中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

SẮP XẾP CÔNG VIỆC NĂM 2014
2015-06-16
 
 Yêu cầu tổng thể công tác chính quyền năm 2014 là: Quán triệt thực hiện toàn diện tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 18, Hội nghị toàn thể lần thứ 2 và thứ 3 BCH TW ĐCSTQ khóa 18, hội nghị công tác kinh tế TW, hội nghị công tác thành thị hóa TW, Hội nghị toàn thể lần thứ 14 Đảng ủy Khu tự trị và Hội nghị công tác nông thôn TW, Hội nghị toàn thể lần thứ 11 thành ủy khóa 11, với hướng đi chính là tập trung cải cách, thúc đẩy phát triển, đem lại lợi ích cho nhân dân, trước sau như một duy trì tốc độ phát triển cao hơn mức độ bình quân toàn Khu tự trị, làm nổi bật cải cách về chiều sâu, nâng cấp dịch chuyển cơ cấu ngành, xây dựng đô thị hóa kiểu mới, đảm bảo và cải thiện dân sinh; mở rộng hợp tác mở cửa hơn nữa, tập trung nguồn lực của toàn thành phố tổ chức tốt Giải vô địch TDTT thế giới lần thứ 45, cố gắng nâng cao vị trí đứng đầu của Nam Ninh trong quá trình phát triển kinh tế xã hội Quảng Tây, đẩy nhanh xây dựng thành phố quốc tế mang tính khu vực hướng tới ASEAN của Trung Quốc, thủ phủ thích hợp cư trú của quê hương Choang và thành phố vườn rừng sinh thái mang phong cách á nhiệt đới.

 Theo như yêu cầu tổng thể nêu trên, mục tiêu dự tính chủ yếu của phát triển kinh tế xã hội năm 2014 là: tăng trưởng tổng giá trị sản lượng khu vực đạt 10%; tăng trưởng thu nhập ngân sách đạt 10%; tăng trưởng đầu tư TSCĐ toàn xã hội đạt 18%; tăng trưởng GTGT công nghiệp có quy mô lớn đạt 16%; tăng trưởng tổng giá trị bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội đạt 14%; tăng trưởng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ngoại thương đạt 8%; tăng trưởng thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người của cư dân thành thị đạt 10%, tăng trưởng thu nhập thuần bình quân của cư dân nông thôn đạt 12%; biên độ tăng của chỉ số CPI khống chế ở mức khoảng 4%; năng lượng tiêu hao, lượng thải COD, lượng thải SO­­2, lượng thải NH3-N, lượng thải oxit nitro cho mỗi 10.000NDT giá trị sản lượng hoàn thành mục tiêu Khu tự trị giao cho; tỷ lệ đô thị hóa đạt 59,2%; số lượng sở hữu bản quyền phát minh có ích trên mỗi 10.000 người là 2.5; tỷ lệ nhập học sơ bộ 3 năm mẫu giáo đạt 91%, tỷ lệ củng cố giáo dục phổ cập 9 năm đạt 93%, tỷ lệ nhập học sơ bộ giai đoạn PTTH đạt 92%; tăng thêm 75.000 người có việc làm trong thành phố, tỷ lệ đăng ký thất nghiệp của thành phố khống chế dưới 4.5%.

1. Lấy cải cách sáng tạo làm dẫn hướng, sức sống thúc đẩy phát triển được tăng cường

 Đi sâu cải cách chế độ phê duyệt hành chính. Làm tốt công tác “tiếp nhận, chuyển xuống, giám sát”, công tác phê duyệt hành chính của cấp thành phố, nếu có thể đơn giản được thì đơn giản hóa, có thể thông qua được thì thông qua, có thể bỏ qua được thì bỏ qua, kiên quyết hạn chế tăng thêm những công đoạn trong phê duyệt hành chính, quản lý tốt những công tác bảo lưu. Sáng tạo và hoàn thiện phương thức phê duyệt liên hợp, phê duyệt trước, phê duyệt khi chưa đủ tài liệu, phê duyệt phân đoạn…, thí điểm xây dựng mô hình phê duyệt “thụ lý một cửa, thông báo cho bên liên quan, phê duyệt đồng bộ, hoàn thành trong thời gian định trước”, thúc đẩy quy trình phê duyệt “thụ lý online, chuyển đi online, phê duyệt online, Trung tâm dịch vụ hành chính cấp giấy phép”, giải quyết vấn đề ban ngành phê duyệt và Trung tâm dịch vụ hành chính thụ lý cùng lúc. Đẩy nhanh xây dựng website dịch vụ chính trị online, thực hiện hiển thị công cáo kịp thời tất cả những dự án phê duyệt.

 Đi sâu cải cách hệ thống ngân sách. Thực hiện chế độ dự toán quy phạm, công khai, rõ ràng, thúc đẩy một cách ổn định công khai tạm quyết toán ngân sách và công khai kinh phí “tam công”. Thí điểm soạn kế hoạch thu chi nợ của chính quyền các cấp toàn thành phố, tăng cường quản lý nợ của chính quyền. Hoàn thiện phân tách quyền hạn và trách nhiệm chi tiêu của khu vực nội thành, sáng lập cơ chế cộng hưởng lợi ích ngân sách của thành phố và các quận. Tích hợp nguồn vốn phát triển các sản nghiệp, xây dựng cơ chế phát triển sản nghiệp thúc đẩy ngân sách một cách kiện toàn.

