中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thương nhân nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc có những hình thức nào?
2006-10-08
 
Thương nhân nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc có những hình thức nào?
2011-11-28
 
Doanh nghiệp liên doanh Trung Quốc với nước ngoài, Doanh nghiệp hợp tác giữa Trung Quốc với nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài là những hình thức chủ yếu nhất mà thương nhân nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc, các hình thức đầu tư khác bao gồm thành lập Công ty TNHH cổ phần đầu tư nước ngoài, công ty mang tính đầu tư, hợp tác khai thác, BOT…
I. Doanh nghiệp liên doanh Trung Quốc với nước ngoài

Doanh nghiệp liên doanh Trung Quốc với nước ngoài còn gọi là Doanh nghiệp hợp doanh cổ phần. Nó là doanh nghiệp do công ty, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân nước ngoài cùng với công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác của Trung Quốc đầu tư thành lập tại Trung Quốc. Đặc điểm của nó là hợp doanh cổ phần của các bên, cùng nhau kinh doanh, chịu rủi ro và lãi lỗ theo tỷ lệ góp vốn của mình.
Hình thức tổ chức của doanh nghiệp liên doanh là công ty TNHH, có tư cách pháp nhân Trung Quốc.

Tỷ lệ đầu tư Nhà đầu tư nước ngoài trong vốn điều lệ thông thường không được ít hơn 25%. Người liên doanh có thể dùng tiền mặt góp vốn, cũng có thể dùng bất động sản, nhà xưởng, máy móc thiết bị, và các loại vật tư khác, bản quyền công nghiệp, kỹ thuật độc quyền, quyền sử dụng địa điểm …để góp vốn.
Lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài và các quyền lợi hợp pháp khác có thể chuyển ra nước ngoài, cũng có thể tái đầu tư trong Trung Quốc.
II. Doanh nghiệp hợp tác kinh doanh Trung Quốc với nước ngoài

Doanh nghiệp hợp tác kinh doanh còn gọi là doanh nghiệp hợp doanh hợp đồng. Nó là doanh nghiệp do công ty, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân cùng với công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác của Trung Quốc căn cứ vào điều kiện hợp tác do hai bên cung cấp cùng nhau thành lập tại Trung Quốc.
Doanh nghiệp hợp tác kinh doanh phải do các bên hợp tác cùng nhau thương lượng về trách nhiệm nợ nần, rủi ro hoặc phân chia lợi nhuận,nghĩa vụ quyền lợi, điều kiện của mỗi bên, phương thức quản lý doanh nghiệp, xử lý tài sản sau khi hết hạn hợp đồng hợp tác…, và quy định rõ ràng trong hợp đồng doanh nghiệp. Thành lập doanh nghiệp kinh doanh hợp tác Trung Quốc và nước ngoài thông thường do người hợp tác nước ngoài cung cấp đại bộ phận hoặc toàn bộ tiền vốn, kỹ thuật, thiết bị quan trọng…, bên Trung Quốc thường chịu trách nhiệm cung cấp quyền sử dụng đất, tiện nghi nhà xưởng sẵn có và một phần tiền vốn…
Doanh nghiệp hợp tác kinh doanh có thể có tư cách pháp nhân cũng có thể không có tư cách pháp nhân.
III. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Công ty 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp do công ty, doanh nghiệp, và tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân nước ngoài, thành lập tại nội địa Trung Quốc tuân theo quy định của luật pháp Trung Quốc mà vốn đầu tư hoàn toàn do chủ đầu tư nước ngoài đầu tư.
Hình thức tổ chức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là Công ty TNHH, không bao gồm các tổ chức chi nhánh trong địa phận Trung Quốc của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác của nước ngoài.
 

Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.