中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Cục thanh tra thành phố Nam Ninh
2016-05-04
 

  Địa chỉ văn phòng: Số 2 Đường Gia Tân thành phố Nam Ninh

  Số điện thoại: 0771-2803322

  Địa chỉ trang web: http://www.nnlz.gov.cn/6614/index.htm

  Chức trách:

  (1) Chủ quản công tác thanh tra giám sát toàn thành phố

  (2) Phụ trách điều tra xử lý các hành vi vi phạm chính sách và pháp luật nhà nước của các phòng ban và nhân viên ủy ban thành phố, Ủy ban nhân dân và cán bộ lãnh đạo của các quận huyện, các đơn vị doanh nghiệp trực thuộc ủy ban thành phố và cán bộ lãnh đạo được cơ quan hành chính nhà nước bổ nhiệm của đơn vị đó, thẩm tra xử lý đưa ra quyết định hoặc kiến nghị kỷ luật hành chính đối với đơn vị hoặc cá nhân đó.

  (3) Phối hợp với các ban ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về phương châm, chính sách, pháp luật, pháp quy đối với công tác thanh tra hành chính, giáo dục nhân viên cơ quan nhà nước tuân thủ kỷ cương pháp luật, làm việc thanh liêm.

  (4) Điều tra nghiên cứu tình hình đưa ra chính sách và luật lệ của các ban ngành ủy ban thành phố và các quận huyện, nhằm đưa ra các kiến nghị sửa đổ bổ sung; hoàn thiện quy chế hoặc văn kiện quy phạm thanh tra hành chính mang tính địa phương.

  (5) Phối hợp với các ban ngành liên quan trực thuộc thành phố và Đảng ủy, ủy ban nhân dân các quận huyện làm tốt công tác quản lý kiểm tra kỷ luật thanh tra cán bộ.

  (6) Đảm nhận những việc do thành ủy, chính quyền thành phố và Ủy ban kiểm tra kỉ luật khu tự trị, Văn phòng thanh tra giao phó.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.