 Đi sâu cải cách chế độ quản lý đất đai. Hoàn thiện chế độ kết nối tăng và giảm đất dùng xây dựng ở cả thành thị và nông thôn, thí điểm thúc đẩy cải cách lưu chuyển quyền sử dụng đất xây dựng mang tính kinh doanh tập thể ở nông thôn, tận dụng khai thác đất đai hiệu quả thấp ở thành phố. Đẩy nhanh công tác đăng ký phát sổ xác nhận quyền về đất tập thể và đất nhà ở tại nông thôn, với tiền đề phù hợp với quy hoạch tổng thể tận dụng đất đai và quản lý mục đích sử dụng đất, cho phép đất dùng xây dựng mang tính kinh doanh tập thể ở nông thôn được tiến hành lưu chuyển theo pháp luật dưới những hình thức như chuyển nhượng, cho thuê, đóng góp cổ phần, xây dựng thị trường cấp 2 để cho thuê, chuyển nhượng, thế chấp đất đai, từng bước đưa quyền sử dụng đất dùng xây dựng mang tính kinh doanh tập thể ở nông thôn, quyền kinh doanh đất rừng và quyền sở hữu cây rừng, quyền kinh doanh thầu khoán đất đai…vào thị trường giao dịch đất đai thống nhất của thành thị và nông thôn. Hoàn thiện cơ chế đảm bảo hợp lý, quy phạm, đa nguyên cho nông dân bị trưng thu đất. đảm bảo sử dụng đất đai càng thêm tiết kiệm và hiệu quả cao, phân phối nguồn lợi từ đất càng công bằng hơn.

 Đi sâu cải cách cơ chế thể chế phát triển đô thị hóa. Cải cách chế độ quản lý hộ khẩu, thúc đẩy có lộ trình đô thị hóa dân số nông nghiệp. Sáng lập cơ chế đảm bảo nguồn vốn xây dựng thành thị liên tục và đa nguyên, cố gắng phát hành trái phiếu xây dựng thị chính, thu hút hơn nữa nguồn vốn xã hội tham gia vào đầu tư, xây dựng, vận hành hạ tầng công cộng thành phố. Kiện toàn cơ chế thu phí hợp lý dịch vụ hạ tầng cơ sở thành phố. Hoàn thiện pháp quy mang tính địa phượng về chế định, thực thi, giám sát quy hoạch thành phố, tăng cường chỉ đạo và hạn chế đối với quy hoạch. Chế định cho ra đời chính sách thúc đẩy phát triển lành mạnh, liên tục thị trường BĐS.

 Đi sâu cải cách doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thiện thể chế quản lý tài sản quốc hữu bằng cách quản lý vốn là chính, nâng cao mức độ cải cách 9 tập đoàn (công ty lớn), đẩy nhanh hướng tới thị trường các doanh nghiệp nhà nước mang tính cạnh tranh, đưa tài sản quốc hữu tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực quan trọng như hạ tầng cơ sở và đảm bảo dân sinh. Đi sau cải cách chế độ công ty và cổ phần của doanh nghiệp nhà nước, dốc sức phát triển kinh tế sở hữu hỗn hợp, hỗ trợ và khuyến khích các nguồn vốn ngoài quốc doanh tham gia vào cải cách đa nguyên hóa cổ phần doanh nghiệp nhà nước. Thăm dò xây dựng chế độ giám sát quản lý phân loại doanh nghiệp nhà nước, kiện toàn thể chế quản lý lãnh đạo và nhân viên doanh nghiệp nhà nước. Giải phóng sức sống, sức sáng tạo và sức cạnh tranh để phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

 Dốc sức phát triển kinh tế ngoài quốc doanh. Kiên quyết loại bỏ những quy định bất hợp lý đối với mọi hình thức kinh tế ngoài quốc doanh, hoàn thiện những giải pháp đồng bộ như hỗ trợ thuế, hỗ trợ ngành nghề, dịch vụ chính quyền…, ngân sách thành phố mỗi năm giành ra không ít hơn 50 triệu NDT để hỗ trợ cho phát triển kinh tế ngoài quốc doanh, bồi dưỡng trọng điểm hơn 100 doanh nghiệp ngoài quốc doanh ưu tú.

2. Lấy chiến lược “thành phố mạnh về công nghiệp” làm sức kéo, thúc đẩy phát triển lớn về công nghiệp hiện đại

 Lấy sáng tạo KHKT dẫn hướng phát triển công nghiệp. Dốc sức hỗ trợ một loạt doanh nghiệp cốt cán xây dựng Trung tâm kỹ thuật, phòng thí nghiệm cấp quốc gia như xây dựng Trung tâm cấp chứng nhận kiểm tra nghiên cứu và phát minh trong Khu KHKT Nam Ninh của Foxconn và của Evoc, công ty đèn xe Liệu Vượng. Hỗ trợ bồi dưỡng 15 doanh nghiệp kỹ thuật cao mới, 10 doanh nghiệm thí điểm sáng tạo. Tập trung bồi dưỡng 20 sản phẩm hàng hiệu Quảng Tây và thương hiệu nổi tiếng Quảng Tây, cấp chứng chỉ cho hơn 100 sản phẩm mới về công nghiệp. Tập trung thúc đẩy chế tạo thông minh, chế tạo mạng lưới, tích hợp số liệu công nghiệp nhằm xây dựng các dự án trọng điểm kết hợp sâu “thông tin hóa và công nghiệp hóa”, cố gắng hoàn thành phương án kết hợp sâu “thông tin hóa và công nghiệp hóa” trong các lĩnh vực như sản xuất đường, gia công sâu và tinh chế nhôm, trang thiết bị cơ khí, thực phẩm dược phẩm. Đầu tư 1 tỷ NDT, hoàn thành sáng tạo kỹ thuật cũng như kết hợp sâu “thông tin hóa và công nghiệp hóa” cho 300 dự án.

