中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Ung kịch
2015-06-16
 
 Ung kịch là một loại ca kịch địa phương của Quảng Tây, trước đây được gọi là kịch Quảng Tây, kịch cũ, kịch địa phương, kịch giọng năm sáu…,vì chủ yếu biểu diễn ở Ung Châu (tên cũ của Nam Ninh), lại dùng tiếng của Ung Châu biểu diễn nên sau khi Trung Quốc mới thành lập đã được lấy tên là Ung kịch. Trong quá trình phát triển, có quan hệ mật thiết và phức tạp với các loại kịch như Kỳ kịch, Quế kịch, kịch đàn dây, Việt kịch…Sau này dưới ảnh hưởng của văn hóa ca kịch ngoại lai và sự hun đúc của âm nhạc dân gian địa phương, phong tục tập quán và tiếng quan thoại vùng Tây Nam Quảng Tây, Ung kịch dần dần có sự khác biệt với Kỳ kịch, Quế kịch, kịch đàn dây, Việt kịch…, đặc điểm của Ung kịch ngày càng rõ nét.

  Thư viện Tân Hội là nơi thừa kế Ung kịch, đến đây để cảm thụ di sản văn hóa Nam Ninh quả là tuyệt vời. Mỗi sáng cuối tuần đều có biểu diễn, nếu bạn may mắn còn có thể được thưởng thức vở kịch nổi tiếng rất ít được biểu diễn “Đánh cửa đóng”. Cả bản thân thư viện Tân Hội và ca kịch đều đáng để bạn thưởng thức.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.