中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

QUY PHẠM VỀ THAO TÁC GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH
2015-06-16
 
 I. Tên và tính chất hạng mục phê duyệt hành chính

 1. Tên: Giấy phép lao động của người nước ngoài nhập cảnh

 2. Tính chất: giấy phép hành chính

 

II. Căn cứ pháp luật để thiết lập

 Điều 93 (Lệnh 412 Quốc vụ viện) “Quyết định về thiết lập giấy phép hành chính đối với những hạng mục phê duyệt hành chính phải bảo lưu của Quốc vụ viện” thực thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 quy định: “Giấy phép lao động của người nước ngoài nhập cảnh, do cơ quan chủ quản hành chính đảm bảo lao động của chính quyền cấp tỉnh và chính quyền cấp thành phố (khu vực) được tỉnh ủy quyền thực hiện.”

 

III. Quyền hạn thực thi và chủ thể thực thi

 Điều 93 (Lệnh 412 Quốc vụ viện) “Quyết định về thiết lập giấy phép hành chính đối với những hạng mục phê duyệt hành chính phải bảo lưu của Quốc vụ viện” thực thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 quy định: “Giấy phép lao động của người nước ngoài nhập cảnh, do cơ quan chủ quản hành chính đảm bảo lao đông của chính quyền cấp tỉnh và chính quyền cấp thành phố (khu vực) được tỉnh ủy quyền thực hiện.”

 Theo quy định tại “Thông báo kết quả thanh lý dự án phê duyệt hành chính do chính quyền nhân dân Khu tự trị ban hành”Số[2010]36-QTHCvà điều 24 phụ lục 2 “Ý kiến của chính quyền nhân dân Khu tự trị Quảng Tây” Số[2010]36-QTHCquy định, giấy phép lao động của người nước ngoài nhập cảnh ủy quyền cho cơ quan chủ quản hành chính đảm bảo lao động và nguồn nhân lực huyện thực thi.

 

IV. Điều kiện phê duyệt hành chính

 “Quy định quản lý người nước ngoài lao động tại Trung Quốc” do Bộ lao động, Bộ công an, Bộ ngoại giao, Bộ hợp tác thương mại đối ngoại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cùng công bố ngày 22 tháng 1 năm 1996 quy định:

 (1) Yêu cầu về vị trí làm việc của doanh nghiệp dùng người tuyển người nước ngoài

 Vị trí làm việc của người nước ngoài mà doanh nghiệp dùng người tuyển dụng phải có yêu cầu đặc biệt, Trung Quốc tạm thời không có người phù hợp, và cũng không vi phạm những quy định liên quan đến vị trí làm việc của nhà nước, tức là nội bộ hệ thống của bản thân ngành đó không có người phù hợp với vị trí, đồng thời không tuyển được người thích hợp tại thị trường nguồn nhân lực.

 (2) Điều kiện người nước ngoài làm việc tại Trung Quốc cần có

 1. 18 tuổi trở lên, sức khỏe tốt

 2.Có những kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc tương ứng mà công việc đó cần đến

 3. Không có tiền án tiền sự

 4. Có đơn vị tuyển dụng

 5. Hộ chiếu có giá trị hoặc giấy tờ du lịch quốc tế khác có thể thay hộ chiếu.

 

V. Đối tượng và phạm vi thực thi

 Người nước ngoài chưa được quyền định cư và ở Quảng Tây làm việc ngoài xã hội đồng thời có nhận lương. (Người nước ngoài là chỉ người không có quốc tịch Trung Quốc theo quy định trong “Luật quốc tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa) .

 

VI. Tài liệu xin cấp giấy phép

 (1) Yêu cầu về tài liệu xin cấp giấy phép lao động

 1. Báo cáo về nguyên nhân định tuyển dụng người nước ngoài (1 bản gốc, đơn vị dùng người cung cấp và đóng dấu);

 2. Điền vào “Bản đăng ký tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc”, “Bản đăng ký làm việc của người nước ngoài” (3 bản gốc, đơn vị dùng người đóng dấu vào vị trí tương ứng);

 3.Chứng minh lý lịch của người nước ngoài được tuyển dụng ((1 bản gốc, người nước ngoài ký tên, đơn vị dùng người đóng dấu);

 4. Hợp đồng tuyển dụng (1 bản gốc, đơn vị dùng người đóng dấu; đối với những nhân viên do bên đầu tư hoặc công ty mẹ cử sang, có thể dùng Giấy bổ nhiệm, trên Giấy bổ nhiệm phải viết rõ những nội dung như lý do cử sang, chức vụ, thời hạn cử sang);

