中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài muốn tăng vốn điều lệ thì phải làm thế nào?
2006-10-08
 
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài muốn tăng vốn điều lệ thì phải làm thế nào?
2011-11-28
 
Quy định cụ thể của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài muốn tăng vốn điều lệ, cần phải tuân theo “Thông tư về quy định và trình tự liên quan đến đến điều chỉnh vốn điều lệ và tổng mức đầu tư của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài” của Bộ hợp tác kinh tế thương mại đối ngoại và Tổng cục quản lý hành chính công thương nhà nước, nội dung chủ yếu là:
Các doanh nghiệp xuất hiện những tình huống sau không được điều chỉnh vốn điều lệ: số vốn điều lệ sau khi điều chỉnh không phù hợp với quy định của pháp luật, pháp quy; doanh nghiệp có tranh chấp kinh tế đồng thời đã bước vào giai đoạn tư pháp hoặc trọng tài; hợp đồng doanh nghiệp kinh doanh hợp tác Trung Quốc và nước ngoài quy định phía nước ngoài có thể rút vốn đầu tư về trước đồng thời đã rút hết vốn về…
Trình từ cụ thể khi doanh nghiệp tăng thêm vốn điều lệ như sau: doanh nghiệp nộp các văn bản như quyết định của Hội đồng quản trị, đơn đề nghị có chữ kỹ của Chủ tịch Hội đồng quản trị…lên cơ quan phê duyệt; cơ quan phê duyệt sau khi nhận được các văn bản nêu trên, sẽ trả lởi bằng văn bản là có đồng ý hay không; sau khi cơ quan phê duyệt trả lời là đồng ý, doanh nghiệp
tiến hành đăng ký xin sửa đổi tại cơ quan quản lý hành chính công thương theo quy định liên quan về đăng ký sửa đổi của doanh nghiệp.
 

Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.