中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Công tác ngôn ngữ và chữ viết dân tộc thành phố Nam Ninh năm 2017 đạt được thành tựu mới
2018-02-12
 

Năm 2017, các cấp các ngành thành phố Nam Ninh đã tận dụng tốt các thời cơ như tròn 60 năm Quốc vụ viện ban hành “Phương án chữ dân tộc Choang”, khu tự trị đẩy nhanh tiến trình lập pháp ngôn ngữ và chữ viết dân tộc thiểu số, đã thúc đẩy các công tác ngôn ngữ và chữ viết dân tộc đạt được những thành tựu mới.

Trong năm mới, Ủy ban công tác tôn giáo dân tộc, Ủy ban công tác ngôn ngữ dân tộc thành phố Nam Ninh sẽ coi sự kiện tròn 60 năm thành lập khu tự trị là thời cơ, nỗ lực nắm bắt thời cơ mới của thời đại mới, thích ứng yêu cầu mới, căn cứ theo bố trí thống nhất của các cơ quan dân tộc và ngôn ngữ dân tộc cấp trên, quán triệt thực hiện tốt “Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 các công tác ngôn ngữ và chữ viết dân tộc thiểu số của Ủy ban công tác dân tộc quốc gia”, cố gắng làm cho ngôn ngữ và chữ viết của dân tộc thiểu số phát huy được vai trò tích cực hơn nữa trong các lĩnh vực như phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, kế thừa văn hóa dân tộc, thúc đẩy đoàn kết dân tộc và ổn định xã hội.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.