中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

QUY PHẠM VỀ THAO TÁC CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH
2006-11-22
 
QUY PHẠM VỀ THAO TÁC CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH
2013-11-22
 
I. Tên, tính chất hạng mục phê duyệt hành chính
(1) Tên: Giấy phép lao động cho người nước ngoài nhập cảnh
(2) Tính chất: giấy phép hành chính
II. Căn cứ pháp luật ban hành
Mục 93 “Quyết định đối với cấp phép hành chính ban hành hạng mục phê duyệt hành chính cần bảo lưu của Quốc vụ viện” (sách lệnh số 412 của Quốc vụ viện): “Giấy phép lao động cho người nước ngoài nhập cảnh, các cơ quan chủ quản hành chính về đảm bảo lao động của chính quyền cấp tỉnh và chính quyền nhân dân cấp địa phương được ủy quyền.”
III. Quyền hạn thực thi và chủ thể thực thi
Mục 93 “Quyết định đối với cấp phép hành chính ban hành hạng mục phê duyệt hành chính cần bảo lưu của Quốc vụ viện” (sách lệnh số 412 của Quốc vụ viện): “Giấy phép lao động cho người nước ngoài nhập cảnh, các cơ quan chủ quản hành chính về đảm bảo lao động của chính quyền cấp tỉnh và chính quyền nhân dân cấp địa phương được ủy quyền.”
Theo “Thông tư về phát hành kết quả làm rõ dự án phê duyệt hành chính của chính quyền nhân dân Khu tự trị” (Số [2010]36 CQQT) và quy định tại mục 24 STT 2 phụ lục “Ý kiến về triển khai công tác nới quyền xuống huyện của chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây” (Số [2010]36 CQQT) , cấp phép lao động cho người nước ngoài nhập cảnh có thể ủy quyền cho cơ quan chủ quản hành chính về đảm bảo xã hội và nguồn nhân lực huyện thực hiện.
IV. Điều kiện phê duyệt hành chính
Ngày 22 tháng 1 năm 1996, “Quy định quản lý người nước ngoài lao động tại Trung Quốc” do Bộ lao động, Bộ công an, Bộ ngoại giao, Bộ hợp tác thương mại đối ngoại Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa liên kết ban bố đã quy định:
(1) Yêu cầu đối với chức vụ của người nước ngoài được tuyển dụng trong đơn vị
Các chức vụ mà đơn vị thuê lao động phải tuyển dụng người nước ngoài phải là chức vụ có yêu cầu đặc biệt, trong nước tạm thời không có ứng viên thích hợp, đồng thời không vi phạm những quy định có liên quan của nhà nước, nghĩa là trong nội bộ hệ thống ngành nghề này không có người thích hợp với chức vụ đó và khi tuyển dụng tại thị trường nguồn nhân lực không tìm thấy người thích hợp.
(2) Điều kiện mà người nước ngoài lao động tại Trung Quốc phải đáp ứng
1. Đủ 18 tuổi, sức khỏe tốt
2. Có kỹ năng chuyên môn cần thiết và kinh nghiệm làm việc tương ứng với công việc sẽ làm
3. Không có tiền án tiền sự
4. Có đơn vị tuyển dụng
5. Có hộ chiếu có giá trị hoặc những giấy tờ du lịch quốc tế khác có thể thay thế cho hộ chiếu
V. Đối tượng và phạm vi thực thi
Với những người nước ngoài chưa có được quyền định cư và làm việc hợp pháp tại Quảng Tây và được hưởng lương (người nước ngoài là người theo quy định của “Luật quốc tịch Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” không phải là người có quốc tịch Trung Quốc).
