中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Đội ngũ hành động công ích hiến máu không hoàn lại của thành phố Nam Ninh không ngừng lớn mạnh
2018-10-04
 

Mấy năm gần đây, công tác hiến máu không hoàn lại của thành phố Nam Ninh được thúc đẩy một cách vững chắc, đội ngũ hành động công ích hiến máu không hoàn lại không ngừng lớn mạnh. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, cả thành phố có 86000 lượt người tham gia hiến máu, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu về 128000 đơn vị máu toàn phần, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, 13000 phần tiểu cầu, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các huyện (quận) và khu phát triển đã tổ chức 146 lần hiến máu đoàn thể, số người tham gia hiến máu lên đến hơn 10000 người, tổng lượng máu tiếp nhận là 16000 đơn vị, chiếm 12% tổng lượng máu tiếp nhận toàn thành phố.

Từ trước đến nay, thành phố Nam Ninh đã tuyên truyền hiến máu không hoàn lại bằng cách triển khai các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, khiến quan niệm “tham gia hiến máu không hoàn lại chính là quan tâm đến cuộc sống” đi sâu vào lòng người. Các hoạt động chuyên đề với hình thức mới lạ, nội dung phong phú như “Tháng công chức hiến máu không hoàn lại”, “Tháng người làm công tác y tế hiến máu” đã khơi dậy nhiệt tình tham gia hiến máu không hoàn lại của quảng đại quần chúng. Đồng thời, các huyện (quận) và khu phát triển cũng đã tổ chức triển khai hoạt động tuyên truyền hiến máu không hoàn lại phong phú đa dạng, kết hợp hiến máu không hoàn lại với các hoạt động văn hóa, hoạt động chủ đề ngành nghề lớn của khu vực, từng bước mở rộng ảnh hưởng tuyên truyền.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.