 Lấy phát triển sản nghiệp trọng điểm để ưu hóa kết cấu công nghiệp. Hơn 40% chỉ tiêu đất dùng xây dựng mới tăng thêm được dùng cho xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và dự án công nghiệp, sắp xếp chuyên khoản 1,65 tỷ NDT phát triển công nghiệp hiện đại, tập trung hỗ trợ phát triển 6 ngành trọng điểm gồm y dược sinh học, gia công sâu và tinh chế nhôm, điện tử viễn thông, chế tạo trang thiết bị, thực phẩm công nghiệp nhẹ, năng lượng sạch, cố gắng thực hiện tổng giá trị sản lượng công nghiệp đạt 185 tỷ NDT, tiền thuế 11,5 tỷ trở lên. Lấy khu sản nghiệp y dược sinh học làm căn cứ, tập trung xúc tiến xây dựng dự án của Trung Hằng, Hải Vương…. Lấy nhôm Alnan làm đầu đàn, tập trung tăng cường hợp tác với những tập đoàn lớn như CSR, phát triển toàn diện gia công sâu và tinh chế nhôm. Đẩy nhanh sự kết nối hợp tác với các doanh nghiệp ô tô nổi tiếng, nỗ lực đạt được đột phá mới trong các dự án chế tạo cả xe ô tô. Đẩy nhanh xây dựng Khu sản nghiệp điện tử viễn thông, cố gắng để Công ty Foxconn Nam Ninh đạt giá trị sản lượng 20 tỷ NDT. Hỗ trợ trọng điểm xây dựng những dự án như công ty thực phẩm Shineway Nam Ninh, dây chuyền sản xuất bia sản lượng 300.000 tấn/năm của công ty bia Budweiser, xây dựng Khu kinh tế phát triển Quảng Tây – ASEAN cơ sở sản xuất thực phẩm công nghiệp nhẹ quan trọng trong toàn Khu tự trị. Dốc sức phát triển năng lượng sinh học, nỗ lực đưa huyện Vũ Minh trở thành huyện trọng điểm về khí đốt sinh học.

 Mở rộng các khu công nghiệp để tổng hợp ưu thế công nghiệp. Tập trung thúc đẩy xây dựng 1,5 triệu m2 nhà xưởng tiêu chuẩn công nghiệp, không ngừng hoàn thiện hạ tầng cơ sở của các khu công nghiệp, nâng cao khả năng tiếp nhận dự án lớn. Đưa các chính sách phát triển, sáng tạo, cải cách Khu phát triển cấp quốc gia tiến dần tới các khu công nghiệp (khu tập trung) ở các huyện. Xây dựng Khu kinh tế cảng hàng không Ngô Khư với tiêu chuẩn cao, đẩy nhanh xây dựng quy hoạch và kêu gọi đầu tư các khu công nghiệp hiện đại, mới nổi. Tiếp tục hỗ trợ phát triển sản nghiệp và sáng tạo cơ chế thể chế quản lý 3 Khu phát triển cấp quốc gia, đảm bảo tỷ trọng chiếm trong tổng giá trị sản lượng của công nghiệp quy mô lớn nâng cao 5 điểm phần trăm trở lên.

 Lấy dịch vụ chất lượng cao làm mạnh doanh nghiệp công nghiệp. Tiếp tục thực thi dự án lớn do lãnh đạo liên hệ phục vụ và cơ chế công tác doanh nghiệp trọng điểm, điều tiết giải quyết những vấn đề và khó khăn trên những phương diện như vay vốn, sử dụng lao động, sử dụng đất…. Phát huy tác dụng của “2 nền tảng, 1 hội nghị”, giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay được hơn 3 tỷ NDT. Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh tài chính bằng cổ phần, dẫn hướng cho các doanh nghiệp đủ điều kiện tiến hành cổ phần hóa. Tích cực tranh thủ hỗ trợ của Khu tự trị, thành lập Quỹ phát triển sản nghiệp (Nam Ninh) Khu kinh tế Vịnh Bắc bộ, cố gắng vay được 10 tỷ NDT. Tiếp tục thực thi công trình “nắm chắc doanh nghiệp lớn, làm lớn doanh nghiệp nhỏ, giúp đỡ doanh nghiệp cực nhỏ”, đẩy nhanh những dự án lớn như cải tạo và tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp nặng Quảng Phát, di chuyển Nhà máy xeo giấy Phượng Hoàng và Nhà máy xeo giấy Hoa Kình, hỗ trợ Nhà máy thuốc lá Nam Ninh đạt sản lượng vượt 10 tỷ NDT, thực hiện mục tiêu tăng thêm 1 doanh nghiệp có giá trị hàng chục tỷ NDT, 3 doanh nghiệp có giá trị trên 1 tỷ NDT, 25 doanh nghiệp quy mô lớn.

3. Lấy trọng tâm là ngành tài chính tiền tệ, thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ hiện đại.

 Đẩy nhanh phát triển ngành tài chính tiền tệ. Đưa ra chính sách ưu đãi hơn nữa, tạo ra môi trường sinh thái cho ngành tốt hơn nữa, sử dụng tốt nguồn vốn phát triển ngành tài chính tiền tệ 50 triệu NDT, thu hút các tổ chức tài chính trong và ngoài nước và những đơn vị trung gian tài chính như kế toán, kiểm toán, tài vụ…đặt trụ sở tại Nam Ninh, cố gắng để Ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở Châu Á, Trung tâm giao dịch cổ phần Trung Quốc – ASEAN và Sàn kinh doanh tài chính Hỗ trợ liên thông… đặt trụ sở tại Nam Ninh. Dốc sức thúc đẩy xây dựng dự án phố tài chính Khu Ngũ Tượng mới…, đẩy nhanh xây dựng Trung tâm tài chính mang tính khu vực ở Nam Ninh. Hoàn thiện quy định có liên quan đến hỗ trợ các doanh nghiệp lên sàn, thúc đẩy 4 doanh nghiệp gồm Bách hóa Nam Thành…lên sàn chứng khoán. Cố gắng tăng trưởng GTGT của ngành tài chính đạt 15% trở lên.

 Thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Bồi dưỡng ngành du lịch thành sản nghiệp trụ cột có tính chiến lược. Tăng cường tuyên truyền và tiếp thị du lịch, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng cơ sở du lịch và khai thác sản phẩm du lịch, tạo ra các tour du lịch tinh tế. Dốc sức thúc đẩy xây dựng du lịch đặc sắc tại huyện Thượng Lâm, xây dựng 10 thị trấn (xã) nổi tiếng du lịch đặc sắc ở Nam Ninh như thị trấn Song Kiều, xã Bố Tuyền…; trọng điểm xây dựng 28 dự án du lịch lớn như thị trấn du lịch quốc tế mang phong cách ASEAN…Đẩy nhanh xây dựng khu vườn bách thảo chuyên đề như Khu danh thắng núi Thanh Tú, xây dựng khu danh lam thắng cảnh Đại Minh Sơn. Cố gắng tạo dựng 1 khu danh thắng cấp 5A quốc gia, 3 khu du lịch cấp 4A, tổng thu nhập từ du lịch vượt 55 tỷ NDT.

