中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh công bố phương án đi sâu cải cách kết cấu khung cung cấp
2018-06-18
 

“Phương án thực thi cải cách kết cấu khung cung cấp xóa bỏ đòn bẩy của thành phố Nam Ninh” (sau đây gọi tắt là “Phương án thực thi”) gần đây đã được công bố, nêu ra các yêu cầu và mục tiêu công tác cụ thể trên các phương diện như tăng cường quản lý nợ chính phủ, sát nhập và tổ chức lại doanh nghiệp, hoàn thiện chế độ doanh nghiệp hiện đại, quy phạm hóa việc phát triển tài chính internet, phòng và chống gây quỹ bất hợp pháp, đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống tín dụng xã hội.

Căn cứ theo “Phương án thực thi”, thành phố Nam Ninh sẽ căn cứ theo tư duy tổng hợp là “xóa bỏ đòn bẩy, phòng chống rủi ro, đảm bảo ổn định, thúc đẩy phát triển”, làm giảm một cách có hiệu quả mức độ đòn bẩy của các ban ngành chính quyền, cơ quan tài chính, doanh nghiệp cơ quan phi tài chính, dốc sức thúc đẩy nền kinh tế xóa bỏ đòn bẩy, phòng chống và hóa giải rủi ro tài chính địa phương, nâng cao một cách có hiệu quả chất lượng và hiệu suất của kinh tế thực thể dịch vụ tài chính và việc thông qua sáng tạo để thúc đẩy phát triển, hỗ trợ thành phố Nam Ninh điều chỉnh cơ cấu kinh tế và nâng cấp chuyển đổi sản nghiệp.

“Phương án thực thi” còn đồng thời nêu rằng, tiến hành tối ưu hóa cơ cấu mắc nợ tài sản doanh nghiệp, đồng thời đưa ra biện pháp cụ thể đối với việc thúc đẩy sát nhập và tổ chức lại doanh nghiệp. Ví dụ, khích lệ sát nhập và tổ chức lại xuyên khu vực và xuyên chế độ sở hữu. Tối ưu hóa quy trình phê duyệt việc sát nhập và tổ chức lại doanh nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp có ưu thế liên kết xuyên khu vực và xuyên chế độ sở hữu, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng hợp tác phát triển, khích lệ đưa nguồn vốn xã hội vào các ngành nghề lũng đoạn, thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước cải cách chế độ sở hữu hỗn hợp.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.