中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tài chính
2006-10-08
 
Tài chính 2009-10-22
 
Khái quát:
Năm 2007, cục tài chính thành phố Nam Ninh đã phát huy tích cực tác dụng chức năng sản sinh ra tiền, thu hút tiền và sử dụng tiền của tài chính, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, quản lý chặt hơn về thu thuế,hoàn thiện hơn hệ thống chi của thành phố, vững bước thúc đẩy cải cách tài chính các hạng mục, thúc đẩy sự nghiệp kinh tế xã hội của toàn thành phố phát triển một cách toàn diện, hài hoà và liên tục. Hoàn thành thu tài chính 15,084 tỷ NDT, thu tăng so với năm ngoái 3,048 tỷ NDT, tăng 25.32%, trong đó thu nhập dự toán chung hoàn thành 7.015 tỷ NDT
Nguồn thu ngân sách
Năm 2007, cục tài chính thành phốđã điều tiết các cơ quan trưng thu, thông qua cơ chế nâng cao trách nhiệm đối với nguồn thu, tăng cường giám sát tiến độ thu về, tăng cường phân tích giám sát nguồn thuế, quản lý chặt chẽ việc thu thuế, đảm bảo nguồn thu ngân sách tăng trưởng nhanh chóng.
Thu tài chính của toàn thành phố, hoàn thành 15.084 tỷ NDT, hoàn thành 108.98% kế hoạch, trong đó: “hai loại thuế” của nhà nước (gồm thuế GTGT, thuế tiêu dùng) mang lại 3.909 t ỷ NDT (thuế GTGT 2.692 t ỷ NDT, thuế tiêu dùng 1.217 t ỷ NDT), thuế thu nhập 2.293 tỷ NDT (thuế TNDN 1.503 tỷ NDT, thuế TNCN 790 triệu NDT), “4 loại thuế” của khu tự trị (thuế GTGT, thuế kinh doanh, thuế TNDN, thuế TNCN) đem lại 1.867 tỷ NDT (thuế GTGT 287 triệu NDT, thuế kinh doanh 1.132 tỷ NDT, thuế TNDN 250 triệu NDT, thuế TNCN 198 triệuNDT);thu nhậpngân sáchchung 7.015 tỷ NDT 
Tổng nguồn thu tài chính của toàn thành phố: hoàn thành 14.979 tỷ NDT, trong đó:thu nhậpngân sáchchunglà 7.015 tỷ NDT,nguồn thu từ hoạt động chuyển đổi là 6.225 tỷ NDT (nguồn thu từ hoàn thuế tài chính của khu tự trị là 2.023 tỷ NDT, hỗ trợ tài chính các hạng mục khác là 4.202 NDT), năm trước chuyển sang 1.727 tỷ NDT, vốn vay trái phiếu Nhà nước năm trước chuyển sang là 120 triệu NDT.
Nguồn thu tài chính của thành phố: hoàn thành 7.51 tỷ NDT, hoàn thành 128.85% kế hoạch, trong đó: nguồn thu nộp vào ngân sách Nhà nước của “hai loại thuế” là 2.008 tỷ NDT, thuế thu nhập nộp vào ngân sách Nhà nước 1.048 tỷ NDT, “4 loại thuế” nộp cho khu tự trị 349 triệu NDT, thu nhậpngân sáchchung 4.105 tỷ NDT.
Nguồn thu tài chính của thành phố: hoàn thành 7.004 tỷ NDT, trong đó:thu nhậpngân sách chung là 4.105 tỷ NDT, nguồn thu từ hoàn thuế tài chính của khu tự trị là 912 triệu NDT, trong đó hỗ trợ tài chính các hạng mục khác là 674 triệu NDT, vốn vay trái phiếu Nhà nước năm trước chuyển sang 12 triệu NDT, năm trước chuyển sang 1.301 tỷ NDT.