 Phát triển ngành kho vận thương mại hiện đại. Đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch lưu thông thương mại, bố trí hợp lý hạ tầng lưu thông thương mại và phương thức kinh doanh như tổng thể thương mại thành phố, phố thương mại đặc sắc, chợ chuyên ngành, trung tâm thương mại ở các khu dân cư, trung tâm thương mại ở các thị trấn, thị xã…, cải tạo khu thương mại Triều Dương, hoàn thiện khu thương mai Lãng Đông – Phượng Lĩnh, quy hoạch xây dựng khu thương mại Ngũ Tượng. Tập trung thúc đẩy xây dựng tổng thể thành phố như các khu Vạn Đạt, Bảo Năng…, cố gắng tăng thêm 100 doanh nghiệp trên hạn mức. Ưu hóa bố cục khu kho vận tập trung, dốc sức hỗ trợ xây dựng nền tảng dịch vụ cung ứng chuỗi sản phẩm đại chúng của bên thứ 3 theo hình thức nhiều trong 1 gồm kho bãi thông minh, giao nhận hiện đại, dịch vụ tài chính, dốc sức phát triển Trung tâm kho vận tổng hợp, Trung tâm kho vận chuyên ngành và Trung tâm giao nhận, thúc đẩy xây dựng các dự án lớn như Trung tâm giao dịch thương phẩm Trung Quốc – ASEAN, Căn cứ kho vận quốc tế Trung Quốc – ASEAN, đẩy nhanh hình thành Khu bảo thuế tổng hợp Nam Ninh.

 Phát triển kinh tế cao ốc. Biên soạn quy hoạch phát triển kinh tế cao ốc, nghiên cứu cho ra đời chính sách hỗ trợ, sáng tạo mô hình dịch vụ chính quyền, dốc sức phát triển kinh tế cao ốc tập trung các ngành tiền tệ, kỹ thuật, dịch vụ, thuế vụ, trọng điểm bồi dưỡng một loạt các tòa nhà có GTGT cao như tòa nhà trong khu phố đặc sắc, tòa nhà sáng tạo văn hóa, tòa nhà dịch vụ hiện đại, tòa nhà trụ sở chính…, mang lại động lực mới để nâng cấp sản nghiệp của thành phố Nam Ninh và phát triển kinh tế.

 Phát triển thương mại điện tử. Với mục tiêu là xây dựng trụ sở thương mại điện tử và Trung tâm phân phối mang tính khu vực hướng tới ASEAN, thúc đẩy xây dựng thành phố thí điểm thương mại điện tử quốc gia. Đẩy mạnh hỗ trợ của chính quyền, khuyến khích các doanh nghiệp thương mại điện tử có điều kiện như Mlcs, Lanhuoyi… thăm dò các nghiệp vụ kiểu mới như kho vận thông minh, thương mại điện tử xuyên quốc gia…, cố gắng để doanh nghiệp đầu đàn về thương mại điện tử Alibaba đặt trụ sở ở Nam Ninh. Đẩy nhanh xây dựng căn cứ thí điểm thương mại điện tử quốc gia ở Khu công nghệ cao mới. 

4. Lấy hiện đại hóa nông nghiệp làm chủ đạo, thúc đẩy phát triển liên tục “Tam nông”

 Thúc đẩy nâng cấp ưu hóa kết cấu nông nghiệp. Đảm bảo tổng sản lượng lương thực đạt 2.2 triệu tấn, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn tổng thể trong giám sát an toàn chất lượng nông sản đạt 96% trở lên. Đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật trong nông nghiệp, tăng cường xây dựng các khu đất canh tác tiêu chuẩn hóa và trang trại chăn nuôi có quy mô, thúc đẩy sản xuất tiêu chuẩn hóa trong nông nghiệp, đẩy nhanh phát triển ngành trồng trọt đặc sắc có ưu thế, tích cực quảng bá chăn nuôi tuần hoàn sinh thái gia súc gia cầm, dốc sức phát triển kinh tế rừng, nâng cao năng lực gia công sâu nông sản. Xây dựng 30 cơ sở thí điểm sản nghiệp đặc sắc có ưu thế, 4.000 mẫu căn cứ cung cấp cho công trình “Rổ rau xanh”.

 Hoàn thiện cơ chế mới về phát triển nông nghiệp. Tích cực phát triển hợp tác xã cổ phần khu dân cư nông thôn, hợp tác xã cổ phần đất đai, giúp cho nông dân tăng thu nhập, tăng sản lượng tại “cửa nhà mình”. Tập trung hỗ trợ phát triển những doanh nghiệp đầu đàn như Tập đoàn tơ lụa Quế Hợp, Tập đoàn Bách Dương…, tăng thêm 10 doanh nghiệp đầu đàn sản nghiệp hóa nông nghiệp cấp quốc gia trở lên. Dốc sức bồi dưỡng chủ thể kinh doanh nông nghiệp kiểu mới như hộ chuyên môn, nông trường gia đình, nông hộ liên doanh…,hỗ trợ phát triển 30 sản nghiệp đặc sắc như “mỗi thôn một sản phẩm”, “mỗi thị trấn một ngành nghề”, xúc tiến thực thi kế hoạch tăng gấp nhiều lần thu nhập của nông dân.

 Thúc đẩy dịch vụ xã hội hóa nông nghiệp. Hỗ trợ những tổ chức kinh doanh nông nghiệp kiểu mới, cung cấp dịch vụ toàn diện xoay quanh các khâu trước, trong và sau khi sản xuất.

 Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Tiếp tục làm tốt công trình nước uống, giải quyết vấn đề an toàn nước uống cho 300.000 người. Tiếp tục thực thi gia cố cho 120 hồ chứa nước nhỏ tiềm tàng nguy hiểm, thúc đẩy xây dựng huyện trọng điểm thủy lợi cho đất canh tác loại nhỏ, cải thiện và tăng thêm 75.000 mẫu được tưới tiêu, dốc sức giải quyết vấn đề “Km cuối cùng” cho tưới tiêu đất canh tác. Xây mới 200 đường thông giữa các thôn không khó khăn. Tiếp tục thực thi công trình thông suốt giữa các thôn hành chính, thực hiện 97% thôn hành chính trở lên có đường bê tông. Tăng cường xây dựng hệ thống phòng tránh tai nạn, đảm bảo nông nghiệp phát triển liên tục.

