中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Ban công tác mặt trận thống nhất thành ủy Nam Ninh – Đảng cộng sản Trung Quốc
2006-10-08
 
Ban công tác mặt trận thống nhất thành ủy Nam Ninh – Đảng cộng sản Trung Quốc
2012-09-09
 
E-mail:tongzhanbu.gov.cn  Điện thoại:0771-5666793
 Là đơn vị chức năng chủ yếu phụ trách công việc mặt trận thống nhất của chính quyền thành phố Nam Ninh, với chức năng cơ bản là “tìm hiểu tình hình, nắm vững chính sách, điều tiết quan hệ, sắp xếp nhân sự”. Nhiệm vụ chính là tổ chức quán triệt chấp hành các phương châm, chính sách liên quan đến mặt trận thống nhất của Trung Ương và các chỉ thị liên quan của Đảng ủy Khu tự trị và Đảng ủy thành phố, phụ trách liên hệ với các nhân sỹ của các đảng phái dân chủ, liên minh công thương và nhân sỹ vô đảng phái; hỗ trợ, giúp đỡ các đảng phái dân chủ tăng cường tự xây dựng. Chỉ đạo các ban ngành liên quan làm tốt công tác tôn giáo dân tộc, triển khai công việc mặt trận thống nhất ở nước ngoài, cùng với các ban ngành liên quan làm tốt công tác đào tạo, tuyển chọn, tiến cử nhân sỹ ngoài Đảng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo của các cấp huyện. Điều tra nghiên cứu tình hình của các phần tử tri thức ngoài Đảng, đào tạo và tiến cử đại diện cá nhân cho các phần tử tri thức ưu tú ngoài Đảng, triển khai các công việc tuyên truyền mặt trận thống nhất.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.