中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Cục Hàng hải thành phố Nam Ninh
2018-06-28
 

Cục Hàng hải thành phố Nam Ninh là cơ quan hàng hải được Văn phòng Ủy ban biên chế cơ cấu trung ương Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt thành lập trong cuộc cải cách hệ thống giám sát đường thủy quốc gia năm 2000, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Cục Hàng hải Quảng Tây và là một trong 10 cơ quan chi nhánh trực thuộc Cục Hàng hải Quảng Tây. Cục Hàng hải thành phố Nam Ninh được thành lập vào ngày 18 tháng 5 năm 2001, chịu trách nhiệm quản lý và giám sát an toàn giao thông đường thủy trong khu vực hành chính của hai thành phố Nam Ninh và Sùng Tả. Cục Hàng hải thành phố Nam Ninh gồm 6 văn phòng hàng hải trực thuộc là văn phòng hàng hải huyện Hoành, Ung Ninh, Ung Giang, Tả Giang, Long An, Long Châu; có 7 ngành nghiệp vụ là trung tâm chính vụ, phòng thanh tra, phòng quản lý giám sát, trung tâm chỉ huy, văn phòng, phòng công tác đảng và quần chúng, phòng tài chính. Tổng cộng có 88 nhân viên, 12 tàu thuyền các loại và 9 xe thực thi pháp luật phục vụ công tác tuần tra hàng hải, đã cơ bản hình thành mạng lưới quản lý giám sát an toàn giao thông đường thủy tại hai thành phố.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.