中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Hiệp hội khoa học kỹ thuật thành phố Nam Ninh
2006-10-08
 
Hiệp hội khoa học kỹ thuật thành phố Nam Ninh
2012-09-09
 
E-mail:nnskx@126.com   Điện thoại: 0771-5514395
   
Hiệp hội khoa học kỹ thuật thành phố Nam Ninh. Được thành lập bởi tổ chức chung của những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật thành phố Nam Ninh, đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị thành phố Nam Ninh. Do học hội, hiệp hội, hội nghiên cứu toàn thành phố và hiệp hội khoa học kỹ thuật quận, huyện, hiệp hội khoa học doanh nghiệp (công ty) khoáng sản thành lập nên.
  
Tiền thân của Hiệp hội khoa học kỹ thuật thành phố Nam Ninh là Hiệp hội phổ cập khoa học thành phố Nam Ninh (gọi tắt là hội phổ cập khoa học thành phố) được thành lập vào ngày 31 tháng 3 năm 1957. Đến tháng 10 năm 1958, hợp nhất hội phổ cập khoa học thành phố và Hội liên hiệp chuyên ngành khoa học tự nhiên thành phố Nam Ninh (gọi tắt là hội liên hiệp khoa học thành phố) thành lập nên Hiệp hội khoa học kỹ thuật thành phố Nam Ninh.
  
Hiệp hội khoa học kỹ thuật thành phố Nam Ninh lấy chính quyền thành phố làm trọng tâm công tác, đoàn kết động viên những người làm khoa học lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, tích cực thực hiện việc lấy giáo dục để hưng thịnh thành phố và duy trì chiến lược phát triển, kiên trì triển khai các hoạt động giao lưu khoa học, giáo dục khoa học cho thanh thiếu niên và các hoạt động phổ biến khoa học mang tính xã hội, tính quần chúng, tính thường xuyên, thúc đẩy có hiệu quả sự phát triển điều hòa trong xây dựng 2 mặt văn minh của thành phố.
Hiệp hội khoa học kỹ thuật TP NN bao gồm ban phổ cập khoa học, ban hiệp hội khoa học, ban giáo dục, đơn vị trực thuộc là Trung tâm dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật.
Hiệp hội khoa học kỹ thuật thành phố Nam Ninh phục hồi và xây dựng lại từ tháng 8 năm 1978, đến năm 2004, đã hình thành bao gồm các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nông nghiệp, y khoa và xen lẫn giữa khoa học tự nhiên với khoa học xã hội, nâng cao và phổ cập tạo nên một đoàn đội khoa học kết hợp nhiều ngành nghề khoa học, nhiều tầng lớp, nhiều loại hình. Hiện nay có 12 hiệp hội khoa học quận, huyện, 13 hiệp hội khoa học doanh nghiệp, tập hợp hơn 200.000 nhân sỹ hoạt động trong lĩnh vực khoa học.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.