中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Ra sức phát triển ngành nghề đặc sắc, vững chắc thúc đẩy chấn hưng thôn quê
2018-07-02
 

Gần đây, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị, Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đến thăm Công ty TNHH kính nổi Nam Ninh đã di chuyển đến Tân Dương, khảo sát chi tiết tình hình tiến độ xây dựng dự án, sản xuất kinh doanh và nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Trong chuyến điều tra nghiên cứu, ông Vương Tiểu Đông nhấn mạnh, cần phải tiếp tục theo đường lối “ngành sản xuất thứ nhất nổi bật đặc sắc”, tạo ra một loạt thương hiệu nông sản nổi tiếng có nhu cầu thị trường và có đặc sắc khu vực, lấy thương hiệu dẫn dắt việc tối ưu hóa ngành nghề; lấy việc cải cách kết cấu bên cung cấp cho nông nghiệp làm chính, lấy việc sáng tạo khoa học kỹ thuật thúc đẩy việc nâng cao chất lượng ngành nghề; cần xoay quanh việc thúc đẩy kinh tế huyện thị phát triển chất lượng cao hơn, tăng nhanh thúc đẩy phát triển hòa nhập ngành sản xuất thứ nhất, thứ hai và thứ ba của huyện thị; cần ra sức phát triển thương mại điện tử thôn quê, đẩy nhanh xây dựng hệ thống lưu thông nông sản hiện đại; cần phải kết hợp chặt chẽ việc chấn hưng ngành nghề và công tác xóa đói giảm nghèo, tăng cường thiết thực khả năng phát triển bền vững của các vùng nghèo khó, quần chúng nghèo khó; cần tăng cường xây dựng tổ chức Đảng cấp cơ sở nông thôn, nâng cao năng lực quản lý xã hội thôn quê, đảm bảo mạnh mẽ cho việc chấn hưng thôn quê, thực hiện nông nghiệp mạnh, nông thôn đẹp, nông dân giàu.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.