中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thu nhập tài chính một tháng của thành phố Nam Ninh lần đầu tiên vượt 10 tỷ NDT
2018-02-01
 

Theo thông tin từ Sở Tài chính thành phố Nam Ninh, thu nhập tài chính thành phố Nam Ninh năm 2018 thực hiện “khởi đầu tốt đẹp”, tháng 1 đầu năm đã hoàn thành thu nhập tài chính đạt 11,356 tỷ NDT, tăng 25,63% so với cùng kỳ, thực hiện việc thu nhập tài chính một tháng lần đầu tiên vượt 10 tỷ NDT, trở thành thành phố đầu tiên mà thu nhập tài chính một tháng vượt 10 tỷ NDT trong toàn khu tự trị, thực hiện sự vượt bậc có tính lịch sử, có ý nghĩa quan trọng đối với việc xúc tiến sự phát triển nền kinh tế chất lượng cao của toàn thành phố.

Bước tiếp theo, thành phố Nam Ninh sẽ kiên trì phương châm chất lượng hàng đầu, hiệu quả ưu tiên, lấy việc cải cách kết cấu cung cấp làm chủ đạo, lấy việc nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp làm phương hướng chủ chốt, duy trì việc thúc đẩy công trình “6 đại nâng cấp”, tăng cường hơn nữa việc xây dựng tài nguyên, đảm bảo thu nhập tài chính chất lượng cao và tăng trưởng bền vững, thúc đẩy nền kinh tế thủ phủ phát triển chất lượng cao hơn, đặt cơ sở vững chắc cho việc đẩy nhanh xây dựng “4 thành phố”, dũng cảm đảm đương vai trò làm đội quân đi đầu trong việc tiếp tục xây dựng “3 đại sinh thái”, tăng tốc thực hiện “hai mục tiêu cần hoàn thành”, nỗ lực viết nên trang mới của sự phát triển Nam Ninh thời đại mới.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.