中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Tên gọi và hướng dẫn xin học bổng chính phủ TQ
2006-10-08
 
Tên gọi và hướng dẫn xin học bổng chính phủ TQ
2011-11-04
 
1. Học bổng của chỉnh phủ TQ đối với từng nước (cung cấp số lượng chỉ tiêu theo thỏa thuận giữa Chính phủ các nước).
Loại học bổng này là Bộ giáo dục Trung Quốc căn cứ vào thỏa thuận hợp tác, giao lưu giáo dục giữa chính phủ, cơ quan, trường học của các nước liên quan và các tổ chức quốc tế liên quan để cung cấp học bổng toàn phần hoặc học bổng từng phần. Bao gồm học bổng cho sinh viên chính quy và học bổng cho nghiên cứu sinh thạc sỹ, nghiên cứu sinh tiến sỹ, học bổng học viên tiến tu tiếng Hán, học bổng học viên tiến tu thông thường, học bổng học viên tiến tu cấp độ cao. 
Người xin học bổng cần nộp đơn cho bộ ngành, cơ quan, trường học chuyên phụ trách cử học viên đi nước ngoài đào tạo của nước sở tại, hoặc Đại sứ quán TQ tại nước sở tại.

2. Học bổng Trường Thành:
Loại học bổng này là Bộ giáo dục Trung Quốc cung cấp học bổng toàn phần cho tổ chức UNESCO, chỉ chiêu sinh đối với học viên tiến tu thông thường và học viên tiến tu cấp độ cao.
Người xin học bổng cần nộp đơn cho Ủy ban văn hóa khoa học Liên hợp quốc (UNESCO) toàn quốc ở nước sở tại.
3. Học bổng du học Châu Á
Loại học bổng này là Bộ giáo dục Trung Quốc dành riêng cung cấp học bổng toàn phần để động viên cho các học viên, học giả các nước Châu Á để tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước Châu Á, mở rộng không gian hợp tác và giao lưu giáo dục, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục của Châu Á, loại học bổng này chỉ
chiêu sinh học viên tiến tu thông thường và học viên tiến tu cấp độ cao.
Người xin học bổng cần nộp đơn cho Đại sứ quán (Tổng lãnh sự) TQ tại nước sở tại.

4. Dự án học bổng Trung Quốc – ASEAN (AUN)
Loại học bổng này là Bộ giáo dục Trung Quốc dành riêng cung cấp học bổng toàn phần cho học viên các nước thành viên của tổ chức ASEAN nhằm động viên các học viên, học giả, giáo viên các nước trong tổ chức ASEAN dến TQ du học, giao lưu và tăng thêm sự hiểu biết và hữu nghị.

Người xin học bổng cần nộp đơn cho Ban thư ký Trung Quốc – ASEAN

5. Dự án học bổng giao lưu du học Trung Quốc – Liên minh Châu Âu (EU)

Loại học bổng này là Bộ giáo dục Trung Quốc cung cấp học bổng toàn phần cho các học viên tốt nghiệp phổ thông trung học và sinh viên các nước trong liên minh Châu Âu đến Trung Quốc tiến tu tiếng Hán 1 năm.

Người xin học bổng cần nộp đơn cho Đại sứ quán TQ tại EU.
6. Dụ án học bổng tổ chức hợp tác Thượng Hải

Loại học bổng này là Bộ giáo dục Trung Quốc cung cấp học bổng toàn phần cho các nước thành viên của tổ chức hợp tác Thượng Hải, nhằm khuyến khích và tài trợ học viên, thanh niên các nước thuộc tổ chức hợp tác Thượng Hải đến TQ du học.

Người xin học bổng cần nộp đơn cho Đại sứ quán TQ tại các nước của tổ chức hợp tác Thượng Hải.

7. Dự án học bổng diễn đàn Trung Quốc—Châu Á Thái Bình Dương

Loại học bổng này là Bộ giáo dục Trung Quốc cung cấp học bổng toàn phần cho các nước Châu Á Thái Bình Dương, nhằm khuyến khích và tài trợ học viên, thanh niên các nước này đến TQ du học.

Người xin học bổng cần nộp đơn cho Ban thư ký diễn đàn Trung Quốc—Châu Á Thái Bình Dương.

8. Dự án học bổng chuyên ngành của chính phủ Trung Quốc dành cho nghiên cứu sinh.

Loại học bổng này là Bộ giáo dục Trung Quốc cung cấp học bổng toàn phần, do các trường đại học hàng đầu của TQ tự chiêu sinh nghiên cứu sinh thạc sỹ và nghiên cứu sinh tiến sỹ nước ngoài đến TQ du học.

Người xin học bổng cần nộp đơn cho các trường Đại học liên quan của dự án này.

9. Học bổng của chính phủ Trung Quốc dành cho các dự án cấp tỉnh, khu tự trị.

Loại học bổng này là bộ giáo dục Trung Quốc cung cấp học bổng toàn phần, do Sở giáo dục đào tạo một số tỉnh, khu tự trị hoặc các trường đại học trong khu vực được Sở giáo dục đào tạo các tỉnh, khu tự trị này chỉ định tự chiêu sinh nghiên cứu sinh thạc sỹ và nghiên cứu sinh tiến sỹ tới TQ du học.

Người xin học bổng cần nộp đơn cho Sở giáo dục đào tạo tỉnh, khu tự trị hoặc các trường đại học được chỉ định của dự án này.
10. Học bổng của chính phủ Trung Quốc tài trợ các dự án học bổng địa phương:
Loại học bổng này là Bộ giáo dục Trung Quốc cung cấp học bổng toàn phần cho các địa phương cấp tỉnh, do Sở giáo dục đào tạo một số tỉnh, khu tự trị hoặc các trường đại học trong khu vực được Sở giáo dục đào tạo các tỉnh, khu tự trị này chỉ định tự chiêu sinh nghiên cứu sinh thạc sỹ và nghiên cứu sinh tiến sỹ tới TQ du học.
Người xin học bổng cần nộp đơn cho Sở giáo dục đào tạo tỉnh, khu tự trị hoặc các trường đại học được chỉ định của dự án này.
11. Học bổng dành cho lưu học sinh nước ngoài xuất sắc (năm 2011 có 200 chỉ tiêu)
Loại học bổng này là Bộ giáo dục Trung Quốc tài trợ dành riêng cho những lưu học sinh ưu tú đã hoàn thành khóa đào tạo hệ chính quy hoặc trên chính quy ở TQ và được tuyển vào tiếp tục học lên cấp nghiên cứu sinh cao hơn, hoặc học bổng cho những lưu học sinh đã hoàn thành khóa đào tạo trong khi làm nghiên cứu sinh
Người xin học bổng cần nộp đơn cho các trường mình đang theo học hoặc các trường đã tiếp nhận mình, sau đó các trường này sẽ đề xuất lên Quỹ học bổng du học.
Các hình thức xin học bổng cụ thể của các dự án trên theo quy định của Điều lệ xin cấp học bổng
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.