中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN
2006-11-22
 
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN
2013-11-22
 
1. Mời người nước ngoài có hộ chiếu phổ thông đến Trung Quốc trong thời gian ngắn, người được mời có thể mang Thư mời của đơn vị mời trong nước đến Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài hoặc Văn phòng đặc phái viên đặt tại Đặc khu hành chính Hong Kong, Ma Cau để xin visa vào Trung Quốc.
2. Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài hoặc Văn phòng đặc phái viên đặt tại Đặc khu hành chính Hong Kong, Ma Cau nếu yêu cầu người được mời phải cung cấp “Thư mời của đơn vị được ủy quyền” hoặc “Xác nhận thư mời” do đơn vị được ủy quyền trong nước phát hành, thì đơn vị mời trong nước sẽ xin đơn vị được ủy quyền liên quan cấp. “Thư mời của đơn vị được ủy quyền”
3. Người nước ngoài xin visa làm việc, trước đó đơn vị mời trong nước phải làm xong “Thư mời của đơn vị được ủy quyền”
4. Những cơ quan như cơ quan Đảng và chính quyền thành phố, đơn vị sự nghiệp, trường hoặc viện nghiên cứu (có cơ quan mở trường dân lập), đoàn thể xã hội, 1 số doanh nghiệp, văn phòng luật sư và các tổ chức y tế mời người nước ngoài đến Trung Quốc, nếu làm thủ tục “Xác nhận thư mời”, có thể xin Văn phòng ngoại vụ kiều hối thành phố Nam Ninh cấp.
5. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đăng ký tại thành phố Nam Ninh mời người nước ngoài đến Trung Quốc, về nguyên tắc phải làm theo điều 1, nếu làm  “Thư mời của đơn vị được ủy quyền”, có thể xin Văn phòng ngoại vụ kiều hối thành phố Nam Ninh cấp.. Phạm vi thụ lý và tài liệu cần nộp cụ thể xem “Những tài iệu cần để mời người người ngoài đến Trung Quốc”
6. Thủ tục mời người nước ngoài đến Trung Quốc, thường được xử lý xong trong vòng 3 ngày làm việc, đối với những thư mời có tranh cãi thì thời gian xử lý không xác định được.
 

Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.