5. Lấy xây dựng khu Ngũ Tượng mới làm trọng điểm, thúc đẩy đầu tư tiêu dùng tăng trưởng ổn định và nhanh chóng.

 Dốc toàn sức thúc đẩy đầu tư và xây dựng dự án. Thí điểm thông qua phương thức dùng tài sản có giá, quyền sử dụng đất tính giá đầu tư, tài sản dự án, vốn chuyên mục của ngân sách đầu tư vào các công ty kinh doanh tài chính, không ngừng tăng mạnh năng lực kinh doanh tài chính. Ưu hóa kết cấu đầu tư, khuyến khích dẫn hướng vốn đi vào các lĩnh vực như ngành chế tạo tiên tiến, ngành mới nổi mang tính chiến lược, ngành dịch vụ hiện đại, bảo vệ môi trường sinh thái…Thực hiện được Khu tự trị, thành phố điều phối thúc đẩy 556 dự án lớn, đầu tư 74 tỷ NDT; thúc đẩy 360 kế hoạch xây dựng thành phố, đầu tư 34 tỷ NDT. Thúc đẩy xây dựng khu Ngũ Tượng mới với đẳng cấp cao, chất lượng cao. Hỗ trợ các khu mới giải phóng tư tưởng, mạnh dạn sáng tạo, làm trước thử trước. Tập trung tinh lực đột phát khu vực trọng tâm, đảm bảo khởi công toàn diện các dự án trong căn cứ trụ sở chính trong năm nay, làm tốt công tác xây dựng 189 dự án trọng điểm ở quanh hồ Ngũ Tượng và dọc bờ sông, cố gắng hoàn thành 27,5 tỷ trở lên NDT đầu tư. Đẩy nhanh xây dựng cầu qua sông và hạ tầng cơ sở cho các khu vực trọng điểm như Bàn Long, Ngọc Động, Long Cảng, kho vận bảo thuế…Tăng mạnh quy hoạch và xây dựng hành lang đường ống, hoàn thiện tiện nghi đồng bộ thị chính như cấp thoát nước, điện lực, thông tin, khí đốt, vệ sinh môi trường…, khởi động toàn diện xây dựng cơ sở tiện ích của thành phố như trường học mới, bệnh viện, Trung tâm cộng đồng…Dốc sức thúc đẩy di dời để trưng thu đất và xây dựng nhà tái định cư. Hóa giải được vấn đề bị đình lại của công tác di dời để trưng thu đất và tái định cư cho nông dân. Cố gắng trong 3 đến 5 năm, xây dựng khu Ngũ Tượng mới thành khu đô thị mới đẳng cấp cao tập trung tài chính, chức năng đa dạng, sinh thái thích hợp cư trú, sức ảnh hưởng lớn và là khu thí điểm cho xây dựng thành phố, làm trước thử trước trong phát triển sản nghiệp của Nam Ninh. Dốc sức đẩy mạnh xây dựng hạ tầng cơ sở giao thông trọng điểm. Thực thi 47 dự án, đầu tư trên 22,5 tỷ NDT. Xây xong nhà chờ mới sân bay quốc tế Ngô Khư và tuyến nối với đường cao tốc sân bay, ga phía đông và mạng lưới đường giao thông xung quanh. Đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt nội đô số 1, số 2, cố gắng khởi công tuyến số 3, hoàn thành đầu tư 5 tỷ NDT trở lên. Tăng tốc trong xây dựng dự án đường sắt cao tốc Vân Nam – Quảng Tây, Nam Ninh – Quảng Châu…, đẩy nhanh xây dựng đường cao tốc vành đai, mở rộng đường cao tốc Nam Ninh – Bắc Hải, đường cao tốc Lai Tân đến Mã Sơn, Mã Sơn đến Bình Quả, thúc đẩy xây dựng đường quốc lộ cấp 1 từ Tân Giang đến Phù Tuy, bãi Đại Vương… Đẩy nhanh xây dựng công trình giai đoạn 1 cảng Nam Ninh, khởi công xây dựng bến tàu Vĩnh Khải cảng Nam Ninh, giai đoạn 1 khu tác nghiệp Hạc Duẩn, công trình bến tàu Quốc Minh huyện Hoành…

 Tập trung kích cầu tiêu dùng. Tiếp tục triển khai các hoạt động khuyến mại đa dạng như “Mùa tiêu dùng vui vẻ ở Nam Ninh” , đẩy nhanh nâng cấp chuyển đổi ngành bán lẻ truyền thống, xúc tiến kết hợp sâu online – offline, mở rộng tiêu dùng truyền thống như ô tô, đồ điện gia dụng, thiết bị viễn thông…Tận dụng cơ hội xây dựng thành phố thí điểm tiêu dùng thông tin quốc gia, bồi dưỡng các điểm nóng trong tiêu dùng kiểu mới như thông tin, văn hóa, sức khỏe, dưỡng lão…, thúc đẩy nâng cấp kết cấu tiêu dùng.

6. Với phương thức quản lý tinh tế hóa, thúc đẩy xây dựng thành phố sinh thái thích hợp cư trú.

 Nâng cao trình độ xây dựng “Nam Ninh xinh đẹp”. Thúc đẩy làm xanh thôn xóm, làm sạch nước uống, làm cứng đường sá, cải thiện môi trường sống ở nông thôn. Điều chỉnh ưu hóa bố cục thôn xóm, dốc sức quảng bá và thực hiện xây dựng nhà ở nông thôn và quy định khen thưởng giới thiệu mô hình căn hộ, hình thành mô hình mới cho thôn xóm xinh đẹp. Tại 12 huyện, mỗi huyện xây dựng một thôn thí điểm tổng hợp, gây dựng 3 thị trấn thị xã sinh thái, 100 thôn sinh thái. Tăng cường quản lý quy hoạch quảng cáo ngoài trời của thành phố; tiếp tục thực thi quản lý chặt và phạt nặng, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng cơ sở giao thông thành phố như Trung tâm điều độ, bến bãi xe buýt, đường dành riêng cho xe buýt…, nâng cao trình độ khoa học hóa trong quản lý giao thông; thúc đẩy hơn nữa xây dựng “Nền tảng dịch vụ quyết sách quản lý mạng lưới hóa thành phố”, thực hiện thông minh hóa quản lý mạng lưới và giám sát tức thời cũng như phản ứng nhanh trong quản lý thành phố.