Cấu thànhthu nhậpngân sáchchungcủa thành phố: thu từ thuế 5.418 t ỷ NDT, hoàn thành 102.4% kế hoạch. trong đó: thuế GTGT (17%) là 610 tri ệu NDT, hoàn thành 92.5%, thuế doanh nghiệp (市分成60%) 1.698 t ỷ NDT, hoàn thành 102.39%, thuế TN doanh nghiệp (市分成30%) 751 triệu NDT, hoàn thành 102.53%,thuế TNCN (市分成25%) 329 triệu NDT,hoàn thành 127.59%;phí bảo dưỡng và xây dựng cầu đường 500 tri ệu NDT, hoàn thành 106.25%;thuế từ các hoạt động bất động sản 250 triệu NDT, hoàn thành 78.41%; Thuế GTGT nhà đất 420 triệu NDT, hoàn thành 138.46%; thuế trước bạ 627 triệu NDT, hoàn thành 99.16%; thuế tài nguyên 20 triệu NDT, hoàn thành 78.33%, thuế tem 74 tri ệu NDT, hoàn thành 107.96%; thuế sử dụng đất của khu vực thành thị 71 triệu NDT, hoàn thành 67.55%, thuế đăng ký xe và tàu thuyền 16 triệu NDT, hoàn thành 73.87%; thuế sử dụng đất nông nghiệp 52 triệu NDT, hoàn thành 136.83%. Các thu nhập không phải từ hoạt động thu thuế 1.597 tri ệu NDT, hoàn thành 90.34%. Trong đó: thu nhập từ kinh doanh nguồn vốn Nhà nước 237 triệu NDT, hoàn thành 68.24%, thu nh ập từ thu phí hành chính 786 tri ệu NDT, hoàn thành 115.02%; thu nh ập;mức thu chuyên hạng 258 triệu NDT, hoàn thành 98.19%,các khoản thu sử dụng tài nguyên quốc gia 72 triệu NDT,hoàn thành 365.1%; thu nhập khác 27 triệu NDT, hoàn thành 48.27%; các khoản tịch thu và phạt là 217 triệu NDT, hoàn thành 54.47%.
Chi ngân sách
Năm 2007, sở tài chính thành phố nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch chi ngân sách đã được đại hội đại biểu nhân dân thành phố thông qua, tập trung khả năng tài chính có hạn, thể hiện nổi bật qua “4 cái hướng tới”, nỗ lực nâng cao “4 loại năng lực”. Tức là: hướng tới việc nâng cao địa vị cơ sở nông nghiệp và thúc đẩy nông dân tăng thu, xây dựng nông thôn mới XHCN; hướng tới các quần thể yếu, quần chúng khó khăn cần giải quyết vấn đề khó khăn trong sản xuất và trong sinh hoạt để tạo ra xã hội công bằng và hòa hợp; hướng tới các huyện nghèo nhằm phát triển, điều chỉnh cân đối trong khu vực; hướng tới xây dựng nguồn tài chính để có thể tiếp tục phát triển kinh tế; không ngừng nâng cao năng lực tài chính thúc đẩy kinh tế phát triển, năng lực dịch vụ cộng đồng, năng lực chống rủi ro và năng lực quản lý.
