中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thành phố Nam Ninh áp dụng các biện pháp thúc đẩy thực hiện chiến lược chấn hưng nông thôn
2018-09-27
 

Từ đầu năm đến nay, quận Giang Nam thành phố Nam Ninh đã thực hiện một cách toàn diện chiến lược chấn hưng nông thôn, đi sâu triển khai hoạt động “hàng nghìn doanh nghiệp hỗ trợ hàng nghìn thôn xóm”, khuyến khích và hướng dẫn kinh tế tư nhân phát triển các sản nghiệp đặc sắc, thành lập cơ sở hỗ trợ sản nghiệp, kết hợp việc chuyển đổi phát triển của doanh nghiệp với việc xóa đói giảm nghèo thôn nghèo khó thông qua các phương thức như hỗ trợ sản nghiệp, hỗ trợ công ăn việc làm, hỗ trợ trí lực… đã đẩy mạnh việc thôn xóm và doanh nghiệp chung tay xây dựng và hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy đi sâu triển khai công tác xóa đói giảm nghèo.

Đến nay, các sản nghiệp đặc sắc được phát triển ở quận Giang Nam đã bao phủ 1437 hộ gia đình, hơn 20 doanh nghiệp tư nhân và 9 thôn nghèo khó đã kết thành đôi bạn giúp đỡ xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho hơn 1300 người trong đó bao gồm những người nghèo. “Khu công nghiệp xóa đói giảm nghèo bí thư thứ nhất Quảng Tây” đã xây dựng khu chợ xóa đói giảm nghèo với diện tích hơn 30.000 mét vuông tại Quảng trường số 2 Hoa Nam Thành thành phố Nam Ninh, nhằm tiếp tục mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp từ các thôn nghèo khó Quảng Tây.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.