中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Nhiều di chỉ cổ Nam Ninh được bình chọn vào danh sách thứ 7 những đơn vị bảo vệ cổ vật khu tự trị
2018-01-22
 

Gần đây, Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã phát thông báo, phê duyệt và công bố danh sách thứ 7 những đơn vị bảo vệ cổ vật khu tự trị. Nhiều di chỉ cổ, mộ cổ, kiến trúc cổ, chùa hang đá và khắc đá, di tích lịch sử quan trọng và các kiến trúc có tính tiêu biểu của cận hiện đại đều được chọn vào, sau này sẽ được trọng điểm bảo vệ, quản lý và sử dụng hợp lý.

Chính quyền nhân dân Khu tự trị lần này phê duyệt danh sách thứ 7 những đơn vị bảo vệ cổ vật khu tự trị đã được Sở Văn hóa xác định, tổng cộng là 212 nơi, chủ yếu gồm 28 di chỉ cổ, 10 mộ cổ, 100 kiến trúc cổ, 22 chùa hang đá và khắc đá, 52 di tích lịch sử quan trọng và các kiến trúc có tính tiêu biểu của cận hiện đại.

Thành phố Nam Ninh có nhiều di chỉ cổ, quần thể mộ cổ và kiến trúc cổ được bình chọn vào danh sách thứ 7 những đơn vị bảo vệ cổ vật khu tự trị. Về di chỉ cổ, có các di chỉ như Di chỉ Cá Chép Pha tại Cá Chép Pha, Canh Dã Đồn, thôn Kiệm An, trấn Đinh Đương, huyện Long An; Di chỉ Đầm Đại Long tại Đầm Đại Long, thôn Bác Lãng, trấn Kiều Kiến, huyện Long An; Di chỉ Động Á Hoài tại núi Đại Thương Đầu, thôn Bác Lãng, trấn Kiều Kiến, huyện Long An; Di chỉ Hán Thành Tam Giang Pha trên đỉnh Na Thành (tên cũ là La Thành) khoảng 200m về phía đông của Tam Giang Pha (tên cũ là Tống Thôn) thôn Đồng Giang, trấn Giang Tây quận Giang Nam; Di chỉ hi sinh vì nước của Chi Châu Ung Châu Tô Giam, ở Tây Nhị Lý đường Hưng Ninh phường Hưng Ninh phố Dân Sinh quận Hưng Ninh v.v…


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.