中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

YÊU CẦU TỔNG THỂ CÔNG TÁC NĂM 2013
2006-11-22
 
YÊU CẦU TỔNG THỂ CÔNG TÁC NĂM 2013
2013-11-22
 
Đại hội Đảng khóa 18 đã đề ra, tổng giá trị sản xuất quốc nội và thu nhập bình quân của người dân thành thị và nông thôn đến năm 2020 phải gấp đôi 2010, thực hiện mục tiêu vĩ đại xây dựng xã hội nhỏ lành mạnh toàn diện. Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Đảng ủy khóa 8 Khu tự trị đã đề ra rất rõ ràng, phải đồng bộ cùng toàn quốc phấn đấu mục tiêu xây dựng xã hội nhỏ lành mạnh toàn diện. Nam Ninh với tư cách là thủ phủ Khu tự trị, có trách nhiệm, có điều kiện, có lòng tin đi trước cả Khu tự trị, cố gắng đạt vị trí đứng đầu Quảng Tây trong phát triển khoa học, đẩy nhanh thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội nhỏ lành mạnh toàn diện. Vì đó, Hội nghị toàn thể lần thứ 9 thành ủy khóa 11 đã đề ra, cố gắng xây dựng xã hội nhỏ lành mạnh toàn diện đầu tiên trong toàn Khu tự trị trước kế hoạch 2 đến 3 năm. Chỉ cần chúng ta kiên trì quy hoạch của “kế hoạch 5 năm lần thứ 12” hoàn thành nhiệm vụ phát triển là mức tăng trưởng bình quân năm của tổng giá trị sản xuất toàn Khu tự trị 11%, thu nhập có thể chi phối của cư dân thành thị và thu nhập thuần bình quân của cư dân nông thôn lần lượt tăng trưởng 12% và 13%, là nhất định có thể dẫn đầu Khu tự trị trong công cuộc xây dựng xã hội nhỏ lành mạnh toàn diện.
Hiện nay, tình hình kinh tế thế giới vẫn vô cùng phức tạp, kinh tế nước ta đảm bảo xu hướng phát triển ổn định có đi lên, nhưng cũng gặp nhiều mẫu thuẫn và vấn đề nổi bật.
Thành phố Nam Ninh đang ở trong thời kỳ khó khăn của đi sâu cải cách mở cửa, đẩy nhanh phát triển chuyển dịch cơ cấu, đang trong thời kỳ quan trọng của đảy nhanh xây dựng thành phố quốc tế mang tính khu vực, và xây dựng “Khu hoàn thiện đầu tiên” của Quảng Tây. Chúng ta phải đặt sự phát triển của Nam Ninh trong bối cảnh lớn kinh tế toàn cầu hóa, đặt trong xu thế lớn thành phố duyên hải hướng tới ASEAN, thành phố trung tâm Khu kinh tế Vịnh bắc bộ Quảng Tây, đặt trọng bố cục lớn phát triển cạnh tranh của các thành phố thủ phủ miền Tây, các thành phố lớn và vừa trên toàn quốc, đặt trong định vị chiến lược của Khu tự trị về phát triển Nam Ninh để suy nghĩ và lập kế hoạch, tăng cường hơn nữa ý thức cơ hội, ý thức phát triển, ý thức vượt lên, năm bắt cơ hội, tích cực ứng phó với thách thức, tạo dựng sự huy hoàng trong thực tiễn vĩ đại dẫn đầu Khu tự trị trong công cuộc xây dựng xã hội nhỏ lành mạnh toàn diện! Yêu cầu tổng thể của công tác chính quyền năm 2013 là: đi sâu học tập và quán triệt thực hiện toàn diện tinh thần Đại hội lần thứ 18, lấy lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng”3 đại diện”, nhận thức phát triển khoa học làm định hướng, nghiêm túc thực hiện hội nghị triển khai công tác kinh tế Trung Ương và Khu tự trị cũng như tinh thần Hội nghị toàn thể lần thứ 9 thành ủy khóa 11, kiên trì chủ đề phát triển khoa học, lấy phương thức phát triển kinh tế chuyển dịch cơ cấu làm đường đi chính, coi nâng cao chất lượng và hiệu ích tăng trưởng kinh tế là trung tâm, tiến bộ trong ổn định, phát triển vừa nhanh vừa tốt, đi sâu cải cách mở cửa, đẩy mạnh sức kéo sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, công nghệ thông tin hóa, thành thị hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, tập trung đẩy nhanh hơn nữa “4 công trình xây dựng lớn” là sản nghiệp hiện đại, thành phố văn minh sinh thái hiện đại, cơ sở hạ tầng quan trọng và đảm bảo dân sinh, làm tốt 5 công tác về “xanh, nước, mới, cũ, thông”, xây dựng Nam Ninh xinh đẹp, duy trì kinh tế xã hội thành phố phát triển nhanh, lành mạnh, liên tục.
Để làm tốt công tác của năm nay, cần phải làm nổi bật “6 kiên trì”: 1 là phải kiên trì tư tưởng chính là tiến bộ trong ổn định, vừa nhanh vừa tốt. Ổn định tăng trưởng ổn định và mức độ tổng thể vật giá, đảm bảo xu hướng phát triển vừa nhanh vừa tốt của kinh tế toàn thành mấy năm gần đây và cục diện ổn định hài hòa của xã hội. Thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu, thay đổi phương thức, đảm bảo có những đột biến mới trong “4 công trình xây dựng lớn”, những chỉ tiêu kinh tế chính chiếm tỷ trọng trên toàn Khu tự trị được nâng cao thêm nữa.
2 là phải kiên trì chiến lược phát triển với sự thúc đẩy của sáng tạo. Nhờ sự thúc đẩy của sáng tạo, thu hút đầu tư, kích thích tiêu dùng, thực hiện kinh tế tăng trưởng có chất lượng, có hiệu ích, và liên tục.
3 là phải kiên trì phát triển đồng bộ công nghiệp hóa, công nghệ thông tin hóa, thành thị hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Dốc sức thúc đẩy dung hòa công nghiệp hóa và công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến trình thành thị hóa một cách nổi bật, dốc sức phát triển nông nghiệp hiện đại, hình thành động lực lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố Nam Ninh.
4 là phải kiên trì điểm khởi đầu chiến lượng là kích thích tiêu dùng trong khu. Dựa vào đầu tư đa dạng từ bên ngoài, từ nhà nước và từ nhân dân, thúc đẩy đầu tư bên ngoài và tăng trưởng bên trong để cùng phát triển.
5 là phải kiên trì đi sâu cải cách mở cửa. Tăng cường tính hệ thống, tính tổng thể, tính điều hòa của cải cách, tập trung đẩy mạnh cải cách không ngừng đi sâu cho doanh nghiệp nhà nước; kiên định mở rộng mở cửa, nâng cao toàn diện mức độ kinh tế mở cửa.
6 là phải kiên trì đảm bảo và cải thiện dân sinh. Điều tiết tổng hợp “làm bánh lớn” và “chia bánh đều”, cải thiện nhân sinh trong quá trình phát triển, trên cơ sở phát triển mang lại lợi ích cho dân sinh.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.