中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Trung tâm quản lý quĩ nhà ở thành phố
2016-09-20
 

  Địa chỉ văn phòng: Số 5 đường Vọng Viên thành phố Nam Ninh

  Số điện thoại: 0771-5705927

  Địa chỉ trang web: http://www.nngjj.com/

  Chức trách:

  Tiền thân của Trung tâm quản lý quĩ nhà ở Nam Ninh là Trung tâm quản lý vốn nhà ở Nam Ninh Quảng Tây. Trung tâm quản lý vốn nhà ở Nam Ninh Quảng Tây thành lập vào tháng 11 năm 1993, năm 2003 dựa trên tinh thần các văn kiện liên quan của Quốc vụ viện và Chính quyền khu tự trị, sau khi tiến hành điều chỉnh cơ cấu đã đổi tên thành Trung tâm quản lý quĩ nhà ở Nam Ninh. Trung tâm quản lý là đơn vị sự nghiệp độc lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Nam Ninh với không lấy lợi nhuận làm mục đích, cấp bậc tổ chức tương đương với cấp Sở. Trung tâm thiết lập 6 Phòng kinh doanh tại Hưng Ninh, Giang Nam, Thanh Tú, Tây Hương Đường, Ung Ninh, Lương Khánh và 6 Phòng quản lý tại Võ Minh, Hoành Huyện, Tân Dương, huyện Thượng Lâm, huyện Mã Sơn, huyện Long An. Trách nhiệm chính của Trung tâm quản lý quĩ nhà ở Nam Ninh là: Thảo ra và tổ chức thực thi biện pháp quản lý cụ thể quỹ nhà ở; biên chế và tổ chức chấp hành dự (quyết) toán theo năm quĩ nhà ở; phụ trách công tác quản lý về việc quy tập, rút, cho vay, hạch toán, tư vấn chính sách.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.