中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Báo cáo hàng năm về công tác công khai thông tin chính quyền năm 2016 thành phố Nam Ninh (đại cương)
2017-03-16
 

Báo cáo này căn cứ vào yêu cầu của “Điều lệ công khai tin tức chính phủ Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” (sau đây gọi tắt là ”Điều lệ”), do Văn phòng chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh biên soạn.

I, Tình hình cơ bản của công tác công khai thông tin chính quyền năm nay

(1) Tăng cường công tác tổ chức lãnh đạo, bố trí công tác một cách toàn diện

(2) Xây dựng chế độ công tác công khai thông tin chính quyền hoàn chỉnh

(3) Tăng cường đào tạo nghiệp vụ, nâng cao trình độ công tác

(4) Tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo thành quả công tác

(5) Tổ chức hoạt động ngày công khai chính vụ

(6) Nhờ hoạt động thị sát của đại biểu đại hội đại biểu nhân dân xúc tiến công tác công khai chính vụ

(7) Tăng cường việc xây dựng trang web chính quyền và kịp thời cập nhật thông tin

II, Xoay quanh các lĩnh vực trọng điểm, ra sức thúc đẩy "năm công khai"

(1) Thúc đẩy công khai quyết sách

(2) Thúc đẩy công khai sự thi hành và công khai kết quả

(3) Thúc đẩy công khai quản lý

(4) Thúc đẩy công khai phục vụ

III, Chủ động công khai tình hình thông tin chính quyền

(1) Kịp thời làm rõ các thông tin không đầy đủ, giả tạo.

(2) Chủ động công khai tình hình thông tin của chính quyền qua các đường lối như thông cáo của chính quyền, trang web chính quyền, buổi họp báo…

(3) Chủ động cung cấp thông tin của chính quyền cho các địa điểm tra cứu thông tin như thư viện công cộng, sở hồ sơ, trung tâm dịch vụ chính vụ

IV, Tình hình công khai thông tin chính quyền theo đơn xin và thông tin chính quyền không được công khai

(1) Tình hình công khai về công tác thụ lý, trả lời theo đơn xin

(2) Tình hình xây dựng, hoàn thiện, bảo vệ và vận hành các địa điểm tiếp khách

V, Tình hình cắt giảm và thu phí về việc công khai thông tin chính quyền

VI, Tình hình công khai thông tin chính quyền xin thảo luận lại, đưa ra kiện tụng hành chính

VII, Các vấn đề chủ yếu và tình hình cải thiện


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.