中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tuổi pháp luật quy định của cử tri được tính như thế nào?
2016-06-15
 

  Hiến pháp, luật bầu cử Trung Quốc quy định, công dân đủ 18 tuổi của Nước Cộng Hòa Dân Chủ Trung Hoa, không phân biệt dân tộc, chủng tộc, giới tính, nghề nghiệp, xuất thân gia đình, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hóa, tình trạng tài sản và thơi hạn cư trú đều có quyền bầu cử và quyền được bầu cử. Theo luật thì những người bị tước đoạt quyền lợi chính trị sẽ không có quyền bầu cử và quyền được bâu cử. Công dân đủ 18 tuổi có quyền bầu cử và quyền được quyền bầu cử, vì vậy công dân đủ 18 tuổi tức đạt đến tuổi pháp luật quy định bầu cử. Phương pháp tính tuổi pháp luật quy định bầu cử: từ ngày công dân sinh ra đến ngày bỏ phiếu bầu cử. Ngày bỏ phiếu bầu cử năm nay của thành phố Nam Ninh là ngày 28 tháng 6, do đó công dân phải đủ 18 tuổi hoặc hơn 18 tuổi vào ngày bầu cử, tức công dân sinh trước ngày 24h ngày 28 tháng 6 năm 1998 mới phù hợp tuổi bầu cử của pháp luật quy định.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.