中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Dốc sức vào việc xử lý ô nhiễm bụi bẩn, cùng xây dựng cùng xử lý để bảo vệ trời xanh
2018-01-21
 

Năm 2017, “Vẻ đẹp Nam Ninh - hành động lớn về sạch sẽ thông thoáng có trật tự” chủ động thích ứng thời đại mới, tình hình mới và yêu cầu mới, lấy vấn đề làm phương hướng để giải quyết vấn đề chậm trễ trong công tác xử lý tổng hợp thành phố. Thành ủy Nam Ninh chủ yếu lãnh đạo và dẫn dắt việc xử lý tổng hợp thành phố, đã thúc đẩy hiệu quả đột phá giải quyết vấn đề mang tính khó khăn, bức xúc như xử lý ô nhiễm bụi bẩn, bố cục chia sẻ cùng xây dựng, cùng xử lý tổng hợp thành phố bước đầu được hình thành.

Trong năm qua, công tác xử lý ô nhiễm bụi bẩn đã đạt được hiệu quả rõ rệt. Tỷ lệ chất lượng không khí trong lành cả năm đạt 92,3%, nồng độ PM10, PM2.5 lần lượt giảm 9,7%, 2,8% so với năm ngoái, chỉ số tổng hợp chất lượng không khí nội thành đứng thứ 6 trong các thành phố tỉnh lị toàn quốc (bao gồm các thành phố trực thuộc) , “Nam Ninh xanh” trở thành hạnh phúc sinh thái của nhân dân thành phố.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.