VI. Tài liệu đăng ký
(I) Những yêu cầu về tài liệu xin cấp giấy phép lao động
1. Báo cáo về nguyên nhân dự định tuyển người nước ngoài (1 bản gốc, do đơn vị tuyển dụng cung cấp và đóng dấu)
2. Điền vào “Bản đăng ký tuyển dụng người nước ngoài”, “Bản đăng ký lao động nước ngoài” (mỗi bản 3 bản gốc, đơn vị tuyển dụng đóng dấu vào vị trí tương ứng)
3. Sơ yếu lý lịch của người lao động dự định tuyển dụng (1 bản gốc, người lao động ký và đơn vị tuyển dụng đóng dấu)
4. Hợp đồng tuyển dụng (1 bản gốc, đơn vị tuyển dụng đóng dấu; với nhân viên do bên đầu tư hoặc tổng công ty cử sang, có thể thay bằng Giấy bổ nhiệm, nội dung của Giấy bổ nhiệm phải ghi rõ lý do, chức vụ, thời hạn…); 
5. Chứng minh tư cách mà người nước ngoài dự định tuyển dụng có thể làm công việc này và bản dịch sang tiếng Trung có đóng dấu của đơn vị để đảm bảo tính chân thực (Những tài liệu chứng minh kỹ thuật chuyên môn mà người lao động nước ngoài dự định tuyển dụng cần có để làm được công việc này và tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên. Ngoài chứng minh kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên cần bản gốc, các tài liệu còn lại cần 1 bản foto và kiểm tra bản gốc);
6. Hộ chiếu có giá trị hoặc những giấy tờ du lịch quốc tế khác có thể thay thế cho hộ chiếu (1 bản foto và kiểm tra bản gốc);
7. Đơn vị tuyển dụng nếu là doanh nghiệp thì cung cấp Giấy phép kinh doanh (bản phụ), nếu là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài còn phải cung cấp Chứng nhận phê duyệt, nếu là pháp nhân đơn vị sự nghiệp, đoàn thể xã hội hoặc văn phòng đại diện của công ty nước ngoài ở nơi sở tại… thì còn phải cung cấp thêm Giấy phép thành lập của đơn vị tuyển dụng, các thể loại đơn vị tuyển dụng khác cần cung cấp văn bản phê duyệt liên quan của chính quyền (1 bản foto và kiểm tra bản gốc);
8. 3 ảnh 4x6, dùng để dán lên “Bản đăng ký lao động nước ngoài”
 (II)Những tài liệu cần dùng để xin cấp sổ lao động cho người nước ngoài
1. Với người đã nhận được giấy phép lao động, cần cung cấp những tài liệu dưới đây
①Bản gốc giấy phép lao động;
②Visa làm việc trong hộ chiếu có giá trị của người nước ngoài (1 bản foto, kiểm tra bản gốc);
③Hộ chiếu có giá trị hoặc những giấy tờ du lịch quốc tế khác có thể thay thế cho hộ chiếu (1 bản foto và kiểm tra bản gốc);
④Giấy chứng nhận khám sức khỏe cùa người nước ngoài do cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa cấp chiếu (1 bản foto và kiểm tra bản gốc);
⑤Hợp đồng lao động do đơn vị tuyển dụng ký với người lao động (1 bản foto, hợp đồng lao động phải có tên, địa chỉ, đại diện pháp nhân hoặc người phụ trách chính của đơn vị tuyển dụng, có tên, địa chỉ, số hộ chiếu có giá trị hoặc những giấy tờ du lịch quốc tế khác có thể thay thế cho hộ chiếu, nội dung hợp đồng còn phải bao gồm những điều khoản như nội dung công việc và địa điểm làm việc, thời gian làm việc và chế độ nghỉ ngơi, tiền lương, thời hạn dài nhất của 1 lần ký hợp đồng không được quá 5 năm…)
⑥ 1 ảnh 4x6 để dán vào sổ lao động.
2.Đối với những người nước ngoài có chức vụ đặc biệt như người đầu tư phía nước ngoài của doanh nghiệp, đại diện pháp nhân doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, người được cử đến Trung Quốc để làm các dự án hợp tác giao lưu Trung Quốc với nước ngoài…đã được cấp visa L, F ở nước ngoài, cần cung cấp những tài liệu sau:
①Báo cáo về nguyên nhân tuyển người nước ngoài (1 bản gốc, do đơn vị tuyển dụng cung cấp và đóng dấu)
②Điền vào “Bản đăng ký tuyển dụng người nước ngoài”, “Bản đăng ký lao động nước ngoài” (mỗi bản 3 bản gốc, đơn vị tuyển dụng đóng dấu vào vị trí tương ứng)
③Hộ chiếu có giá trị hoặc những giấy tờ du lịch quốc tế khác có thể thay thế cho hộ chiếu (1 bản foto và kiểm tra bản gốc);
④ Giấy chứng nhận khám sức khỏe cùa người nước ngoài do cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa cấp chiếu (1 bản foto và kiểm tra bản gốc);
