中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh tổ chức Hội nghị tổ lãnh đạo công tác “hai ủng hộ”
2018-06-29
 

Gần đây, thành phố Nam Ninh đã tổ chức Hội nghị toàn thể thành viên tổ lãnh đạo công tác “hai ủng hộ”, tiến hành đánh giá tổng kết công tác “hai ủng hộ” năm 2017 toàn thành phố, nghiên cứu công tác xây dựng thành phố kiểu mẫu “hai ủng hộ” và bố trí các nhiệm vụ năm 2018 của thành phố.

Hội nghị đã khẳng định những thành tựu mà thành phố Nam Ninh đã đạt được trong công tác “hai ủng hộ”, đồng thời nhấn mạnh việc làm tốt công tác “hai ủng hộ” là sự đảm bảo quan trọng cho việc thực hiện hài hòa xã hội và ổn định lâu dài của quốc gia. Các cấp, các ngành cần nâng cao tầm nhìn chính trị, hiểu rõ tính quan trọng và tính cấp thiết của công tác xây dựng thành phố kiểu mẫu “hai ủng hộ”, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ xây dựng với tiêu chuẩn cao, cùng viết nên một chương mới về sự phát triển hòa hợp quân dân của thủ phủ.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.