 5. Chứng minh tư cách của người nước ngoài được tuyển dụng làm công việc liên quan, và bản dịch sang tiếng Trung Quốc có đóng dấu đảm bảo tính chân thực của tài liệu. Ngoài bản gốc  chứng minh người nước ngoài có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, các tài liệu khác đều cung cấp 1 bản photo, đồng thời kiểm tra bản gốc);

 6. Hộ chiếu có giá trị hoặc giấy tờ du lịch quốc tế khác có thể thay hộ chiếu(1 bản photo, đồng thời kiểm tra bản gốc);

 7. Đơn vị dùng người là doanh nghiệp, phải cung cấp (bản phụ) GPKD, nếu là doanh nghiệp nước ngoài thì phải cung cấp chứng nhận xét duyệt, nếu là pháp nhân đơn vị sự nghiệp, đoàn thể xã hội hoặc cơ quan đại diện thường trú của doanh nghiệp nước ngoài…thì phải cung cấp giấy phép thành lập, đơn vị dùng người thuộc loại hình khác thì cung cấp những giấy phép có liên quan (1 bản photo, đồng thời kiểm tra bản gốc);

8. 3 ảnh chụp thẳng mặt gần nhất của người nước ngoài kích thước 2inch, dùng để dán lên “Bản đăng ký làm việc của người nước ngoài”

(2) Yêu cầu tài liệu để làm sổ lao động

 1. Nếu đã lấy được giấy phép lao động, cần cung cấp những tài liệu sau:

 ① Giấy phép lao động (bản gốc);

 ② Visa làm việc trong hộ chiếu có giá trị của người nước ngoài (1 bản photo, đồng thời kiểm tra bản gốc);

 ③Hộ chiếu có giá trị hoặc giấy tờ du lịch quốc tế khác có thể thay hộ chiếu (1 bản photo, đồng thời kiểm tra bản gốc);

 ④Chứng nhận khám sức khỏe của người nước ngoài do cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch nước CHND Trung Hoa cấp (1 bản photo, đồng thời kiểm tra bản gốc);

 ⑤Hợp đồng lao động do đơn vị dùng người và người nước ngoài ký kết (1 bản photo, hợp đồng lao động phải có tên và địa chỉ đơn vị dùng người, đại diện pháp nhân hoặc người phụ trách chính, tên và địa chỉ người lao động, số hộ chiếu có giá trị hoặc giấy tờ du lịch quốc tế khác có thể thay hộ chiếu, nội dung hợp đồng còn phải bao gồm những điều khoản như nội dung công việc và địa điểm làm việc, thời gian làm việc và chế độ nghỉ ngơi, lương thưởng, thời gian ký hợp đồng không được quá 5 năm);

 ⑥1 ảnh chụp thẳng mặt gần nhất của người nước ngoài kích thước 2inch, dùng để dán lên sổ lao động.

 2. Đối với những người nước ngoài có vị trí đặc biệt đã được cấp visa L, F như người đầu tư của doanh nghiệp có vốn nước ngoài, đại diện pháp nhân của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, người được cử đến Trung Quốc làm việc trong những dự án giao lưu hợp tác giữa Trung Quốc và nước ngoài…, cần cung cấp những tài liệu dưới đây:

 ①Báo cáo về nguyên nhân tuyển dụng người nước ngoài (1 bản gốc, đơn vị dùng người cung cấp và đóng dấu);

② Điền vào “Bản đăng ký tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc”, “Bản đăng ký làm việc của người nước ngoài” (3 bản gốc, người nước ngoài ký tên, đơn vị dùng người đóng dấu vào vị trí tương ứng);

③Hộ chiếu có giá trị hoặc giấy tờ du lịch quốc tế khác có thể thay hộ chiếu (1 bản photo, đồng thời kiểm tra bản gốc);

 ④Chứng nhận khám sức khỏe của người nước ngoài do cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch nước CHND Trung Hoa cấp (1 bản photo, đồng thời kiểm tra bản gốc);

⑤ 4 ảnh chụp thẳng mặt gần nhất của người nước ngoài kích thước 2inch, 3 ảnh dùng để dán lên “Bản đăng ký làm việc của người nước ngoài” và đóng dấu vào vị trí tương ứng, 1 ảnh dùng để dán lên sổ lao động);

 ⑥Đăng ký công thương của đơn vị dùng người và nếu làchứng nhận xét duyệt doanh nghiệp nước ngoài ;