⑤ 4 ảnh 4x6, dùng để dán lên “Bản đăng ký lao động nước ngoài” và đóng dấu, 1 ảnh để làm sổ lao động)
⑥ Giấy phép kinh doanh của đơn vị tuyển dụng và chứng nhận phê duyệt donh nghiệp đầu tư nước ngoài (1 bản foto và kiểm tra bản gốc);
⑦Chứng nhận có hiệu lực cho người nước ngoài đã xác nhận là có chức vụ đặc biệt như người đầu tư phía nước ngoài của doanh nghiệp, đại diện pháp nhân doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, người được cử đến Trung Quốc để làm các dự án hợp tác giao lưu Trung Quốc với nước ngoài…hoặc hợp đồng lao động do đơn vị tuyển dụng ký với người lao động (1 bản foto, hợp đồng lao động phải có tên, địa chỉ, đại diện pháp nhân hoặc người phụ trách chính của đơn vị tuyển dụng, có tên, địa chỉ, số hộ chiếu có giá trị hoặc những giấy tờ du lịch quốc tế khác có thể thay thế cho hộ chiếu, nội dung hợp đồng còn phải bao gồm những điều khoản như nội dung công việc và địa điểm làm việc, thời gian làm việc và chế độ nghỉ ngơi, tiền lương, thời hạn dài nhất của 1 lần ký hợp đồng không được quá 5 năm…)
3. Đối với trưởng đại diện có quốc tịch nước ngoài của các VPĐD công ty nước ngoài ở Quảng Tây, khi làm sổ lao động phải cung cấp những tài liệu sau:
①Những tài liệu từ mục 1 đến mục 5 trong khoản (2) ở trên cần cung cấp để làm sổ lao động;
② “Giấy phép thành lập cơ quan thường trú doanh nghiệp nước ngoài”, “Thẻ trưởng đại diện của cơ quan thường trú doanh nghiệp nước ngoài”.
(III) Tài liệu kéo dài sổ lao động cho người nước ngoài
Đơn vị tuyển dụng nếu do nguyên nhân công việc phải tiếp tục sử dụng người nước ngoài làm việc tại đơn vị mình, phải xin gia hạn lao động với cơ quan chủ quản hành chính đảm bảo xã hội và nguồn nhân lực thành phố các cấp trong vòng 30 trước khi sổ lao động hết hạn. Quá hạn mà không làm thủ tục thì sổ lao động tự động mất hiệu lực. Xin gia hạn sổ lao động cần cung cấp những tài liệu sau:
1. Báo cáo về nguyên nhân gia hạn lao động cho người nước ngoài (do đơn vị tuyển dụng cung cấp và đóng dấu, nói rõ lý do gia hạn);
2. Điền vào “Bản đăng ký gia hạn lao động cho người nước ngoài” (3 bản gốc, do bản thân người nước ngoài, đóng dấu vào những chỗ tương ứng)
3. Sổ lao động (1 bản foto, kiểm tra bản gốc), nếu trang gia hạn của sổ đã hết thì cần cung cấp 1 ảnh 4x6 của người nước ngoài chụp gần thời điểm đó để dán vào sổ mới;
4. Hộ chiếu có giá trị và thẻ cư trú của người nước ngoài (1 bản foto, kiểm tra bản gốc);
5. Hợp đồng lao động do đơn vị tuyển dụng ký với người nước ngoài (1 bản foto, kiểm tra bản gốc; với nhân viên do bên đầu tư hoặc tổng công ty cử sang, có thể thay bằng Giấy bổ nhiệm, nội dung của Giấy bổ nhiệm phải ghi rõ lý do, chức vụ, thời hạn…, hợp đồng lao động phải có những nội dung đã nêu trong mục 5 khoản (I) điều 7 như khi làm sổ lao động); 
6. Giấy chứng nhận khám sức khỏe cùa người nước ngoài do cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa cấp chiếu (1 bản foto và kiểm tra bản gốc);
7. Đơn vị tuyển dụng nếu là doanh nghiệp thì cung cấp Giấy phép kinh doanh (bản phụ), nếu là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài còn phải cung cấp Chứng nhận phê duyệt, nếu là pháp nhân đơn vị sự nghiệp, đoàn thể xã hội hoặc văn phòng đại diện của công ty nước ngoài ở nơi sở tại… thì còn phải cung cấp thêm Giấy phép thành lập của đơn vị tuyển dụng, các thể loại đơn vị tuyển dụng khác cần cung cấp văn bản phê duyệt liên quan của chính quyền (1 bản foto và kiểm tra bản gốc);
VII. Thời hạn xử lý
(1) Thời hạn xử lý theo quy định của pháp luật: 20 ngày làm việc
(2) Thời hạn xử lý cam kết của thành phố các cấp do thành phố các cấp quy định
VIII. Số lượng phê duyệt hành chính, không hạn chế số lượng
IX. Tiêu chuẩn, mục thu phí và căn cứ không thu phí
X. Điện thoại tư vấn, khiếu nại
0771—5505389


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.