中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh công bố Kế hoạch phát triển thủy lợi "5 năm lần thứ 13"
2017-03-16
 

Văn phòng chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh in và phát hành “Kế hoạch phát triển thủy lợi ‘5 năm lần thứ 13’ thành phố Nam Ninh”, xác định rõ mục tiêu phát triển, nhiệm vụ chủ yếu, quy mô đầu tư của việc phát triển thủy lợi thành phố Nam Ninh trong giai đoạn kế hoạch "5 năm lần thứ 13", là căn cứ quan trọng của công tác chỉ đạo thành phố Nam Ninh cải cách và phát triển thủy lợi trong giai đoạn kế hoạch "5 năm lần thứ 13".

Kế hoạch xác định rõ, thời giai đoạn kế hoạch "5 năm lần thứ 13", thành phố Nam Ninh sẽ đầu tư 27,25 tỷ NDT, tăng tốc xây dựng hệ thống thủy lợi phòng chống thiên tai lũ lụt, hệ thống lợi dụng hiệu quả cao và bố trí hợp lý nguồn tài nguyên nước, hệ thống đảm bảo sông hồ lành mạnh và bảo vệ nguồn tài nguyên nước, hệ thống quy chế có lợi cho việc phát triển khoa học thủy lợi, thực hiện toàn diện bình thường hóa về an toàn phòng chống lũ lụt, sinh thái hóa việc trị thuỷ, tiêu chuẩn hóa công trình thủy lợi nông nghiệp, phổ cập hóa công trình nước uống, rừng hóa khu vực nguồn nước, cảnh quan hóa công trình kiến trúc thủy lợi, chuẩn hóa việc quản lý hồ chứa nước.

Kế hoạch chỉ ra rằng, trong giai đoạn kế hoạch "5 năm lần thứ 13", việc cải cách thủy lợi trong các mắt xích quan trọng và lĩnh vực trọng yếu thành phố Nam Ninh phải thu được thành quả mang tính quyết định, hoàn thiện hơn thể chế quản lý tài nguyên nước, từng bước xây dựng hệ thống quy chế văn minh sinh thái nước, thúc đẩy ổn định việc cải cách quyền sử dụng nước, giá nước nông nghiệp.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.