中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

“Trí tuệ Nam Ninh” thắp sáng đời sống đô thị
2018-04-09
 

Sáng kiến nền tảng đám mây thông minh quản lý nợ tài sản công cộng đầu tiên của Trung Quốc đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc ngăn ngừa rủi ro lớn; “quản lý đô thị bằng kỹ thuật số” đã phát hiện liên tục các vấn đề quản lý đô thị; “Internet + chế độ cán bộ phụ trách sông hồ” đã thúc đẩy thành phố Nam Ninh thực hiện bản sơ đồ đẹp với “nước sông trong xanh đôi bờ xanh mát”. Những năm gần đây, thành phố Nam Ninh đã nỗ lực thúc đẩy việc xây dựng đô thị thông minh trên nhiều phương diện, tạo nhiều “mẫu trí tuệ” trên các lĩnh vực, để “trí tuệ Nam Ninh” thắp sáng đời sống đô thị, giúp đông đảo quần chúng được sống trong thành phố hạnh phúc hơn và tươi đẹp hơn.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.