặng Vệ Dân
                           Hoàng Nhuận Bân        Tần Vĩnh Vũ         Hoàng Hán Phong        Hoàng Triển Bang
                           Vương Lâm Nhất         Thư Thiện Long    Mạnh Kim Phương
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.