Tổng chi tài chính của toàn thành phố hoàn thành 12.643 tỷ NDT. Trong đó:chingân sáchchunglà 11.8 tỷ NDT, hoàn thành 84.76% kế hoạch, chi cho các hoạt động mang tính chất chuyển đổi là 652 triệu NDT (chi chuyển dịch mang tính tài lực 396 tri ệu NDT, chi chuyển dịch chuyên ngành 256 tri ệu NDT). vốn vay trái phiếu Nhà nước năm trước chuyển sang còn lại 12 tri ệu NDT, tăng vốn quay vòng dự toán 90 tri ệu NDT, vốn điều xuất 89 tri ệu NDT. Thu chi bù trừ cho nhau, số dư luỹ kế của năm đó là 2.336 tỷ NDT (quyết toán cuối năm 557 triệu NDT)
Tổng chi tài chính của thành phố hoàn thành 5.28 tỷ NDT, trong đó kế hoạch chi cho các hoạt động bình thường là 5.043 tỷ NDT, hoàn thành so với kế hoạch 78.2%, chi cho các hoạt động mang tính chất chuyểnđổi là 46 triệu NDT; vốn vay trái phiếu Nhà nước năm trước chuyển sang còn lại 12 triệu NDT, tăng vốn quay vòng dự toán 90 tri ệu NDT, vốnđiều xuất 89 tri ệu NDT. Thu chi bù trừ cho nhau, nămđó số dư luỹ kế của năm đó là 1.724 tỷ NDT (quyết toán cuối năm 372 triệu NDT)
Cấu thànhchingân sáchchungcủa thành phố hoàn thành 11.8 t ỷ NDT, hoàn thành 84.76% kế hoạch. Chi vào các hạng mục chính sau: chi dịch vụ công cộng thông thường 2.329 tỷ NDT, hoàn thành 85.78%, chi cho giáo dục 2.012 tỷ NDT, hoàn thành 86.42%, chi cho khoa học kỹ thuật 170 triệu NDT, hoàn thành 94.44%, chi cho văn hoá, thể thao và truyền thông 233 triệu NDT,hoàn thành 74.68%; chi bảo đảm xã hội vàviệc làm 1.623 tỷ NDT,hoàn thành 92.64%, chi y tế 671 triệu NDT,hoàn thành 87.48%; chi cácviệc ở khu vực thành thị vànông thôn 1.176 tỷ NDT,hoàn thành 87.5%
Giám sát tài chính
Năm 2007, cục tài chính thành phố phát huy chức năng giám sát đối với vốn tài chính, quán triệt chấp hành toàn diện “luật kế toán”, triển khai kiểm tra chất lượng tin tức kế toán, đả kích hành vi làm giả trong kế toán, nghiêm chỉnh thực hiện các chế độ pháp quy kế toán Nhà nước. Làm tốt hơn quy trình đánh giá thẩm định, nâng cao chất lượng và hiệu quả đánh giá thẩm định việc dự toán, quyết toán các công trình. Ra đời “biện pháp quản lý kiểm tra đánh giá nghiệp vụ đánh giá thẩm định cơ cấu trung gian xã hội tham gia vào các hạng mục đầu tư tài chính (thi hành thử nghiệm)”, tăng cường việc đánh giá thẩm định của các cơ cấu trung gian tài chính xã hội đối với hạng mục đầu tư tài chính, tổng cộng đã hoàn thành xét duyệt 3210 dự án các loại, tỷ lệ dự án được duyệt là 80%, tăng so với năm trước 14%, số tiền được xét duyệt là 5.742 tỷ NDT. Tăng cường việc kiểm tra đối với thuế đất đai và thuế sử dụng đất nông nghiệp. Kiểm tra riêng đối với tình hình nộp hai loại thuế là thuế đất đai và thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 1997 đến nay, đồng thời tiến hành kiểm tra trọng điểm đối với các đơn vị nợ thuế đất đai trong vòng 3 năm gần đây của huyện Ung Ninh, tổng cộng gửi 135 công văn thông báo kỳ hạn nộp thuế, thu về 35 triệu NDT. Cục vật giá hội đồng thành phố tiến hành chỉnh đốn quyết toán toàn diện đối với việc thu phí mang tính chất hành chính sự nghiệp. Tổng cộng tiến hành quyết toán đối với 2912 hạng mục thu phí của 40 bộ phận, 134 đơn vị.Triển khai kiểm tra đối với các nguồn thu phi thuế, đưa việc quản lý các nguồn thu phi thuế của Chính phủ phát triển theo hướng quy phạm hoá và cơ chế hoá.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.