中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Thúc đẩy theo chiều dọc và chiều sâu việc xây dựng thể liên hiệp y tế khu đô thị thành phố Nam Ninh
2017-08-18
 

Những năm gần đây, thành phố Nam Ninh đã tích cực tìm hiểu về việc thành lập thể liên hiệp y tế khu đô thị trong toàn thành phố, thúc đẩy các cơ sở y tế vượt qua quan hệ trực thuộc hành chính để liên kết theo chiều dọc với nhau, tối ưu hoá việc phân bổ tài nguyên dịch vụ y tế và sức khoẻ, dốc sức cho việc nâng cao trình độ phục vụ y tế và sức khoẻ của thành thị và nông thôn, thúc đẩy dịch vụ y tế và sức khoẻ căn bản của các khu đô thị trở nên công bằng.

Việc thành lập thể liên hiệp y tế là một hành động quan trọng trong việc đi sâu cải cách y tế thành phố Nam Ninh. Sự ra đời của thể liên hiệp y tế mang lại nhiều sự thuận tiện cho quần chúng nhân dân trong khám chữa bệnh, thông qua việc phân cấp chẩn đoán điều trị, chuyển đổi chẩn đoán hai chiều, mở quy trình ưu tiên chuyển lên tuyến trên tại bệnh viện tuyến trên của thể liên hiệp y tế.

Bước tiếp theo, thành phố Nam Ninh sẽ tiếp tục đi sâu vào việc xây dựng thể liên hiệp y tế toàn thành phố, tiếp tục chỉ đạo các thể liên hiệp y tế dự trù quy hoạch phát triển, phát triển khoa học, bồi dưỡng nhân tài, và quản lý chất lượng của thể liên hiệp y tế, đẩy nhanh việc xây dựng thông tin hoá y tế và sức khoẻ, thực hiện việc bổ sung ưu thế lẫn cho nhau, và cùng nâng cấp, thực hiện trao đổi theo chiều dọc tài nguyên y tế và phối hợp phân công nghiệp vụ trong thể liên hiệp y tế, giúp cư dân thành phố và nông thôn đều được hưởng dịch vụ y tế căn bản an toàn, hiệu quả, tiện lợi, và liên tục ở tại cấp cơ sở.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.