中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Phê duyệt những phương diện nào trong báo cáo cấp phép dự án do doanh nghiệp nộp lên?
2006-10-08
 
Phê duyệt những phương diện nào trong báo cáo cấp phép dự án do doanh nghiệp nộp lên?
2011-11-28
 
Trong “Quyết định về cải cách chế độ đầu tư của Quốc vụ viện” nêu rõ, chính quyền chủ yếu tiến hành phê duyệt những phương diện sau trong báo cáo xin cấp phép dự án do doanh nghiệp nộp lên: bảo vệ an toàn kinh tế, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, ưu hóa bố cục lớn, đảm bảo lợi ích công cộng, phòng chống xuất hiện lũng đoạn…Đối với các dự án đầu tư của nước ngoài, chính phủ còn phải phê duyệt thêm các phương diện như ngưỡng vào thị trường, quản lý dự án vốn…
Sắc lệnh số 19 “Quy định tạm thời về phê duyệt dự án đầu tư tại nước ngoài” của Ủy ban cải cách phát triển nhà nước quy định, cơ quan phê duyệt dự án chủ yếu tiến hành điều tra các dự án theo các điều kiện dưới đây: phù hợp với pháp luật, pháp quy nhà nước; phù hợp với quy hoạch phát triển xã hội và kinh tế quốc dân, quy hoạch ngành nghề, chính sách sản nghiệp, tiêu chuẩn ngưỡng vào của ngành nghề và quy hoạch tổng thể về sử dụng đất đai; phù hợp với chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước; bố cục khu vực hợp lý; sản phẩm chủ yếu không hình thành lũng đoạn đối với thị trường trong nước; không ảnh hưởng đến an toàn kinh tế của Trung Quốc; hợp lý khai thác đồng thời sử dụng hữu hiệu tài nguyên; môi trường sinh thái và di sản văn hóa tự nhiên được bảo vệ có hiệu quả; không ảnh hưởng tới lợi ích công chúng, đặc biệt là không ảnh hưởng xấu và lớn đến lợi ích công chúng khu vực xây dựng dự án.
Theo các quy định liên quan nêu trên, cơ quan phê duyệt dự án phải chú trọng những vấn đề trong các phương diện dưới đây khi nghiên cứu phê duyệt dự án đầu tư:
(1)Định vị mục tiêu và nền tảng quy hoạch dự án. Phải luận chứng dự án từ góc độ chiến lược tổng thể, nhấn mạnh tác dụng chỉ đạo của quy hoạch dài hạn và trung hạn về phát triển xã hội và kinh tế quốc dân, quy hoạch chuyên mục trọng đại, quy hoạch phát triển ngành nghề và khu vực…đối với dự án, phân tích sự kết nối và điều tiết của việc xây dựng dự án với quy hoạch hệ thống thành thị và nông thôn, quy hoạch tổng thể thành phố, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch bảo vệ môi trường…
(2)Phương án sử dụng đất đai. Dự án chiếm dụng đất đại phải phù hợp với quy hoạch tổng thể về sử dụng đất đai của nhà nước, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, pháp quy về quản lý đất đai, thực sự làm tốt công tác sử dụng đất đai hợp lý, khoa học, theo quy định pháp luật.
(3)Phương án và hiệu quả sử dụng tài nguyên. Phải tiến hành phân tích, luận chứng từ góc độ kinh tế tuần hoàn phát triển, xây dựng xã hội tiết kiệm, về phương án sử dụng, khai thác tài nguyên, và giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước của dự án…
(4)Phương án trưng dụng đất, tháo dỡ, di dời, sắp xếp chỗ ăn ở cho người dân. Để bảo vệ lợi ích công chúng, đối với những dự án liên quan đến việc trưng dụng đất và di dời dân cư, cần phải tiến hành phân tích tính khả thi và tính hợp lý trong công tác trưng dụng, di dời dân cư.
(5)Ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Phải tuân theo yêu cầu có thể phát triển liên tục, phân tích luận chứng nghiêm túc ảnh hưởng không tốt của việc xây dựng dự án đối với môi trường sinh thái, áp dụng biện pháp thiết thực để bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời còn phải đặc biệt chú ý bảo vệ di sản văn hóa lịch sử, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh và cảnh quan thiên nhiên…
(6)Phân tích ảnh hưởng kinh tế khu vực. Đối với các dự án ảnh hưởng quan trọng đến kinh tế khu vực, phải phân tích hiệu quả ảnh hưởng của dự án, đưa ra đối sách để hài hòa sự phát triển của kinh tế xã hội khu vực với dự án, đồng thời tiến hành phân tích luận chứng về ảnh hưởng của chính sách kinh tế có liên quan.
(7)Phân tích ảnh hưởng xã hội. Trong khi phê duyệt dự án, phải xem xét từ các phương diện như dự án có khả năng ảnh hưởng đến xã hội, khả năng thích ứng lẫn nhau của dự án công trình với môi trường xã hội địa phương và khả năng tiếp nhận của xã hội, phán đoán tính khả thi về mặt xã hội của dự án, đưa ra các kiến nghị về đối sách điều tiết các mối quan hệ xã hội của địa phương với dự án, tránh rủi ro về mặt xã hội, thúc đẩy thực hiện thuận lợi dự án.
(8)Phân tích hiệu quả kinh tế bố trí tài nguyên. Chính quyền khi phê duyệt dự án đầu từ của doanh nghiệp, cần coi trọng việc phân tích tính ngoại bộ kinh tế, phân tích hiệu ích sẽ đạt được và chi phí kinh tế mà các thành viên trong xã hội phải chịu trên góc độ toàn xã hội, đánh giá hiệu quả bố trí tài nguyên, dốc sức làm cho lợi ích công chúng trong dự án đầu tư là lớn nhất.
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.