 Thúc đẩy công tác làm xanh, làm đẹp, làm rực rỡ thành phố. Nâng cấp “Thành phố màu xanh” , tập trung thúc đẩy 8 công trình lớn như nâng cấp cảnh quan vườn rừng trên những tuyến đường đẹp của thành phố, nâng cấp cảnh quan cầu vượt thành phố…; cải tạo nâng cấp 30 điểm cảnh quan, đường giao thông chính, tập trung đẩy mạnh nâng cấp làm xanh 17 tuyến đường chính của thành phố như đại lộ Ngũ Tượng, đại lộ Bạch Sa…, đẩy nhanh thực thi cải tạo cảnh quan vườn rừng cho 6 cầu vượt và 13 cầu vượt cho người đi bộ; Xây dựng và nâng cấp các công viên như công viên Giang Nam, công viên hoa…Trọng điểm thúc đẩy công trình con đường màu xanh ở khu danh thắng núi Thanh Tú, con đường màu xanh vành đai cao tốc thành phố (đoạn từ cầu vượt Trúc Khê đến đại lộ Choang Cẩm) và nâng cấp cảnh quan, xây mới 45 km đường màu xanh, xây thêm 400ha diện tích không gian xanh, cải tạo nâng cấp 200ha không gian xanh. Xây dựng “Thành phố nước”, tiếp tục thúc đẩy công trình chủ thể kênh dẫn nước Giang Bắc; đẩy nhanh nâng cấp cảnh quan hệ thống nước quanh “5 hồ” như Nam Hồ…, và tu bổ hệ thống nước hồ Tương Tư, hồ Minh Nguyệt; tiếp tục xây dựng nút thủy lợi Lão Khẩu và Ung Giang. Đẩy nhanh kế hoạch hành động 3 năm xây dựng mạng lưới đường ống nước thải, xây dựng 250km đường ống nước thải. Đẩy nhanh xây dựng nguồn nước thứ 2 cho bãi Đại Vương, tiếp tục thúc đẩy xây dựng nguồn nước khẩn cấp cho hồ chứa nước Thiên Bạo, Long Đàm, hỗ trợ cấp nước cho hồ chứa nước Thanh Bình huyện Tân Dương, xây dựng công trình cấp nước Hưng Khoa huyện Mã Sơn, nâng cấp năng lực đảm bảo cấp nước an toàn cho thành thị. Đẩy nhanh xây dựng đê chống lũ của bán đảo Tiên Hồ, Quy Sơn, huyện Long An và huyện Hoành. Thúc đẩy công tác thí điểm thành phố văn minh sinh thái nước toàn quốc. Gây dựng “Thành phố hoa”, thúc đẩy toàn diện trồng hoa từ chậu chuyển xuống đất, giảm bớt một cách thích hợp diện tích trồng hoa cỏ, chọn dùng những loại hoa sống lâu năm, thời gian nở hoa dài, màu sắc sặc sỡ, dễ chăm sóc, tìm mọi cách giảm giá thành chăm sóc, dồn tâm sức tạo dựng nên cảnh quan thành phố hoa 4 mùa, đảm bảo đạt hiệu quả trong một năm, nâng cấp sau hai năm.

 Đẩy nhanh cải tạo “3 cũ”. Tiếp tục làm tốt hạng mục cải tạo phố cũ như khu phố Thủy, 3 phố 2 ngõ của Nam Ninh cũ. Đưa công tác cải tạo thôn trong phố và những khu vực nhà cũ nguy hiểm đưa vào kế hoạch cải tạo khu nhà lều, đảm bảo cho 10 dự án như thôn Trần Đông, khu vực Nhà máy mía đường Nam Ninh, khu vực mỏ than Tứ Đường…có được đột phá mới.

7. Lấy đô thị hóa kiểu mới làm sức kéo, thúc đẩy phát triển đồng nhất thành thị và nông thôn

 Đẩy nhanh xây dựng đô thị hóa kiểu mới. Làm nổi bật chiến lược thị trấn lớn, với phương hướng tấn công chính là thành phố nhỏ, thị trấn nhỏ đang phát triển, biên soạn quy hoạch chiến lược phát triển không gian thành phố Nam Ninh, đẩy nhanh sửa đổi quy hoạch của 6 huyện lỵ và những thị trấn trọng điểm, cấu thành hệ thống thành thị với phân bố hợp lý, chức năng bổ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển cho các thành phố nhỏ, vừa và lớn cũng như các thị trấn nhỏ, nỗ lực xây dựng Nam Ninh thành thành phố hạt nhân trong nhóm thành phố Vịnh Bắc bộ. Theo yêu cầu của thành phố vừa cấp huyện, đẩy nhanh xây dựng quy hoạch huyện Vũ Minh, huyện Hoành, huyện Tân Dương, cố gắng đến năm 2015, tỷ lệ đô thị hóa của 3 huyện đạt 40% trở lên. Theo yêu cầu của thành phố nhỏ, đẩy nhanh xây dựng quy hoạch huyện Thượng Lâm, huyện Mã Sơn, huyện Long An, cố gắng đến năm 2015, tỷ lệ đô thị hóa của 3 huyện đạt 30% trở lên. Đẩy nhanh xây dựng 20 thị trấn đặc sắc, kinh tế mạnh như Song Kiều, Lục Cảnh, Lê Đường…

