中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Sở Tài chính thành phố Nam Ninh
2017-07-27
 

Địa chỉ làm việc: Số 129, đường Đông Cát, thành phố Nam Ninh

Số điện thoại liên hệ: 2189101, 2189111

Địa chỉ Website: http://nncz.nanning.gov.cn/

Email: nanningcz@126.com

Trách nhiệm chính:

1. Quán triệt chấp hành các phương châm chính sách và quy định pháp luật về tài chính, trưng thu thuế, tài chính tiền tệ của quốc gia, dự thảo chiến lược phát triển thuế-tài chính và quy hoạch trung và dài hạn, phương án cải cách và tổ chức thực hiện; quán triệt thực hiện các chính sách phân bổ tài chính Khu tự trị và quốc gia, hoàn thiện chế độ chuyển giao thanh toán; dự thảo chính sách phân bổ tài chính của toàn thành phố, tham gia chế định các chính sách kinh tế của toàn thành phố, nêu ý kiến về việc vận dụng chính sách thuế-tài chính để thực hiện điều tiết vĩ mô và cân bằng tổng hợp nguồn lực tài chính xã hội.

2. Nêu ý kiến về các dự án lập pháp địa phương như tài chính, tiền tệ, dự toán, trưng thu thuế, tài vụ, kế toán và quản lý đánh giá tài sản, dự thảo các quy định pháp luật mang tính địa phương, các quy định và quy tắc hành chính địa phương và các bản dự thảo văn kiện mang tính chuẩn mực.

3. Đảm nhiệm quản lý các hạng mục chi thu tài chính cấp thành phố.

4. Phụ trách quản lý thu nhập không chịu thuế của chính quyền; quản lý ngân phiếu tài chính.

5. Tổ chức chế định chế độ quản lý kho bạc nhà nước, triển khai công tác quản lý tiền mặt của kho bạc theo quy định; phụ trách chế định chế độ mua sắm của chính quyền đồng thời tiến hành quản lý và giám sát.

6. Phụ trách chế định chế độ quy tắc quản lý tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp hành chính, quản lý tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp hành chính cấp thành phố; phụ trách quản lý ngoại tệ phi mậu dịch của các đơn vị sự nghiệp hành chính và đoàn thể xã hội.

7. Lập bản dự thảo dự toán&quyết toán kinh doanh vốn nhà nước, chế định chế độ và biện pháp dự toán kinh doanh vốn nhà nước, phụ trách quản lý vốn nhà nước, thu nhập và chi tiêu của doanh nghiệp cấp thành phố, tổ chức thực thi chế độ tài chính doanh nghiệp, quản lý tài sản nhà nước của các doanh nghiệp tài chính địa phương theo quy định, tham gia dự thảo các chế độ có liên quan đến quản lý tài sản nhà nước trong doanh nghiệp.

8. Phụ trách quản lý và giám sát vốn các hạng mục đầu tư mang tính chính phủ của thành phố, tham gia dự thảo các chính sách liên quan trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thành phố, phụ trách công tác quản lý tài chính liên quan đến phụ cấp mang tính chính sách và quỹ dự trữ đặc biệt; phụ trách công tác quản lý khai thác tổng hợp nông nghiệp.

9. Kết hợp với các ban ngành liên quan, quản lý chi phí tài chính an sinh xã hội, việc làm và y tế sức khoẻ của thành phố, phụ trách công tác quản lý giám sát tài chính quỹ bảo hiểm xã hội, kết hợp với các ban ngành liên quan dự thảo chế độ và biện pháp quản lý tài chính quỹ vốn an sinh xã hội, lập bản dự thảo dự toán&quyết toán an sinh xã hội.

10. Dự thảo chế độ và chính sách quản lý nợ chính quyền địa phương, phòng rủi ro tài chính; quản lý nợ trong nước và nước ngoài của chính quyền cấp sở tại; quản lý về việc thanh toán và quỹ mà thành phố thực thông qua các tổ chức tài kính quốc tế như các chính phủ nước ngoài, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Hợp tác Nhật Bản, phụ trách tổ chức các nghiệp vụ đàm phán và tư vấn đối ngoại có liên quan.

11. Tổ chức thực thi việc quản lý của chính quyền thành phố đối với cơ quan tài chính địa phương, điều tiết và chỉ đạo thúc đẩy cải cách tài chính và phát triển nông thôn; dự trù quy hoạch, tổ chức điều phối doanh nghiệp đổi chế độ lên sàn chứng khoán, kết hợp với các ban ngành liên quan tổ chức và thúc đẩy việc xây dựng thí điểm thị trường vốn đa tầng; phụ trách dẫn dắt tổ chức xét duyệt đối với việc thiết lập, sửa đổi, chấm dứt và phạm vi nghiệp vụ của các công ty cho vay tiểu ngạch và tổ chức bảo lãnh huy động vốn địa phương, tiến hành quản lý giám sát đối với tình hình kinh doanh nghiệp vụ của các công ty cho vay tiểu ngạch địa phương.

12. Phụ trách công tác đầu tư huy động vốn của các dự án mang tính chính quyền toàn thành phố; đảm nhiệm việc trao đổi điều phối, trao đổi thông tin và phục vụ với các loại tổ chức tài chính tại Nam Ninh; trù tính chung điều phối và thực hiện việc hợp tác chiến lược giữa chính quyền nhân dân thành phố và các tổ chức tài chính.

13. Tổ chức thực thi chế độ quản lý giám sát nghiệp vụ bảo lãnh huy động vốn, điều phối các ban ngành liên quan cùng nhau giải quyết các vấn đề trọng đại trong quản lý giám sát nghiệp vụ bảo lãnh huy động vốn, chỉ đạo chính quyền nhân dân các khu huyện quản lý giám sát và xử lý rủi ro đối với nghiệp vụ bảo lãnh huy động vốn; phụ trách các công tác có liên quan đến việc quản lý giám sát các tổ chức bảo lãnh huy động vốn trong toàn thành phố.

14. Phụ trách công tác quản lý kế toán, đánh giá tài sản, giám sát và chuẩn hoá các hoạt động kế toán, tổ chức thực thi chế độ kế toán thống nhất quốc gia, chỉ đạo và giám sát nghiệp vụ đăng ký làm kế toán viên, chỉ đạo và quản lý kiểm toán xã hội.

15. Giám sát kiểm tra tình hình chấp hành luật lệ và chính sách thuế-tài chính, phản ánh các vấn đề trọng đại trong quản lý chi thu tài chính.

16. Đảm đương thực hiện các nhiệm vụ khác mà chính quyền nhân dân thành phố giao cho.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.