 ⑦Chứng minh có giá trị cho người nước ngoài có vị trí đặc biệt đã được cấp visa L, F như người đầu tư của doanh nghiệp có vốn nước ngoài, đại diện pháp nhân của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, người được cử đến Trung Quốc làm việc trong những dự án giao lưu hợp tác giữa Trung Quốc và nước ngoài…hoặc Hợp đồng lao động do đơn vị dùng người và người nước ngoài ký kết (1 bản photo, hợp đồng lao động phải có tên và địa chỉ đơn vị dùng người, đại diện pháp nhân hoặc người phụ trách chính, tên và địa chỉ người lao động, số hộ chiếu có giá trị hoặc giấy tờ du lịch quốc tế khác có thể thay hộ chiếu, nội dung hợp đồng còn phải bao gồm những điều khoản như nội dung công việc và địa điểm làm việc, thời gian làm việc và chế độ nghỉ ngơi, lương thưởng, thời gian ký hợp đồng không được quá 5 năm);

3.Đối với trưởng đại diện cơ quan đại diện thường trú của doanh nghiệp nước ngoài tại Quảng Tây, cần cung cấp các tài liệu sau:

① Những tài liệu từ mục 1 đến 5 trong điều (2) nêu trên về xin cấp sổ lao động;

 ② “Giấy đăng ký cơ quan đại diện thường trú của doanh nghiệp nước ngoài” do cơ quan quản lý hành chính công thương cấp, “Thẻ công tác của trưởng đại diện cơ quan đại diện thường trú của doanh nghiệp nước ngoài” .

 (3) Tài liệu gia hạn sổ lao động

 Đơn vị dùng người nếu do yêu cầu công việc phải tiếp tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại đơn vị mình, phải xin gia hạn lao động ở cơ quan chủ quản hành chính đảm bảo xã hội và nguồn nhân lực thành phố ở các địa phương trong vòng 30 ngày trước khi sổ lao động hết hạn. Nếu quá hạn không cấp lại, thì sổ lao động tự động mất giá trị. Gia hạn sổ lao động cần cung cấp những tài liệu sau:

1. Báo cáo về nguyên nhân gia hạn lao động cho người nước ngoài (đơn vị dùng người cung cấp và đóng dấu, nói rõ lý do gia hạn);

2. Điền vào “Bản đăng ký gia hạn lao động cho người nước ngoài” (3 bản gốc, người nước ngoài ký tên, đơn vị dùng người đóng dấu vào vị trí tương ứng);

3. Sổ lao động (1 bản photo, đồng thời kiểm tra bản gốc), nếu trang gia hạn của sổ đã dùng hết phải cung cấp thêm 1 ảnh chụp thẳng mặt gần nhất của người nước ngoài kích thước 2inch, dùng để dán lên sổ lao động mới;

 4.Hộ chiếu và thẻ cư trú của người nước ngoài còn giá trị  (1 bản photo, đồng thời kiểm tra bản gốc);

 5. Hợp đồng lao động do đơn vị dùng người và người nước ngoài ký kết (1 bản photo, đồng thời kiểm tra bản gốc. Đối với những nhân viên do bên đầu tư hoặc công ty mẹ cử sang, có thể dùng Giấy bổ nhiệm, trên Giấy bổ nhiệm phải viết rõ những nội dung như lý do cử sang, chức vụ, thời hạn cử sang. Hợp đồng lao động phải có các nội dung quy định trong mục 5 khoản (1) điều 7 trong phần tài liệu xin cấp sổ lao động bên trên);

 6. Chứng nhận khám sức khỏe của người nước ngoài do cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch nước CHND Trung Hoa cấp (1 bản photo, đồng thời kiểm tra bản gốc);

 7. Đơn vị dùng người là doanh nghiệp, phải cung cấp (bản phụ) GPKD, nếu là doanh nghiệp nước ngoài thì phải cung cấp chứng nhận xét duyệt, nếu là pháp nhân đơn vị sự nghiệp, đoàn thể xã hội hoặc cơ quan đại diện thường trú của doanh nghiệp nước ngoài…thì phải cung cấp giấy phép thành lập, đơn vị dùng người thuộc loại hình khác thì cung cấp những giấy phép có liên quan (1 bản photo, đồng thời kiểm tra bản gốc);

 

VII. Thời gian làm việc

 (1) Thời gian làm việc theo quy đinh: 20 ngày làm việc;

 (2) Thời gian làm việc của thành phố các cấp do thành phố các cấp tự quyết định.

 

VIII. Số lượng phê duyệt hành chính, không hạn chế số lượng

 

IX. Hạng mục, tiêu chuẩn thu phí và căn cứ. không thu phí

 

X. Điện thoại tư vấn, khiếu nại

 0771—5505389


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.