中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Từ tháng 1 đến tháng 9 các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ doanh lợi khác tăng trở lại một cách ổn định
2016-12-07
 

Từ tháng 1 đến tháng 9, tổng doanh thu của 202 doanh nghiệp TP Nam Ninh thuộc ngành dịch vụ doanh lợi khác đạt 12 tỷ 770 triệu NDT, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn 6,5 điểm phần trăm so với toàn bộ khu vực, tốc độ tăng xếp thứ 8 trong các thành phố của toàn khu vực. Trong 12 loại ngành nghề lớn của toàn khu vực có 8 loại ngành nghề thực hiện mức tăng trưởng khác nhau, ngành nghề tăng trưởng nhanh nhất là ngành dịch vụ kỹ thuật thông tin và phần mềm, Internet và các ngành dịch vụ liên quan, ngành sản phẩm điện tử xe cơ giới và ngành sửa chữa vật dụng hàng ngày, lần lượt tăng 47,8%, 22,2% và 18,6%. Ba ngành đứng đầu về tổng thu nhập là: ngành dịch vụ thương mại, ngành xuất bản và tin tức, ngành dịch vụ kỹ thuật thông tin và phần mềm, thực hiện doanh thu lần lượt là 9 tỷ 780 triệu NDT, 1 tỷ NDT, 830 triệu NDT.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.