 Đẩy nhanh phát triển kinh tế quận huyện. Dẫn hướng các quận huyện kết hợp các tiềm lực và ưu thế phát triển của mình, mở rộng các ngành nghề đặc sắc. Cố gắng để tổng giá trị sản lượng của công nghiệp có quy mô các huyện Hoành, huyện Vũ Minh, huyện Tân Dương lần lượt vượt mức 34 tỷ NDT, 24 tỷ NDT, 14 tỷ NDT, tỷ lệ đóng góp của tổng giá trị sản lượng và tổng giá trị sản lượng công nghiệp có quy mô của khu vực 6 huyện đối với tăng trưởng toàn thành phố đều đạt 27% trở lên; tổng giá trị bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội của quận Hưng Ninh, quận Thanh Tú, quận Tây Hương Đường, quận Giang Nam lần lượt vượt mức 37 tỷ NDT, 34,5 tỷ NDT, 30 tỷ NDT, 15 tỷ NDT, tỷ lệ đóng góp của tổng giá trị sản lượng khu vực và tổng giá trị bán lẻ hàng tiêu dùng lần lượt đạt 71% và 75% trở lên.

 Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo. Tập trung làm tốt xóa đói giảm nghèo bằng tri thức, nâng cao năng lực tham gia ngành trồng trọt, chăn nuôi, gia công và dịch vụ cho bà con nghèo khó, giúp đỡ nông dân làm giàu một cách nhanh nhất. Tiếp tục làm tốt giảm nghèo nhờ sản nghiệp, phát động hơn 50.000 hộ tham gia khai thác sản nghiệp giảm nghèo, phát triển 100.000 mẫu đất trồng trọt cho sản nghiệp giảm nghèo. Xây dựng hơn 200 km đường cứng cấp thôn.

8. Dựa vào “10 năm kim cương” mới trong hợp tác Trung Quốc – ASEAN, thúc đẩy nâng mức độ hợp tác mở cửa đối ngoại lên một tầm cao mới.

 Ưu hóa nền tảng hợp tác mở cửa. Tích cực lên kế hoạch tham gia vào xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, hợp tác Vịnh Bắc bộ mở rộng và hành lang kinh tế Nam Ninh – Singapore. Phát huy hơn nữa tác dụng của “kênh Nam Ninh”, sáng tạo dịch vụ hướng tới xây dựng con đường hướng tới hợp tác Trung Quốc và ASEAN. Tiếp tục thúc đẩy giao lưu hợp tác với các thành phố hữu hảo quốc tế. Hợp tác mở cửa mật thiết với Hong Kong, Macao, Đài Loan. Tích cực gia nhập vào xây dựng đòn bẩy chiến lược mới để phát triển mở cửa khu vực Trung Nam, Tây Nam Trung Quốc do Quảng Tây tạo dựng, xây dựng dải kinh tế Chu Giang – Tây Giang. Chủ động tham gia xây dựng dải kinh tế mở cửa đối ngoại Nam Ninh – Sùng Tả - Bằng Tường. Đẩy nhanh thực thi quy hoạch nhất thể hóa khu vực Nam Ninh – Bắc Hải – Khâm Châu – Phòng Thành – Ngọc Lâm – Sùng Tả - Bách Sắc.

 Xúc tiến tiện lợi hóa đầu tư thương mại. Thực hiện những biện pháp khen thưởng xuất khẩu, hỗ trợ và tổ chức doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm ở nước ngoài, khuyến khích doanh nghiệp khai thác thị trường quốc tế. Nhân cơ hội làm tốt công tác thành phố thí điểm CEPA, với chiến trường chính là các nước ASEAN, khuyến khích doanh nghiệp “đi ra ngoài”, tham gia vào khai thác tài nguyên và thầu công trình, hợp tác lao động, kéo theo xuất khẩu thương phẩm, lao động, kỹ thuật và trang thiết bị.

 Chú trọng thu hút doanh nghiệp lớn mạnh. Tập trung vào Hong Kong, Macao, Đài Loan, khu tam giác sông Chu Giang, khu tam giác sông Trường Giang, dốc sức thu hút những công ty lớn có ngành nghề chính nổi bật, sức cạnh tranh trọng tâm mạnh, trọng điểm thực hiện những dự án lớn được ký kết, đàm phán trong thời gian cuộc họp của Ban chấp hành Hội liên hiệp công thương toàn quốc, đẩy nhanh kết nối với những doanh nghiệp đầu ngành như dược phẩm Tu Chính… Ưu hóa môi trường kêu gọi đầu tư, sáng tạo phương thức phục vụ, mở ra “con đường màu xanh” cho những dự án đầu tư. Cố gắng thực hiện thực thu nguồn vốn trong nước đạt 78,4 tỷ NDT, tăng trưởng 8%; FDI (tổng khẩu độ Quảng Tây) đạt 627 triệu USD, tăng trưởng 8%.

 Tiếp tục phục vụ tốt Hội chợ triển lãm Expo Trung Quốc – ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh về thương mại và đầu tư lần thứ 10. Hoàn thiện quy hoạch Khu thương vụ hội chợ Nam Ninh, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng dịch vụ dồng bộ và tiện ích hiện trường của Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Nam Ninh, giúp cho Triển lãm Expo và hội nghị thượng đỉnh trở thành một nền tảng quan trọng trong xây dựng nâng cấp Khu thương mại tự do Trung Quốc – ASEAN, và con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21.

 Dốc sức lực của toàn thành phố tổ chức tốt Giải vô địch TDTT quốc tế lần thứ 45. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và công tác phục vụ đảm bảo cho giải TDTT, đồng thời nhân dịp này, dốc sức nâng cao trình độ quản lý xây dựng thành phố, nâng cao tố chất văn minh cho cư dân, thúc đẩy những lĩnh vực liên quan như văn hóa, TDTT, du lịch, giao thông, bảo vệ môi trường…và công cuộc xây dựng thành phố có một phát triển mới.

