中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Cục thuế địa phương thành phố Nam Ninh
2006-10-08
 
Cục thuế địa phương thành phố Nam Ninh
2012-09-09
 
Địa chỉ: Số 40 đường Kim Hồ, Nam Ninh
Điện thoại: 12366
Nhiệm vụ chính:
Là cơ quan thuế địa phương phụ trách công tác thu thuế địa phương của thành phố , thực thi triển khai các công việc dưới sự lãnh đạo của Cục thuế địa phương Khu tự trị và chính q uyền nhân dân thành phố Nam Ninh, nhiệm vụ chính là:
1. Quán triệt chấp hành các quy định, pháp quy cũng như phương châm, chính sách và các chính sách liên quan về tài chính Nhà nước và thu thuế.
2. Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của khu vực hành chính và quy hoạch, kế hoạch về công tác thu thuế của Cục thuế địa phương để nghiên cứu đưa ra quy hoạch phát triển thu thuế địa phương và kế hoạch làm việc cả năm đồng thời tổ chức thực hiện.
3. Phụ trách quản lý việc thu thuế theo chỉ định của cơ quan thuế địa phương của khu vực hành chính cũng như của Nhà nước và Chính quyền nhân dân khu tự trị; đưa ra các quy định về công tác thu thuế địa phương, lên kế hoạch, lập báo cáo kế toán, báo cáo thống kê.
4. Phụ trách kiểm tra, giám sát tình hình quán triệt chấp hành quy định, quy chế và pháp chế của Nhà nước về các khoản thu thuế địa phương của người nộp thuế, các địa phương, các ngành nghề nộp thuế và các cơ quan thuế địa phương cũng như cán bộ thuế.
5. Phụ trách hướng dẫn về kế toán và quản lý mang tính chính sách đối với các doanh nghiệp tập thể, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn.
6. Tổ chức công tác tuyên truyền về pháp luật, quy định và quy chế thu thuế.
7. Phụ trách các công việc liên quan đến cán bộ nhân sự, tiền lương cán bộ, biên chế của cơ quan và tài sản kinh phí của hệ thống cơ quan thuế trong khu vực hành chính theo quyền hạn quản lý; đồng thời phụ trách đào tạo, làm công tác tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn minh.
8. Phụ trách quy hoạch và thực thi công nghệ hóa việc thu thuế, tự động hóa hành chính hệ thống thuế địa phương của khu vực hành chính.
9. Tổ chức tiến hành công tác điều tra nghiên cứu về lý luận thu thuế và chính sách thu thuế, phân tích thông tin thu thuế, nắm vững động thái thu thuế, tổ chức thực thi quản lý việc đăng ký của kế toán thuế.
10. Đảm nhiệm các công việc cục thuế địa phương cấp trên và Đảng ủy địa phương cũng như chính quyền giao cho.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.