中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Phó chủ tịch
2006-10-08
 
Phó chủ tịch
2008-10-20
 
 Phó chủ tịch  
                                                    
Chức trách của Tiêu Oanh Tử:
Đảm nhiệm công tác quản lý văn hoá, truyền thông, xuất bản báo chí, du lịch. Liên hệ hồ sơ, các hoạt động quy mô lớn, nhật báo Nam Ninh, cơ cấu tin tức khu Ung, hội công, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội văn hoá, khoa học xã hội, các đảng phái dân chủ v.vv..
Lý lịch:
Tiêu Oanh Tử, nữ, dân tộc Choang, học lực nghiên cứu sinh tại chức, thạc sỹ kinh tế học, giảng viên kinh tế cao cấp. Từng nhậm chức phó chủ nhiệm uỷ ban thiết kế thành phố Nam Ninh, phó tổng thư ký quận Hưng Ninh, trưởng đại diện quận, quận trưởng, thư ký quận Vĩnh Tân, chủ nhiệm uỷ ban cải cách phát triển thành phố, phó chủ tịch thành phố Nam Ninh. Hiện nay phó chủ tịch thành phố, bộ trưởng bộ tuyên truyền, ủy viên thường vụ thành phố Nam Ninh.
Chức trách của Hoàng Vĩ Kinh
Phụ trách công tác thường vụ hội đồng nhân dân thành phố
Quản lý: Công việc trong văn phòng chính phủ tỉnh, công tác cải cách phát triển, vật giá, thống kê, trị pháp và tài sản Quốc hữu v.v..
Tham gia công tác quản lý biên chế, giám sát, tài chính, nhân sự, kiểm toán v.vv…
Liên hệ các ban ngành như thuế quốc gia, thuế đất, đội điều tra, tiền tệ, bảo hiểm, chứng khoán v.v…
Lý lịch:
Hoàng Vĩ Kinh, nam, dân tộc Hán, trình độ học vấn đại học, ngành thiết kế cao cấp. Từng nhiệm chức cục trưởng, cục phó cục tài chính thành phố Nam Ninh, trợ lý trưởng thành phố Nam Ninh, tổng thư ký uỷ ban thường vụ Nam Ninh, Bí thư UB công tác cơ quan trực thuộc thành phố hiện nay nhiệm chức phó chủ tịch thành phố, uỷ viên thường vụ thành phố Nam Ninh.
Chức trách của Tiền Học Minh:
Quản lý trực tiếp công tác xây dựng, quy hoạch, nhà đất, vườn rừng, bảo vệ môi trường v.vv…
Tham gia quản lý: uỷ ban quản lý thành phố, uỷ ban công tác quy hoạch thành phố, uỷ ban bảo vệ môi trường.
Liên hệ chính quyền các khu vực, thành phố.
Lý lịch:
Tiền Học Minh, Nam, dân tộc hán, trình độ đại học, bằng kỹ thuật, khoa công trình cao cấp. Từng nhiệm chức phó chủ nhiệm trù bị công ty xử lý nước thải thành phố Quế Lâm, chủ nhiệm uỷ ban xây dựng thành phố Quế lâm, phó tổng thư ký thành phố Quế Lâm, cục trưởng cục quy hoạch xây dựng Quế Lâm, chủ nhiệm uỷ ban quy hoạch và xây dựng kiêm phó chủ tịch uỷ ban nhân dân Quế Lâm, uỷ viên chủ nhiệm ban dân kiện Quế Lâm kiêm uỷ viên phó chủ nhiệm ban kiện dân Quảng Tây, uỷ viên chủ nhiệm ban chấp hành thành phố Nam Ninh. Hiện là phó chủ tịch thành phố Nam Ninh kiêm uỷ viên chủ nhiệm ban kiện dân Quảng Tây.
Chức trách của Hoàng Hoán Thăng
Quản lý trực tiếp công tác thương vụ, ngoại giao, thương mại, tiêu dùng, khai thác, triển lãm v.v…
Liên hệ cục công thương thành phố, giám sát thực phẩm thuốc men.
Lý lịch:
Hoàng Hoán Thăng, nam, dân tộc Choang, nghiên cứu sinh tại chức, cử nhân kỹ thuật, phó giáo sư. Từng giảng dạy tại trường đại học Quảng Tây, từng nhiệm chức phó chủ tịch thành phố Bách Sắc (thành phố cấp huyện), bí thư đảng uỷ chủ nhiệm uỷ ban khoa học thành phố Phòng Thành, bí thư đảng uỷ chủ nhiệm uỷ ban quản lý khai thác kinh tế kỹ thuật nam Ninh; trợ lý trưởng thành phố bí thư đảng uỷ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban thường vụ quản lý khai thác phát triển kỹ thuật mới. Hiện là phó chủ tịch thành phố Nam Ninh.
Chức trách của Lưu Trường Lâm:
Quản lý công tác công nghiệp, lao động xã hội, giao thông, an toàn sản xuất.
Tham gia quản lý uỷ ban sản xuất an toàn thành phố
Liên hệ cung cấp điện, thuốc lá, các công tác giám sát chất lượng, đường sắt, hải sự, hàng không v.vv...
Lý lịch:
Lưu Trường Lâm, nam, dân tộc Hán, học lực nghiên cứu sinh tại chức. Từng đảm nhiệm chức bí thư đảng uỷ nhà máy đo đạc quang học Quế Lâm; bí thư đảng uỷ kiêm phó giám đốc nhà máy thiết bị hoả tinh Quế lâm; phó quận trưởng, quận trưởng, phó bí thư thường vụ ban chấp hành thành quận Tú Phong thành phố Quế Lâm; Tổng thư ký hội đồng nhân dân thành phố Quế Lâm; Thư ký uỷ ban pháp luật, uỷ ban thường vụ thành phố Khâm Châu. Hiện giữ chức phó chủ tịch thành phố Nam Ninh.
Chức trách của Ôn Thủ Vinh
Quản ký công an, dân chính, tư pháp, thuỷ lợi, nông nghiệp, sản xuất, lâm nghiệp, thăm viếng v.v…
Liên hệ pháp viện, viện kiểm sát, bộ đội, khí tượng và chính quyền các huyện.
Lý Lịch:
Ôn Thủ Vinh, nam, dân tộc Hán. Từng giữ chức phó huyện trưởng huyện Bắc Lưu; Phó chủ tịch thành phố Bắc Lưu; Huyện trưởng, bí thư uỷ ban nhân dân huyện Vinh; chủ nhiệm uỷ ban nhân dân, bí thư huyện Long An; Thư ký uỷ ban thành phố Nam Ninh, bí thư uỷ ban nhân dân quận Lương Khánh. Hiện giữ chức phó chủ tịch thành phố Nam Ninh.   
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.