9. Lấy mục địch là đảm bảo và cải thiện dân sinh, thúc đẩy phát triển toàn diện sự nghiệp xã hội.

 Trấn hưng giáo dục một cách toàn diện. Tăng thêm đầu tư ngân sách, xây mới 7 trường tiểu học, 4 trường THCS, 1 trường PTTH, cải tạo mở rộng 4 trường PTTH, xây mới 6 trường mẫu giáo tại các Trung tâm thị trấn thị xã, 2 trường mẫu giáo tại huyện lỵ (quận), đảm bảo con em lao động chuyển vào thành phố có thể nhập học gần khu vực bố mẹ làm việc. Kiện toàn hệ thống tài trợ học sinh, tiếp tục thực hiện kế hoạch cải thiện dinh dưỡng giáo dục phổ cập nông thôn một cách toàn diện ở 6 huyện, miễn học phí cho toàn bộ học sinh trung cấp dạy nghề.

 Thúc đẩy công tác sáng nghiệp, tạo việc làm. Kiện toàn chế độ hỗ trợ tìm việc làm, thực hiện toàn diện chính sách hỗ trợ khuyến khích tự lập nghiệp, thúc đẩy xây dựng căn cứ lồng ấp lập nghiệp và đội ngũ chuyên gia phục vụ lập nghiệp, xúc tiến tự lập nghiệp.

 Hoàn thiện hệ thống đảm bảo xã hội. Mở rộng mức độ phổ cập của đảm bảo xã hội, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ do Khu tự trị đã giao về bảo hiểm dưỡng lão, thất nghiệp, tai nạn lao động, y tế, thai sản…, đảm bảo tỷ lệ tham gia 3 mục bảo hiểm y tế cơ bản ổn định ở mức 97% trở lên. Khởi động công tác bảo hiểm bệnh nặng cho cư dân thành thị và nông thông, hoàn thiện quy định bảo hiểm thai sản cho công nhân viên chức. Hợp nhất bảo hiểm dưỡng lão xã hội nông thôn kiểu mới với bảo hiểm dưỡng lão xã hội cư dân thành thị, xây dựng chế độ bào hiểm xã hội dưỡng lão cơ bản cư dân thành thị thống nhất, thực hiện toàn diện khống chế tổng mức trả phí bảo hiểm y tế. Nâng cao đãi ngộ đảm bảo xã hội như lương hưu cơ bản của nhân viên hưu trí doanh nghiệp, làm tốt công tác đảm bảo xã hội cho nông dân bị trưng thu đất. Mới khởi công 16.460 căn nhà xã hội các loại, về cơ bản xây xong 18.980 căn, phân phối vào ở 8.760 căn, mới tăng thêm hỗ trợ tiền thuê nhà giá rẻ cho 1.000 hộ. Chỉnh đốn cải tạo 20 khu nhà ở cũ tập trung của người nghèo không ai quản lý. Thiết lập cơ cấu dưỡng lão bằng nhiều kênh, dốc sức phát triển sản nghiệp dưỡng lão, đáp ứng nhu cầu dịch vụ dưỡng lão với các tầng lớp khác nhau. Tăng cường công tác bảo trợ xã hội thành thị và nông thôn, cung cấp 5 bảo trợ, chăm sóc tái định cư, phục hồi chức năng tàn tật, phòng chống và cứu trợ tai nạn…, hoàn thiện thể chế cứu trợ xã hội.

 Dốc sức thúc đẩy xây dựng văn hóa. Đẩy nhanh xây dựng hệ thống dịch vụ văn hóa công cộng, thúc đẩy mở cửa miễn phí các tiện ích văn hóa công cộng. Tăng cường công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Sáng tạo tổ chức Lễ hội nghệ thuật dân ca quốc tế Nam Ninh, xây dựng cầu nối giữa các tiết mục ưu tú của Nam Ninh với thế giới bằng nhiều kênh khác nhau. Tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa quần chúng phong phú đa dạng, hỗ trợ 100 đội văn nghệ phố xóm. Đẩy nhanh xây dựng nền tảng phục vụ công cộng sản nghiệp văn hóa thành phố Nam Ninh, thực hiện công trình bồi dưỡng tinh phẩm hoạt hình, phát triển sản nghiệp thị trường biểu diễn của Nam Ninh.

 Nâng cao mức độ sức khỏe quần chúng nhân dân. Xây dựng chế độ kiện toàn về hỗ trợ khẩn cấp y tế đối với bệnh nặng. Củng cố hoàn thiện chế độ dược phẩm cơ bản và cơ chế mới vận hành dưới cơ sở, toàn bộ các trạm xá thôn hành chính thực thi chế độ dược phẩm cơ bản. Đi sâu thúc đẩy cải cách tổng hợp bệnh viện công cấp huyện. Tăng cường xây dựng đội ngũ với trọng tâm là y bác sỹ ở các khu dân cư, trạm y tế, thôn xóm, hoàn thiện hệ thống dịch vụ KHHGĐ vệ sinh y tế cấp cơ sở, di dời và xây mới 4 bệnh viện như Bệnh viện nhân dân quận Giang Nam. Tăng cường phòng chống bệnh truyền nhiễm như AIDS…, làm tốt công tác quy hoạch miễn dịch. Tăng cường xây dựng hệ thống an ninh của bệnh viện. Đẩy nhanh phát triển y dược dân tộc Choang – Dao. Xây dựng quy hoạch vệ sinh khu vực và quy hoạch thiết lập cơ cấu y tế, thực hiện ngưỡng gia nhập cho tổ chức y tế tư nhân. Thúc đẩy xây dựng trường TDTT thành phố, xây thêm một loạt thiết bị tập luyện công cộng tiện dụng, hữu ích, xây 7 đoạn đường đi bộ ở 7 công viên như Công viên nhân dân…, xây dựng thành phố lành mạnh.

 Tiếp tục thực hiện công trình làm việc thực cho dân. Giảm 20 công trình làm việc thực cho dân cấp thành phố xuống còn 10 công trình làm việc thực cho dân cấp thành phố, tổng cộng có 32 dự án nhỏ, những dự án sau khi điều chỉnh càng nổi bật đặc điểm như độ quan tâm của quần chúng cao hơn, độ liên quan đến dân sinh lớn hơn, độ phổ biến của lợi ích rộng hơn. Thực thi tốt 10 công trình với 52 dự án nhỏ làm việc thực cho dân, làm tốt thực sự một loại việc thực mà quần chúng vẫn mong muốn.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.